ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ปารีสตะวันออก เวียดนามโรแมนติก หุบเขาแห่งความรัก Love Valley สวนดอกไม้ นั่งกระเช้า พระราชวังฤดูร้อน ทะเลทรายสีแดง โฮจิมินห์ซิตี้ อุโมงค์กู๋จี ตลาดเบนถัน

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0054
จำนวน 5 วัน 4 คืน อาหาร 13 มื้อ
ประเทศ
จุดนัดพบ สนามบินดอนเมือง
สายการบิน
ขาไป FD650
เส้นทาง สนามบินเมืองโฮจิมินห์
เวลา 07:45
ขากลับ FD655
เส้นทาง สนามบินดอนเมือง
เวลา 15:50
ชนิดเที่ยวบิน -
ระยะเวลา 0.00 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์เวียดนาม
 • เที่ยวดาลัด ปารีสตะวันออก เวียดนามโรแมนติก
 • นำท่านสัมผัสบรรยากาศแห่งปารีสตะวันออก
 • ชมเมืองดาลัด เมืองตากอากาศสมัยฝรั่งเศษมาปกครองเวียดนาม
 • ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวหลากสีสัน
 • ชมความมหัศจรรย์แห่ง ทะเลทรายสีแดงมุยเน่
 • ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน
 • ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
วันที่ หมายกำหนดการ
1สนามบินดอนเมือง - โฮจิมินห์ซิตี้ - พิพิธภัณฑ์สงคราม - ดาลัด
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 Dalat Plaza หรือเทียบเท่า
2Crazy House - พระราชวังฤดูร้อน - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - หุบเขาแห่งความรัก - น้ำตกดาตันลา - ภูเขาลังเบียง
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Dalat Plaza หรือเทียบเท่า
3ดาลัด - ฟานเทียด - ซุยเตียน - ทะเลทรายสีแดงมุยเน่ - ทะเลทรายสีขาว - ท่าเรือมุยเน่
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
โรงแรมในเมืองฟานเทียด หรือเทียบเท่า
4มุยเน่ - โฮจิมินห์ - อุโมงค์กู่จี
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
โรงแรมในเมืองโฮจิมินห์ หรือเทียบเท่า
5โฮจิมินห์ซิตี้ - จัตุรัสโฮจิมินห์ - ไปรษณีย์กลาง - โบสถ์นอร์ทเธอดาม - สนามบินดอนเมือง
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 
 • 05.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินไทยแอร์เอเชีย [FD] มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 • 07.45 น.
ออกเดินทางสู่ โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม (ที่นั่งบนเครื่อง เราล็อกที่นั่งไว้ล่วงหน้าครับ)
 • 09.15 น.
เดินทางถึงสนามบินนครโฮจิมินห์ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ นำท่านชมบรรยากาศของโฮจิมินห์ซิตี้ จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์สงคราม ซึ่งจัดแสดงเครื่องมือการรบและภาพถ่ายการปกป้องประเทศ การเสียสละเลือดเนื้อของชาวเวียดนาม
 • 11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด เมืองแห่งปารีสตะวันออก เมืองตากอากาศสมัยฝรั่งเศสมาปกครองเวียดนาม ชมวิถีชีวิตสองข้างทางและบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยภูเขา ถึงเมืองดาลัด นำท่านเดินทางเข้าที่พักและชมบรรยากาศยามเย็นของเมืองดาลัด
 • 18.30 น.
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเมืองดาลัด จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 06.30 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม Crazy House ชมบ้านตุ๊กตาที่มีรูปทรงแปลกตา เที่ยวชมพระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (Dinh Bao Dai) ของจักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูงและนำท่านไหว้พระที่ วัดตั๊กลัม (Truc Lam) วัดพุทธในนิกายเซน (Zen) แบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้
 • 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley) เป็นหุบเขาที่ปกคลุมด้วยต้นสนและมีทะเลสาบอยู่บริเวณกลางหุบเขา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเที่ยวชม น้ำตกดาตันลา Datanla สนุกสนานกับการนั่งรถราง (Roller Coaster) ลงไปที่น้ำตก จากนั้นนำท่านชมบรรยากาศยามเย็นที่ ภูเขาลังเบียง (Lang Biang)
 • 18.30 น.
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเมืองดาลัด จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 06.30 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟานเทียด ชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนามภาคใต้ระหว่างการเดินทาง
 • 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางไปลุยน้ำที่ ซุยเตียนหรือ Fairly Stream ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำสีแดง เดินชมทัศนียภาพของชั้นดิน สูงลดหลั่นกันไปสลับกับสีสันของดินทรายอย่างสวยงาม นำท่านชม ทะเลทรายสีแดงมุ่ยเน่ (Red sand dunces) ภูเขาทรายสีแดงกว้างไกลสุดสายตา ชมความสวยงามของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) สัมผัสบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย ชมวิวทิวทัศน์ และเล่นสไลด์เดอร์บนสันทราย เลือกสนุกเพิ่มเติมกับกิจกรรมต่างๆ ที่มีคอยบริการนักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านชมท่าเรือมุยเน่ ถ่ายรูปเรือกระจาดของชาวประมงพื้นบ้าน
 • 18.30 น.
รับประทานอาหารเย็นสไตล์ Sea Food ที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ กรุงโฮจิมินห์
 • 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ตำบลกู่จี ชม อุโมงค์กู่จี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีกับตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตรและอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกแม่น้ำไซ่ง่อนได้ด้วย พร้อมชมภาพถ่ายและวีดีโอของเหตุการณ์จริงในช่วงของสงคราม
 • 18.30 น.
รับประทานอาหารเย็นบนเรือ พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืน ชมทิวทัศน์และแสงสีตลอดสองฟากฝังลำน้ำไซง่อน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชมบรรยากาศของโฮจิมินห์ซิตี้ นำท่านชม จัตุรัสโฮจิมินห์ ชมอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ชมที่ทำการไปรษณีย์กลาง ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล จากนั้นชม โบสถ์นอร์ทเธอดัม อายุกว่า 100 ปี ก่อสร้างแบบ NEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโฮจิมินห์ซิตี้ ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก ปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน เชิญท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
 • 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนถัน ตลาดสินค้าพื้นเมืองเช่น รองเท้า คริสตัล กระเป๋า ของที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มากมาย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์
 • 15.50 น.
ออกเดินทางกลับ สนามบินดอนเมือง
 • 17.20 น.
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
1. ค่าตั๋วเครื่องบินตามโปรแกรมระบุ สุวรรณภูมิ - ดาลัด / โฮจิมินห์ - สุวรรณภูมิ
2. ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (โรงแรม พักห้องละ 2 ท่าน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น)
3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว, ค่าล่องเรือ
6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
8. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
9. มัคคุเทศก์เวียดนาม (พูดภาษาไทยนำเที่ยว)
1. ค่าทิปไกด์เวียดนามและคนขับรถเวียดนาม วันละ 100.-บาท (5 วัน รวม 500.-บาท)
2. หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้ไม่คุ้มครองกรณีกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องชำรุดเสียหายทุกกรณี
3. ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
4. ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
• การสำรองที่นั่ง
1. แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบินและทำประกันภัยการเดินทาง
2. วางมัดจำท่านละ 5,000.-บาท โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ออกเดินทาง
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 31 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2. ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
1. สิ่งที่ควรนำติดตัว กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
2. สิ่งที่ควรระมัดระวัง : สำหรับทัวร์เที่ยวเวียดนาม ระมัดระวังเรื่องของการล้วงกระเป๋ากันหน่อยนะครับ (ป้องกันไว้จะดีกว่า)
• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1. โปรแกรมทัวร์เวียดนาม เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายแล้วครับ การเดินทางก็สะดวกสบายขึ้น
2. การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบาย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3. ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน
4. อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีนและกึ่งไทยภาคกลางครับ
5. การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ เพราะในตลาดของฝาก ใช้ได้ทั้งเงินบาท ดอลล่าร์และเงินด็อง
7. เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางสภาพเส้นทางดี แต่กฎระเบียบการจราจร ไม่ค่อยดีครับ
8. ทริปนี้สนุกสนานกับการช้อปปิ้ง ต่อราคาสินค้า บอกไว้ก่อนว่าให้ต่อราคา 30 - 50 % นะครับ
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
28 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค. 2562
29 ธ.ค. 2561 - 03 ม.ค. 2562
(วันหยุดสิ้นปี 61 ปีใหม่ 62)
ราคาถูกที่สุด 21,995.00 THB
จองเลย
^