ทัวร์อินเดีย เจาะลึก ทัวร์สิกขิม แผ่นดินในอ้อมกอดแห่งหิมาลัย เมืองดาร์จีลิ่ง เมืองกังต๊อก หมู่บ้านลาชุง หุบเขายุมถัง ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ฉางโก

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0040
จำนวน 9 วัน 8 คืน อาหาร 24 มื้อ
ประเทศ
จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน
ขาไป 6E76
เส้นทาง สนามบินกัลกัตตา (อินเดีย)
เวลา 15:45
ขากลับ 6E77
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 20:45
ชนิดเที่ยวบิน -
ระยะเวลา 0.00 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวอินเดีย
 • สัมผัสธรรมชาติ เจาะลึกสิกขิม แผ่นดินในอ้อมกอดหิมาลัย
 • เส้นทางสายธรรมชาติที่สวยงามที่สุดของอินเดีย จนได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย กับวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะและทุ่งดอกไม้ ดอกกุหลาบพันปีกว่า 36 สายพันธุ์ และวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานครับ

หมายเหตุ : สำหรับโปรแกรมเที่ยวสิกขิม เป็นโปรแกรมเที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาติ รถที่ใช้เป็นรถออฟโร้ด นั่งคันละ 4-5 คน ใช้เวลานั่งรถกันเยอะหน่อย เรื่องเวลากับอาหาร ก็มีการคลาดเคลื่อนกันบ้าง เพราะข้อจำกัดด้วยถนนหนทาง
วันที่ หมายกำหนดการ
1สนามบินสุวรรณภูมิ - กัลกัตตา
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
  The Pride Hotel หรือเทียบเท่า
2กัลกัตต้า - บักโดกรา (สีลิกูรี) - กังต๊อก
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Sterling Resort หรือเทียบเท่า
3จุดชมวิว ทะเลสาบฉางโก - ตลาดเอ็ม.จี.มาร์จ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Sterling Resort หรือเทียบเท่า
4เมืองกังต๊อก - ตาชิวิวพอยท์ - หมู่บ้านลาชุง
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Yarlam Resort หรือเทียบเท่า
5หมู่บ้านลาชุง - หุบเขายุมถัง หุบเขาแห่งดอกไม้
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Yarlam Resort หรือเทียบเท่า
6หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านนาม็อก - เมืองกังต๊อก ช้อปปิ้งตลาดกังต๊อก
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Sterling Resort หรือเทียบเท่า
7เมืองกังต๊อก วัดรุมเต็ก พระสถูปโดดูร์ - เมืองดาร์จีลิ่ง
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Sterling Resort หรือเทียบเท่า
8เมืองดาร์จีลิ่ง ไทเกอร์ฮิล Toy Train สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู ไร่ชา
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Sterling Resort หรือเทียบเท่า
9ดาร์จีลิ่ง - สิริกุรี - กัลกัตตา - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 
 • 13.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 แถว E เคาน์เตอร์ สายการบิน Indigo Airlines เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่ประเทศอินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้นครับ)
 • 15.45 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองกัลกัตตา
 • 16.55 น.
ถึง สนามบินกัลกัตต้า (เวลาอินเดียช้ากว่าไทยประมาณชั่วโมงครึ่ง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารเย็น หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินกัลกัตตา
 • 10.35 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองบักโดกรา (สีลิกูรี)
 • 11.45 น.
ถึง สนามบินเมืองบักโดกรา (สีลิกูรี) หลังตรวจรับสัมภาระ รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองกังต๊อก โดยรถจิ๊ปออฟโรด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
 • ช่วงเย็น
ถึง เมืองกังต็อก เมืองหลวงประจำเมืองสิกขิม สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,780 เมตร เป็นชุมชนโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาณาจักร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชมวิวทิวทัศน์เมืองหลวงกังต๊อกของอาณาจักรสิกขิม ที่จุดชมวิวคเณศต็อก ซึ่งเป็นวัดสำคัญของศาสนาฮินดู ภายในวัดประดิษฐานพระพิฆเณศเทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคและเป็นเทพแห่งงานศิลปะทุกแขนง จากนั้นนำท่านชมวิวที่จุดชมวิวหนุมานต็อก ซึ่งเป็นวัดทางศาสนาฮินดู ภายในวัดประดิษฐานเทพเจ้าแห่งชัยชนะ ชาวสิกขิมส่วนใหญ่จะมาขอพรทุกวันสำคัญทางศาสนาที่วัดทั้งสองแห่งนี้เป็นประจำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบฉางโก
 • ช่วงกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ทะเลสาบฌางโก ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 3,774 เมตร และเป็นทะเลสาปที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลุงเฌ่ชู ซึ่งถือกันว่าเป็นแหล่งต้นน้ำธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่ง สนุกสนานกับกิจกรรม ขี่จามรี สัตว์ภูเขาที่ได้รับการแต่งตัวด้วยสีสันสดใส พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับกังต๊อก นำท่านช้อปปิ้ง ย่านตลาด เอ็ม.จี.มาร์จ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งร้านของฝาก ของที่ระลึกมากมาย
 • ช่วงเย็น
รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
หมายเหตุ : ให้เตรียมกระเป๋าใบเล็ก สำหรับใส่เสื้อผ้าไปพักที่หมู่บ้านลาชุง 2 คืน จัดเสื้อผ้าอุปกรณ์กันหนาวไปด้วย เพราะว่าอากาศหนาว ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรมในเมืองกังต๊อก
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชมวิวความงดงามของ ยอดเขาคันชังจุงก้า ที่จุดชมวิวตาชิ วิวพอยท์ กลางเมืองกังต็อก ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นความสลับซับซ้อนของเทือกเขาหิมาลัย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลาชุง เมืองที่มีธรรมชาติสวยงามตัวเมืองโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย สัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองของชาวลาเชนปา ระหว่างทางแวะชม กระบี่ลงศก สถานที่แห่งนี้เป็นที่สาบานของหัวหน้าเผ่าเลปชาและหัวหน้าเผ่าคัมปา ทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมสาบานจุดเริ่มต้นแห่งการก่อตั้งสร้างอาณาจักรสิกขิม
 • ช่วงกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง หลังอาหารออกเดินทางท่องเที่ยว ในระหว่างเส้นทางเราจะแวะชมน้ำตกนากา หุบเขาแม่น้ำลาชุงชู น้ำตกทวิน น้ำตกบิมนาลา สัมผัสกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำไปถึงขั้วหัวใจ เก็บภาพประทับใจระหว่างเส้นทาง
 • ช่วงเย็น
ถึงหมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย นำท่านชมวิวทิวทัศน์กับบรรยากาศสุดโรแมนติกและยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หุบเขายุมถัง ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,659 เมตร เป็นหุบเขาที่มีธรรมชาติงดงามที่สุดในสิกขิม ระหว่างการเดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาติที่ได้สรรสร้างท้องฟ้าสีน้ำเงินโอบล้อมหุบเขาที่เต็มไปด้วย หิมะ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ทั่วทั้งบริเวณเส้นทางขึ้นหุบเขายุมถังจะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ จนได้รับสมญานามว่า “หุบเขาแห่งดอกไม้” ส่วนเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเป็นช่วงแห่งความหนาวเย็น มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขาอย่างสวยงาม
 • ช่วงกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม หลังอาหารเที่ยวชมวิวหมู่บ้านลาชุงกลางวงล้อมของภูเขาหิมะแสนสวย สงบเงียบงดงามอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย มีทั้งวัดทิเบตและภูเขาหิมะรูปพีระมิด เหมือนดินแดนในฝัน เที่ยวชมวัดลาชุง เป็นวัดแห่งนิกายนิงมาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต วัดอันศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านลาชุง
 • ช่วงเย็น
รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่เมืองนาม็อก ชมแสงอาทิตย์ที่ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาดพันขุนเขาสูง เปลี่ยนเป็นลำแสงสีทองตกลงต้องกับหุบเขาและแม่น้ำทิสต้าที่อยู่เบื้องล่าง ชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทางที่สวยงามตลอดเส้นทาง นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านนาม็อก ชมวิถีชีวิตชนบทของชาวสิกขิม
 • ช่วงกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางที่ หมู่บ้านนาม็อก หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองกังต็อก ถึงเมืองกังต๊อก อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากเมืองมากมายที่ ตลาดกังต็อก หรือย่านสีลมของบ้านเราและชมบรรยากาศยามเย็นของเมืองกังต็อก
 • ช่วงเย็น
รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางชมวัดรุมเต็ก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ศาสนาพุทธในนิกายฆาจ์ยุ ซึ่งถือว่าเป็นนิกายที่เคยมีอิทธิพลอย่างมากในประเทศธิเบต วัดนี้จำลองมาจากวัดเฌอพู (Tsurphu) ในธิเบต ซึ่งได้ถูกทำลายลงเมื่อครั้งจีนบุกยึดธิเบตให้เป็นส่วนหนึ่งของจีน จากนั้นนำท่านนมัสการองค์พระสถูปโดดูร์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2488 ถือว่าเป็นสุดยอดสถูปแห่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในอาณาจักรสิกขิม สร้างโดยพระมหาเถระตรุลศรี รินโปเช ประธานสงฆ์แห่งนิกายน์นิงมาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต บริเวณรอบสถูปประกอบด้วย 108
วงล้อภาวนาที่พุทธศาสนิกชนใช้หมุนไปพร้อมกับการสวดมนต์ โอม มณี ปัท เม ฮุม ซึ่งหมายถึงอัญมณีในดอกบัว
 • ช่วงกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่เมืองดาร์จีลิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
 • ช่วงเย็น
ถึงเมืองดาร์จีลิ่ง เมืองที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,134 ม. เมืองพักตากอากาศของชาวอังกฤษที่อยู่บนภูเขาได้อย่างสวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็น เมืองราชินีแห่งภูเขา ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและเป็นเมืองที่มีใบชาที่ดีที่สุดในโลก เป็นชาที่มีกลิ่นหอมละมุ่น ซึ่งตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นไร่ชาที่เขียวชอุ่มอย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 05.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ไทเกอร์ฮิลจุดชมวิวยอดเขาคันชังจุงก้า สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นและบริสุทธิ์บนยอดเขา ชม “พระอาทิตย์ขึ้นที่ไทเกอร์ฮิล” ชมเทือกยอดเขาหิมาลัยที่สูงเสียดฟ้า โดยเฉพาะ ยอดเขาคันชังจุงก้า ที่สูง 8,598 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ที่ถือว่ามีความสูงอยู่ในอันดับ 3 ของโลก และสูงที่สุดในแถบเทือกเขาหิมาลัยในด้านอินเดีย จากนั้นนำท่านชมวัดกูม ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของดาร์จีลิ่ง สร้างในปี ค.ศ. 1850 โดยลามะ ชาร์ลาป ยัคโช เป็นวัดในนิกายหมวกเหลือง
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่าน นั่งรถไฟ Toy Train รถไฟหัวรถจักรไอน้ำขนาดเล็ก เป็นรถไฟที่วิ่งบนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 4,000 ฟุต รถไฟจะจอดให้ชมบาตาเซีย เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกล้ากุรข่า สร้างเมื่อปี 1994 และยังใช้เป็นที่กลับรถไฟ Toy Train 360 องศา และ จอดให้ชมพิพิธภัณฑ์รถไฟ (การนั่งรถไฟ Toy Train ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • ช่วงกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมสถาบันการปีนเขาหิมาลัย ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้ชมประวัติส่วนตัวและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปีนเขา และชมสวนสัตว์ปมาจาร์นัยดรู ที่นี่ท่านจะได้ชมสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูงอาทิ ยัค หมีดำหิมาลัย หมีแพนด้า เสือไซบีเรีย นก เหยี่ยวและสัตว์อื่นๆอีกมากมาย แวะถ่ายรูป ไร่ชาดาร์จีลิ่ง ไร่ชาที่ขึ้นชื่อของเมืองดาร์จีลิ่ง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดพื้นเมืองชอร์รัสต้า แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองดาร์จีลิ่ง
 • ช่วงเย็น
รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองสิริกูรี เพื่อเดินทางกลับสู่เมืองกัลกัตตา
 • ช่วงกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารที่เมืองสิริกูรี หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินบักโดกร้า
 • 16.30 น.
ออกเดินทางสู่เมืองกัลกัตตา
 • 17.40 น.
ถึง เมืองกัลกัตตา จากนั้นผ่าน ตม. ออกเดินทางกลับสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
 • 20.45 น.
ออกเดินทางกลับ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
 • 00.55 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Indigo Airlines ตามโปรแกรมทัวร์
2. ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4. ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
6. ค่าวีซ่า (E-VISA) และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
7. ค่าทิปพนักงานโรงแรม ร้านอาหาร
8. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
1. ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ วันละ 5 เหรียญ 9 วัน 45 เหรียญดอลล่าสหรัฐ
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท รวม 450 บาทต่อท่าน
4. ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
1. วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์)
3. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
4. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
6. ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
1. วีซ่าสถานฑูต ราคาวีซ่า 4,500.-บาท เข้าอินเดียกี่ครั้งก็ได้ (มีอายุ 1 ปี)
2. วีซ่าแบบออนไลน์ (E-VISA) ราคาวีซ่า 2,000.-บาท เข้าอินเดียได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (มีอายุ 60 วัน)
3. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
4. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
5. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
6. รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
8. กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันนะครับ
• สถานฑูตอินเดียอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1. ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
5. หมายเหตุ : สำหรับการทำหนังสือเข้าแหล่งท่องเที่ยวในเมืองสิกขิม ท่านต้องเตรียมรูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 8 รูป เพราะแหล่งท่องเที่ยวจะต้องทำใบผ่านแดนเข้าไป
• เล็กน้อยก่อนเที่ยวทัวร์สิกขิม
1. การท่องเที่ยวสิกขิม ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบาย แต่ต้องเตรียมเสื้อกันหนาวและอุปกรณ์กันหนาวให้พร้อม
2. การเที่ยวสิกขิม เป็นทัวร์ธรรมชาติและกึ่งทัวร์วัฒนธรรม ต้องเตรียมกล้องถ่ายรูปให้พร้อม เพราะมุมถ่ายรูปมีเยอะมาก
3. ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเป็นช่วงฤดูหนาว ตามยอดเขาและระหว่างทางมีหิมะขาวโพลนปกคลุมสวยงาม
4. ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ตามเส้นทางและหุบเขาก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสันสวยงาม
5. เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและเส้นทางเป็นไหล่เขา รถที่ใช้เดินทางเป็นรถจิ๊ปครับ
6. ที่พัก โรงแรมระดับมาตรฐานของเมืองครับ ก็น่ารักแบบสิกขิมครับ
7. อาหารการกิน ก็เป็นอาหารแบบแขกสักหน่อย โดยจะเน้นจำพวกแป้งและผักครับ
8. การใช้จ่ายในสิกขิม ใช้เงินรูปีอินเดียหรือใช้ดอลล่า ก็ได้ครับ
9. สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
ทดสอบ
usericon
Admin 06 ก.พ. 2561 183.89.xxx.xxx
1
ราคาถูกที่สุด 0.00 THB
จองเลย
^