ทัวร์เวียดนาม ฮานอย น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำเหงื่อมงาว หลั่งเซิน ทะเลสาบคืนดาบ โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0046
จำนวน 4 วัน 3 คืน อาหาร 10 มื้อ
ประเทศ
จุดนัดพบ สนามบินดอนเมือง
สายการบิน
ขาไป FD642
เส้นทาง สนามบินโหน่ยบ่าย (กรุงฮานอย)
เวลา 06:45
ขากลับ FD643
เส้นทาง สนามบินดอนเมือง
เวลา 09:00
ชนิดเที่ยวบิน -
ระยะเวลา 0.00 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์เวียดนาม
 • นำเที่ยว น้ำตกเต๋อเทียน น้ำตกสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
 • เที่ยวชม พระราชวังทังลอง มรดกโลกทางวัฒนธรรม อดีตราชธานีแห่งเวียดนาม
 • ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน
 • ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
วันที่ หมายกำหนดการ
1สนามบินดอนเมือง - ฮานอย - เมืองถายเวียน พิพิธภัณฑ์ชนชาติพันธุ์ - เมืองกาวบั่ง
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Sunny Hotel หรือเทียบเท่า
2กาวบั่ง - น้ำตกเต๋อเทียน (น้ำตกบ๊านยก) - ถ้ำเหงื่อมงาว - หลั่งเซิน
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Moung Thanh Hotel หรือเทียบเท่า
3เมืองหลั่งเซิน - วิหาร Mau Cuu Trung - ฮานอย - พระราชังทังลอง - ช้อปปิ้ง - โชว์ระบำหุ่นกระบอกน้ำ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Delight Hanoi Hotel หรือเทียบเท่า
4ฮานอย - สนามบินดอนเมือง
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
  
 • 04.30 น.
สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 3 สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 06.45 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (ที่นั่งบนเครื่อง เราล็อกที่นั่งไว้ล่วงหน้าและบริการอาหารเช้าบนเครื่อง)
 • 08.30 น.
ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองก่าวบัง ระหว่างทางผ่าน เมืองถายเวียน ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม (ฮานอย-ถายเวียน ระยะทาง 70 กม.) แวะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ชนชาติพันธุ์ Ethnology Vietnam
 • 11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองถายเวียน หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองกาวบั่ง (ระยะทาง 200 กม.) จังหวัดกาวบั่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศเวียดนาม มีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงของประเทศจีน คนในจังหวัดนี้มีชาวไตอาศัยอยู่จำนวนมาก บางครั้งจะได้ยินเขาพูดภาษาคล้ายๆภาษาลาว-ไทยอยู่บ้าง นำท่านชมบรรยากาศยามเย็นของเมืองกาวบั่ง
 • 18.30 น.
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ น้ำตกเต๋อเทียน (ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลา 2 ชม.) น้ำตกเต๋อเทียนเป็นชื่อภาษาจีน ส่วนคนเวียดนามเรียกว่า น้ำตกบ๊านยก เป็นน้ำตกชายแดนเวียดนาม-จีน เป็นน้ำตกที่กั้นระหว่าง 2 ประเทศ จัดเป็นน้ำตกสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากน้ำตกไนแองการ่า) รวมทั้งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ลำดับต้นๆของเอเชีย นำท่านล่องแพไม้ไผ่ไปชมน้ำตกเต๋อเทียน
 • 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารเที่ยวชม ถ้ำเหงื่อมงาว จัดเป็นถ้ำที่สวยงามที่สุดของประเทศเวียดนามที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยรูปทรงต่างๆ ตลอดทั้งแนวยาวของถ้ำราว 2,000 กว่าเมตร นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมักเปรียบเปรยว่า เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับแดนสวรรค์ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองหลั่งเซิน
 • 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเช้าของเมืองหลั่งเซิน เที่ยวชมตลาดยามเช้า ซึ่งอยู่ในเขตชายแดนเวียดนาม-จีน ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแผ่นดินแห่งโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ มีทัศนียภาพที่สวยงาม นำท่านชม วิหาร Mau Cuu Trung เพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกป้องคุ้มครองครอบครัวให้คลาดแคล้วจากภัยพิบัติทั้งปวงและขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ โดยตำนานของวิหารแห่งนี้มีอยู่ว่า เจ้าแม่ Thuong Ngan ซึ่งเป็นเทพธิดาที่ดูแลเขตป่าเขาแนวชายแดนและได้บันดาลให้พื้นที่เขตเขานี้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนามที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้เขียวขจีอายุกว่าร้อยปี ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
 • 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร พิเศษ!!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ Sen Buffet หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม พระราชวังทังลอง (Thang Long) มรดกโลกแห่งวัฒนธรรม ได้รับทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2010 ปี ที่ฮานอยครบรอบ 1,000 ปี พระราชวังแห่งนี้มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวของชาวเวียดนามเมื่อ 1,000 ปีมาแล้ว จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่ วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณของกรุงฮานอย ภายในวัดประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน นำท่านเลือกซื้อสินค้า ย่านถนน 36 สาย แหล่งรวมสินค้าโอท๊อป เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ จากนั้นนำท่านชม โชว์ระบำหุ่นกระบอกน้ำ แสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกรุงฮานอย
 • 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ
 • 09.00 น.
ออกเดินทางกลับ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย
 • 10.50 น.
ถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน กรุงเทพฯ - ฮานอย - กรุงเทพฯ
2. ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (โรงแรม พักห้องละ 2 ท่าน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น)
3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว, ค่าล่องเรือฮาลองเบย์
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
6. ค่าภาษีสนามบินไทยและเวียดนาม
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8. ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
9. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
10. มัคคุเทศก์เวียดนาม (พูดภาษาไทยนำเที่ยว)
1. ค่าทิปไกด์เวียดนามและคนขับรถเวียดนาม วันละ 100.-บาท (4 วัน รวม 400.-บาท)
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50.-บาท (4 วัน รวม 200.-บาท)
3. ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
4. ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
6. กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ : กรุ๊ปเหมา 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน
• การสำรองที่นั่ง
1. แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบินและทำประกันภัยการเดินทาง
2. วางมัดจำท่านละ 5,000.-บาท โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ออกเดินทาง
2. ใช้หนังสือเดินทางเพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศได้เลยครับ
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2. ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1. โปรแกรมทัวร์เวียดนาม เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายแล้วครับ การเดินทางก็สะดวกสบายขึ้น
2. การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบาย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3. ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน
4. อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีนและกึ่งไทยภาคกลางครับ
5. การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ เพราะในตลาดของฝาก ใช้ได้ทั้งเงินบาท ดอลล่าร์และเงินด็อง (บางครั้งแม่ค้าก็อยากได้เงินไทย บางทีก็อยากได้ดอลล่าร์ครับ)
6. ช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม เป็นช่วงที่อากาศหนาว บางวันในตัวเมืองฮานอยหนาวครับ
7. เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางสภาพเส้นทางดี แต่กฎระเบียบการจราจร ไม่ค่อยดีครับ
8. ทริปนี้สนุกสนานกับการช้อปปิ้ง ต่อราคาสินค้า บอกไว้ก่อนว่าให้ต่อราคา 30 - 50 % นะครับ
9. ที่พัก : โรงแรมระดับมาตราฐาน แอร์ ทีวี ตู้เย็นพร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครันครับ
10. สิ่งที่ควรนำติดตัว กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
11. สิ่งที่ควรระมัดระวัง : สำหรับทัวร์เที่ยวฮานอย ระมัดระวังเรื่องของการล้วงกระเป๋ากันหน่อยนะครับ (ป้องกันไว้จะดีกว่า)
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939 , 063-789-5428
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
ราคาถูกที่สุด 0.00 THB
จองเลย
^