ทัวร์เคนยา The Great Kenya Safari 8 วัน 5 คืน

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0387
จำนวน 8 วัน 5 คืน อาหาร 16 มื้อ
ประเทศ
จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน
ขาไป ET 629
เส้นทาง สนามบินแอดดิสอาบาบา
เวลา 00:30
ขากลับ ET 608
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 00:05
ชนิดเที่ยวบิน ต่อเครื่อง
ระยะเวลา 4.30 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์เคนยา
 • เยือน 2 สุดยอดของอุทยานแห่งชาติในการการส่องสัตว์ ทั้งแอมโบเซลี่ (Amboseli National Park), มาไซ มาร่า (Masai Mara)
 • เต็มอิ่มกับกิจกรรมส่องสัตว์ (Game Drive) ถึง 5 ครั้ง ตามล่าหา Big 5 และรวมถึงตัวละครในเรื่อง Lion King อาทิเช่น Timo (เมียร์แคต Meerkat), Pumba (หมูป่า Wild boar), Rafiki (ลิงบาบูน Baboon), Sensi, Bunsai and Ed (สุนัขป่าไฮยีน่า Hyena)
 • ล่องเรือชมฮิปโปโปเตมัส (Hippopotamus) และนกนานาชนิดที่ทะเลสาบไนวาชา (Lake Naivasha)
 • ชมฝูงนกฟลามิงโก (Flamingo) นับหมื่นนับแสนตัวที่อุทยานแห่งชาติโบโกเรีย (Lake Bogoria)
 • เยี่ยมชมหมู่บ้านชมเผ่ามาไซ มาร่า (Masai mara Village) ชนเผ่าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเคนย่า
 • สะสมไมล์ Star Alliance ได้ 100%
 • ช่วงฤดูสัตว์อพยพ (Migration) เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นประจำทุกปี และการพบเจอสัตว์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย เช่น สภาพอากาศ ช่วงฤดูการ
วันที่ หมายกำหนดการ
1สนามบินสุวรรณภูมิ - แอดดิสอาบาบา
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
   
2แอดดิสอาบาบา - ไนโรบี - อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี่ - ชมวิวภูเขาคิลิมันจาโร
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 Amboseli Sopa Lodge หรือเทียบเท่า
3แอมโบเซลี - Game Drive 1 - ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Lake Naivasha Sopa Lodge หรือเทียบเท่า
4ไนวาชา - ทะเลสาบโบโกเรีย - ชมนกฟลามิงโก้ - ไนวาชา
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Lake Naivasha Sopa Lodge หรือเทียบเท่า
5ไนวาชา - อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - Game Drive 2
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Ashnil Mara Camp หรือเทียบเท่า
6อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - Game Drive 3,4 - หมู่บ้านมาไซ มาร่า
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Ashnil Mara Camp หรือเทียบเท่า
7อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า - Game Drive 5 - ไนโรบี - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ - สนามบิน - แอดดิสอาบาบา
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 
8แอดดิสอาบาบา - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
   
 • 22.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
 • 00.30 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองแอดดิสอาบาบา (Addis Ababa) ประเทศเอธิโอเปีย (Ethiopia) โดยสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ET 629
 • 05.00 น.
เดินทางถึง สนามบินแอดดิสอาบาบา แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
 • 08.15 น.
ออกเดินทางสู่กรุงไนโรบี (Nairobi) ประเทศเคนย่า (Kenya) โดยเที่ยวบิน ET 302
 • 10.25 น.
ถึงสนามบินนานาชาติโจโม เคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport) กรุงไนโรบี (Nairobi) ประเทศเคนย่า (Kenya) เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงไนโรบีเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
 • ช่วงเที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพื้นเมือง
 • ช่วงบ่าย
จากนั้นนำท่านออกเดินทางโดยรถ 4WD แบบตะลุยซาฟารี นั่งคันละประมาณ 7 ท่าน ไปยังอุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี่ (Amboseli National Park) ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในเคนย่า มีอาณาเขตติดกับประเทศแทนซาเนีย (Tanzania) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 392 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาคีลีมันจาโร (Mt. Kilimanjaro) ซึ่งเป็นภูเขาที่สวยงามและสูงที่สุดในแอฟริกา เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว มีความสูงถึง 5,895 เมตร บนยอดเขาจะมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี อุทยานแห่งนี้นั้นเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ยีราฟ (Giraffa) ช้างแอฟริกา (African elephant) ลิงบาบูน (Baboon) สิงโต (Lion) เสือชีตาห์ (Cheetah) แรด (Rhino) ม้าลาย(Zebra) ไวด์เดอร์บีสท์ (Wilderbeast) ซึ่งท่านจะได้มีโอกาสเห็นสัตว์ต่างๆออกล่าเหยื่อหรือหาอาหารตามธรรมชาติ โดยมีวิวด้านหลังเป็นภูเขาคีรีมันจาโรที่สวยงามมาก
 • ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อาหารพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
นำท่านทำกิจกรรมส่องสัตว์หรือเกมไดร์ฟ (Game Drive 1) ตามหาสัตว์ในยามเช้า ในเขตอุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี ให้ท่านได้สนุก ตื่นเต้นกับการล่าตามหา 5 ผู้ยิ่งใหญ่ หรือ BIG 5 (ช้าง, แรด, ควายป่า, สิงโต, เสือดาว) ท่านจะได้พบสัตว์ชนิดที่ออกหากินยามเช้า และ สัตว์ที่กลับจากการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน โดยจะออกตามหาสัตว์ต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ในบรรยากาศช่วงพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับวิวฉากหลักเป็นภูเขาคีลีมันจาโรอย่างงดงาม
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยังทะเลสาบไนวาช่า (Lake Naivasha) พื้นที่ทะเลสาบน้ำจืด ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,884 เมตร (6,180 ฟุต) เป็น 1 ใน 2 แห่ง ของทะเลสาบน้ำจืดในเคนย่า มีพื้นที่ครอบคลุม 139 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยป่าอันอุดมสมบูรณ์
 • ช่วงเที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพื้นเมือง
 • ช่วงบ่าย
จากนั้นนำท่านล่องเรือทะเลสาบไนวาชา (Lake Naivasha boat ride) เพื่อชมฝูงฮิปโปโปเตมัส (Hippopotamus) ที่มาอยู่อาศัยในทะเลสาบแห่งนี้จำนวนมาก โดยแต่ละฝูงจะมีตัวผู้ที่เป็นจ่าฝูงดูแลเมียและลูก ฮิปโปตัวใหญ่มีน้ำหนักประมาณ 4 ตัน อาศัยอยู่ในหนองน้ำที่มีความลึกไม่เกิน 3 เมตร ฮิปโปจะดำน้ำได้ประมาณ 5 นาที จึงจะเอาหัวโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ ท่านสามารถเห็นหน้าฮิปโปได้อย่างชัดเจน ฝูงฮิปโปจะขึ้นมาบนบกเพื่อกินหญ้าในเวลากลางคืน เนื่องจากผิวของฮิปโปจะทนความร้อนไม่ได้ในเวลากลางวัน จึงต้องอยู่ในน้ำ นอกจากนี้ยังให้ท่านได้ชมนกนานาชนิดมากกว่า 200 ชนิด ที่มีสีสวยงามแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์และหาชมได้ยาก
 • ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อาหารพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบโบโกเรีย (Lake Bogoria) ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติทะเลสาบโบโกเรีย มีที่ตั้งอยู่ในระดับความสูง 990 เมตร และมีความกว้าง 34 กิโลเมตร ยาว 3.5 กิโลเมตร ถือว่าเป็นทะเลสาบที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากแห่งหนึ่งในเคนย่า บริเวณแห่งนี้ในสมัยก่อนเป็นภูเขาไฟที่มีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ไหลสู่ทะเลสาบ ทำให้เกิดสารอินทรีย์มีกลิ่นเหม็น และเป็นฟองบางครั้งก็ถูกเรียกว่า Soda Lake และเนื่องจากน้ำในทะเลสาบแห่งนี้มีความเป็นด่างและมีความเค็ม ที่เต็มไปด้วยสาหร่ายแกมเขียว หรือสาหร่ายสไปรูลินา อันเป็นอาหารโปรดของนกฟลามิงโก้ (Flamingo) จึงทำให้ทะเลสาบแห่งนี้มีนกฟลามิงโก้นับหมื่นนับแสนตัว หากมองจากที่สูงจะเห็นเป็นสีชมพู นอกจากนกฟาลามิงโก้แล้ว บริเวณโดยรอบทะเลสาบแห่งนี้ ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชนิด ต่างๆ อีกมากกว่า 400 สายพันธุ์ จึงถือเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก
 • ช่วงเที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพื้นเมือง
 • ช่วงบ่าย
นำท่านชมนกฟลามิงโก้ที่ทะเลสาบโบโกเรีย (Lake Bogoria) ซึ่งลักษณะนิสัยของนกฟลามิงโกนั้นมักจะอยู่กันเป็นฝูงจำนวนมาก นกฟลามิงโกนั้นเป็นนกที่บินได้เป็นระยะทางที่ไกล และมักบินในเวลากลางคืน ด้วยความเร็วประมาณ 60 กิโลเมตร / ชั่วโมง และหากมีความจำเป็นต้องบินในเวลากลางวันก็จะบินในระดับสูงเพื่อหลบเลี่ยงสัตว์นักล่า นอกจากนี้แล้ว นกฟลามิงโกยังเป็นนกที่ได้ชื่อว่าเป็นนกที่มีขนสีชมพู จนได้รับชื่อว่า "นกฟลามิงโกสีชมพู" ซึ่งขนของนกฟลามิงโกนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดตั้งแต่สีชมพูซีดจนถึงสีแดงเลือดหมูหรือแดงเข้ม ทั้งนี้เป็นเพราะการกินอาหารและได้รับสารอาหารของแต่ละสายพันธุ์ที่ต่างกันไป ปัจจุบันนี้นกฟลามิงโกนั้นมีถิ่นฐานที่ไม่แน่นอน และการที่นกฟลามิงโกนั้นจะอาศัยอยู่มากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล
 • ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อาหารพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า (Masai Mara) เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีพื้นที่กว้างถึง 1,700 ตารางกิโลเมตร เป็นอุทยานที่สำคัฐแห่งหนึ่งของการท่องซาฟารี แห่งเคนย่า ถนนหนทางค่อนข้างสมบุกสมบัน มีโอกาสผ่านหมู่บ้านและเมืองเล็กเมืองน้อยหลายเมือง เมื่อเข้าเขตมาไซมารา จะมีโอกาสพบเห็นชนเผ่ามาไซต้อนฝูงวัวไปตามทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ เมื่อพูดถึงฐานะของชาวมาไซว่าร่ำรวยแค่ไหน จะวัดกันจากจำนวนวัวว่ามีมากน้อยเท่าไร อีกอย่างชาวมาไซยังกินเลือดวัวสดๆ ผสมกับนมวัวเป็นอาหารนัยว่าช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงบึกบึน
 • ช่วงเที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพื้นเมือง
 • ช่วงบ่าย
นำท่านทำกิจกรรมส่องสัตว์หรือเกมไดร์ฟ (Game Drive 2) ภายในอุทยานมาไซมาร่า นั่งรถเปิดหลังคาตะลุยป่าเพื่อตามหาเหล่า Big 5 เป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเคนย่า สิงโต เสือดาว แรด ช้าง และ ควายป่า ที่ใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกๆปี จะเป็นช่วงอพยบของสัตว์ (The Great Migrations) จะมีฝูงไวล์เดอร์บีสท์ (Wildebeests) ม้าลาย (Zebra) ยีราฟ (Giraffe) อิมพาลา (Impala) และ กาเซล (Red Gazelle) ชนิดต่างๆนับล้านๆตัว อพยพมาจากแถบอุทยานแห่งชาติเซเรนเกตี (Serengeti National Park) ของประเทศแทนซาเนีย (Tanzania) เข้ามาในเขตมาไซมาร่า เพื่อมาหาแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่าในเขตมาไซมาร่าโดยเฉพาะการอพยพข้ามแม่น้ำมารา (Mara River) ที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิต โดยผ่านฝูงจระเข้ที่หิวโหยเฝ้ารออยู่ ให้ท่านได้เต็มที่กับการสัมผัสบรรยากาศ พฤติกรรม และการดำรงชีพของสัตว์ป่าอย่างแท้จริง ให้ทุกท่านเตรียมกล้อง หรือกล้องวีดีโอให้พร้อม เพื่อเก็บภาพให้ได้มากที่สุด
 • ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อาหารพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
นำท่านทำกิจกรรมส่องสัตว์หรือเกมไดร์ฟ (Game Drive 3) ท่านจะได้พบสัตว์บางชนิดที่ออกหากินยามเช้า และสัตว์ที่กลับจากการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน ตามหาเหล่า Big 5 ซึ่งอาจจะยังตามหาไม่ครบ นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะชมสัตว์อื่น ๆ ที่หาดูได้ยากจากธรรมชาติแห่งนี้ อาทิเช่น ยีราฟ (Giraffe) กวาง (Dear) ม้าลาย (Zebra) ลิงบาบูน (Baboon) ไฮยีน่า (Hyena) และหมูป่า (Wild boar)
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านท่องซาฟารีสู่บริเวณทุ่งหญ้าสะวันน่า (Savanna) เพื่อนำท่านทำกิจกรรมส่องสัตว์หรือเกมไดร์ฟ (Game Drive 4) เกมล่าหา BIG 5 โดยซาฟารีที่มาไซมาร่า คือ สุดยอดแห่งสถานที่สำหรับคนรักธรรมชาติ และรักการชมสัตว์ หากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นการล่าเหยื่อของเหล่าสิงโตอย่างใกล้ชิด เสือดาวที่กำลัง ซุ่มดูเหยื่ออยู่ในพุ่มไม้ ควายป่า และ แรด ที่หาดูได้ยาก เนื่องจากเป็นสัตว์ขี้อายที่มักจะซ่อนตัวในพุ่มไม้ ยีราฟ ม้าลาย และอิมพาลา สัตว์กินพืชทั้งหลายที่กำลังเดินเล่นผ่อนคลายอยู่ตาม ธรรมชาติ
 • ช่วงเที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพื้นเมือง
 • ช่วงบ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านชนเผ่ามาไซมาร่า (Masai mara Village) ให้ท่านชมวิถีชีวิตของผู้คนและวัฒนธรรม ประเพณีของชนเผ่ามาไซ (Maasai Tribe) ซึ่งชนเผ่ามาไซ จะชอบการร้องรำ ทำเพลง เต้นรำ ชนเผ่ามาไซนั้นจัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์นิโลต อาศัยกระจัดกระจายอยู่ในประเทศแทนซาเนีย (Tanzania), ซูดาน (Sudan), ยูกันดา (Uganda) และเคนยา (Kenya) ชนเผ่านี้มีจำนวนประชากรที่ไม่ชัดเจน คาดว่ามีประชากรประมาณ 900,000 คน โดยกระจุกตัวอยู่ทางตอนใต้ของเคนยาประมาณ 453,000 คน และตอนเหนือของแทนซาเนีย 430,000 คน
 • ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ อาหารพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
นำท่านทำกิจกรรมส่องสัตว์หรือเกมไดร์ฟ (Game Drive 5) ท่านจะได้พบสัตว์บางชนิดที่ออกหากินยามเช้า และสัตว์ที่กลับจากการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน โดยจะออกตามหาสัตว์ต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้โดยเฉพาะสัตว์กลุ่ม BIG 5 ซึ่งอาจจะยังตามหาไม่ครบ
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางกลับสู่กรุงไนโรบี (Nairobi) เมืองหลวงของประเทศเคนย่า (Kenya)
 • ช่วงเที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพื้นเมือง
 • ช่วงบ่าย
นำท่านชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ (Giraffe center) เป็นศูนย์อนุรักษ์ยีราฟพันธุ์รอทไชล์ (Rothschild Giraffe) ซึ่งเป็นยีราฟที่ใกล้จะสูญพันธุ์ อิสระให้ท่านถ่ายภาพยีราฟและสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยการให้อาหารโดยการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดตามอัธยาศัย
 • 15.00 น.
นำท่านเดินทางไปยังสนามบินกรุงไนโรบี เพื่อเดินทางไปยังเมืองแอดดิสอาบาบา
 • 19.15 น.
เดินทางกลับสู่เมืองแอดดิสอาบาบา เที่ยวบินที่ ET307
 • 21.05 น.
ถึงสนามบินแอดดิสอาบาบา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
 • 00.05 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ ET 608
 • 13.15 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว - 4 ดาว)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
**ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้**
เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4 - 6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี**
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก. และมากกว่า 2 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. ค่าวีซ่าเคนย่า
5. ค่าฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง การไปเที่ยวประเทศในทวีปแอฟริกาจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนเดินทางตามกฎการเข้าเมืองของประเทศในแถบนั้น โดยต้องนําสําเนาหนังสือเดินทางหน้าทีมีรูปถ่ายและลายเซ็น ไปขอรับบริการโดยฉีดก่อนเดินทางประมาณ 10 วัน สามารถไปฉีดได้ที่หน่วยบริการวัคซีน
1. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ถ.ราชวิถี เขต ราชเทวี โทร. 02-306-9199
2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167
3. ศูนย์วัณโรค เขต 10 โทร. 053-206-484 ราคาวัคซีน 1,000-2,000 บาทต่อเข็ม การฉีดวัคซีนครั้งหนึ่งจะมีระยะป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี
*****ทางหน่วยบริการ จะให้เป็นหนังสือเอกสารรับรองมา (เล่มสีเหลือง) ซึ่งผู้เดินทางจะต้องพกติดตัวไปด้วย******
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม โดยปกติวันละ 1-2 USD ต่อท่าน
7. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ท่านละ 60 USD)
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (ท่านละ 24 USD)
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเหต
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเคนย่า
ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่าประมาณ 7 วันทำการ
***ไม่ต้องมาแสดงตนที่สถานทูตในวันยื่นวีซ่า***
ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับมาถึงไทย และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พำนักอยู่ต่างประเทศ, ทำงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกำหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกำหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. สมุดฉีดวัคซีนไข้เหลือง ตัวจริง ต้องฉีดวัคซีนล่วงหน้าก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 10 วัน การฉีดหนึ่งครั้งมีระยะป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี ให้ท่านนำหนังสือเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีน ตามสถานที่ตามข้างล่างนี้
**สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง**
- คลินิกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
- สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข
- ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่างๆ เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสงขลา ฯลฯ
4. หลักฐานการเงิน
4.1 สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน
4.2 หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสำเนามาทั้ง 2 เล่ม
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจำ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
5. หลักฐานการทำงาน
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า (พค. 0403)
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน
- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
6. เอกสารส่วนตัว
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามา
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่บิดา - มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
***กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดาและมารดาต้องลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
7. ท่านห้ามเซ็น รับรองสำเนาถูกต้องเด็ดขาด ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น หากไม่ได้เซ็นในแบฟอร์มมา ท่านอาจจะต้องไปโชว์ตัวที่สถานฑูตด้วยตนเอง

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไป ชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin / Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

**ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น**

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939 , 063-789-5428
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
ราคาถูกที่สุด 0.00 THB
จองเลย
^