ทัวร์อินเดียร์ เจาะลึกไหว้พระพิฆเนศ เมืองปูเน่ เมืองต้นกำเนิดพระพิฆเนศ วัดศรีบัลลาเลศวา วัดศรีวรัถวินายัก วัดศรีจินดามณี วัดศรีโมเรศวา วัดศรีสิทธิวินายัก วัดศรีมหาคณปติ วัดศรีวิฆเนศวา วัดศรีคีรีจัตมา องค์ทัคฑูเสฐ วัดสิทธิวินายัก มุมไบ

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0057
จำนวน 5 วัน 3 คืน อาหาร 12 มื้อ
ประเทศ
จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน
ขาไป 9W61
เส้นทาง สนามบินมุมไบ (อินเดีย)
เวลา 06:25
ขากลับ 9W62
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 02:00
ชนิดเที่ยวบิน -
ระยะเวลา 0.00 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
ทัวร์อินเดีย โปรแกรมทัวร์เส้นทางไหว้พระพิฆเนศ 10 วัด ณ เมืองปูเน่ และ มุมไบ ประเทศอินเดีย โดยจัดโปรแกรมไหว้พระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองครบทั้ง 8 วัด และแถมด้วยไปไหว้ องค์ทัคฑูเสฐ (Dugdusheth) พระพิฆเนศประจำเมืองปูเน่ พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก รวมทั้ง องค์สิทธิวินายัก วัดสิทธิวินายัก (Siddhivinayak) วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมุมไบ โดยทีมงานมัคคุเทศก์ชำนาญงาน โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน

เมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย เป็นเมืองแห่งพระพิฆเนศและมีพระพิฆเนศที่เกิดขึ้นมาเองอย่างน่าอัศจรรย์ถึง 8 แห่ง คนอินเดียนิยมมาไหว้ขอพรกันและเชื่อกันว่าถ้ามาไหว้ขอพรพระพิฆเนศองค์ต้นกำเนิดทั้งให้ครบ 8 แห่งแล้ว ชีวิตก็มีความเจริญก้าวหน้า การค้าขายก็เจริญรุ่งเรือง เกิดความสิริมงคลในชีวิต ซึ่งแต่ละปางแต่ละเมืองก็จะให้พรที่แตกต่างกัน ตามที่เชื่อกันว่า "พระพิฆเนศ มหาเทพแห่งความสำเร็จ"
พระพิฆเนศ ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ มี 8 สถานที่ 8 ปาง
 1. องค์ศรีบัลลาเลศวา วัดศรีบัลลาเลศวา (Sri Ballaleshwar) เมืองปาลี เชื่อกันว่าจะได้รับพรทุกๆอย่างที่ขอจากองค์พระพิฆเนศ
 2. องค์ศรีวรัถวินายัก วัดศรีวรัถวินายัก (Sri Varad Vinayak) เมืองมาฮัท เชื่อกันว่าจะทำให้หายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงและทำให้สุขภาพแข็งแรง
 3. องค์ศรีมหาคณปติ วัดศรีมหาคณปติ (Sri Mahaganapati) เมืองรันยันกาวน์ Ranjangoan เชื่อกันว่าจะทำให้มีอำนาจยิ่งใหญ่ สามารถพิชิตสิ่งไม่ดีและอุปสรรคทั้งหลายได้สำเร็จ
 4. องค์ศรีโมเรศววา วัดศรีโมเรศวา (Sri Moreshwar) เมืองโมเรกาวน์ เชื่อกันว่าทำให้ชีวิตปราศจากอุปสรรคและอันตรายใดๆทั้งปวง
 5. องค์ศรีคีรีจัตมา วัดศรีคีรีจัตมา (Sri Girijatmaj) เมืองเลนยาดรี Lenyadri เชื่อกันว่าจะขอบุตรได้และจะได้บุตรที่ดีมีปัญญาหลักแหลม
 6. องค์ศรีวิฆเนศวา วัดศรีวิฆเนศวา (Sri Vighneshwar) เมืองโอซาร์ Ozhar เชื่อกันว่าผู้ขจัดอุปสรรคและภยันตราย ทำงานได้สำเร็จราบรื่น ไร้อุปสรรค
 7. องค์ศรีจินดามณี วัดศรีจินดามณี (Sri Chintamani) เมืองเธอูร์ Theur เชื่อกันว่าจะสมหวังดังได้อธิษฐานต่อลูกแก้วจินดามณี
 8. องค์ศรีสิทธิวินายัก วัดศรีสิทธิวินายัก (Sri Siddhivinayak) เมืองสิทธิเทก Siddhatek เชื่อกันว่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องงานทุกประการ
พิเศษอีก 2 วัด
 1. องค์สิทธิวินายัก วัดสิทธิวินายัก (Siddhivinayak) เมืองมุมไบ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมุมไบ
 2. องค์ทัคฑูเสฐ (Dugdusheth) พระพิฆเนศประจำเมืองปูเน่ พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก
วันที่ หมายกำหนดการ
1สนามบินสุวรรณภูมิ - มหานครมุมไบ - ปูเน่ องค์ทัคฑูเสฐ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Pride Hotel หรือเทียบเท่า
2วัดศรีบัลลาเลศวา เมืองปาลี - วัดศรีวรัถวินายัก เมืองมาฮัท - วัดศรีโมเรศวา เมืองโมเรกาวน์
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Pride Hotel หรือเทียบเท่า
3วัดศรีจินดามณี เมืองเธอูร์ - วัดศรีวิฆเนศวา เมืองโอซาร์ - วัดศรีคีรีจัตมา เมืองเลนยาดรี
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Pride Hotel หรือเทียบเท่า
4ปูเน่ - วัดศรีมหาคณปติ เมืองรันยันกาวน์ - วัดศรีสิทธิวินายัก เมืองสิทธาเทก - มุมไบ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
5มุมไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
   
 • 04.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 แถว P เคาน์เตอร์ สายการบิน Jet Airways เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น)
 • 06.25 น.
ออกเดินทางสู่ มหานครมุมไบ (บอมเบย์) ประเทศอินเดีย (บนเครื่องมีบริการอาหาร ใช้เวลาบิน 4.30 ชั่วโมง)
 • 09.25 น.
เดินทางถึง สนามบินมุมไบ หรือชื่อเดิม “บอมเบย์” เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการพาณิชย์ของอินเดียโอบล้อมด้วยทะเลอาระเบียน มุมไบเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นฮอลลิวูดของอินเดียที่เรียกกันว่าบอลลีวูดมีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์รวมความศรัทธาและความเชื่อรวมถึงวัฒนธรรมอันหลากหลาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ภัตตาคาร เวลาอินเดียช้ากว่าไทย 1.30 ชั่วโมง
 • 11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปูเน เป็นเมืองเก่าแก่และเมืองที่สำคัญทางวัฒนธรรมของอินเดียมาตั้งแต่ในสมัยโบราณและชาวอินเดียเชื่อกันว่า เมืองปูเนแห่งนี้เป็นเมืองแห่งพระพิฆเนศ นั้นก็คือปาฎิหารการเกิดขึ้นของพระพิฆเนศที่อยู่ในเมืองเล็กๆรอบเมืองปูเนถึง 8 ปาง ซึ่งเป็นพระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมืองปูเนจึงเป็นเมืองเส้นทางมหายาตราสักการะพระพิฆเนศองค์มหาเทพแห่งความสำเร็จ เมืองปูเน ปัจจุบันตั้งอยู่ในรัฐมหาราษฎร์ เป็นเมืองที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางของการศึกษา มีมหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีต่างๆ มีการคมนาคมส่งขนส่งที่ดีเชื่อมต่อกับเมืองใหญ่ๆมากมาย ถึง เมืองปูเน่ นำท่านสักการะ องค์ทัคฑูเสฐ (Dugdusheth) พระพิฆเนศประจำเมืองปูเน่ องค์พระพิฆเนศมีการประดับประดาด้วยเครื่องประดับที่ทำจากทองคำและเพชรนิลจินดาทั่วทั้งองค์ จนได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น "พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก"
 • 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดศรีบัลลาเลศวา (Sri Ballaleshwar) เมืองปาลี เชื่อกันว่าถ้ามาสักการะพระพิฆเนศที่วัดศรีบัลลาเลศวาแล้ว จะได้รับพรทุกๆอย่างที่ขอจากองค์มหาเทพ ตามตำนานเล่าว่า เด็กน้อยนามบัลลาอาศัยอยู่ในเมืองปาลี ได้สักการะก้อนหินที่ตนเชื่อว่าเป็นรูปของพระพิฆเนศด้วยใจศรัทธาอย่างแรงกล้า พระพิฆเนศจึงได้เนรมิตพระศรีบัลลาเลศวาให้เกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ จึงเชื่อกันว่าผู้ที่มาสักการะองค์พระพิฆเนศด้วยใจศรัทธาจะได้รับพรจากพระองค์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดศรีวรัถวินายัก (Sri Varad Vinayak) เมืองมาฮัท เชื่อกันว่าถ้ามาสักการะพระพิฆเนศที่วัดศรีวรัถวินายักแล้ว จะทำให้หายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงและทำให้สุขภาพแข็งแรง ซึ่งมาจากตำนานว่า พ่อของเด็กน้อยบัลลาเคยล่วงเกินพระพิฆเนศไว้จึงต้องพิการและหูหนวกเป็นใบ้ แม้จะกลับชาติมาเกิดก็ยังต้องพิการอยู่ จึงต้องกลับใจอุทิศตนบูชาพระพิฆเนศจึงจะหาย
 • 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสักการะ องค์ศรีมหาคณปติ วัดศรีมหาคณปติ (Sri Mahaganapati) เมืองรันยันกาวน์ (Ranjangoan) ตำนานเล่าว่า ขณะที่ฤาษีคฤตสมาช นั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาได้จามออกมาเป็นกุมารน้อยผิวสีแดง จึงสอนให้กุมารสวดบูชาต่อพระพิฆเนศ กุมารน้อยบำเพ็ญเพียรกว่าห้าพันปีทำให้พระพิฆเนศพอใจเป็นอย่างมากจึงประทานพรให้ แต่กุมารขอให้ตนเองมีอำนาจเหนือ 3 โลก พระพิฆเนศให้ตามที่ขอโดยการเนรมิตประสาท 3 หลัง คือประสาททองคำ ประสาทเงิน ประสาทโลหะและตรัสว่า “ต่อไปนามของเจ้าคือ ตรีปุระ ในวันใดที่เจ้าชั่วร้าย ประสาทเหล่านี้จะถูกทำลายและเจ้าจะถูกทำลายด้วยศรของพระศิวะ บิดาของข้า” ต่อมาตรีปุระลำพองตนรุกรานทั้ง 3 โลก องค์พระศิวะจึงเสด็จมาปราบและหลังจากบวงสรวงต่อพระพิฆเนศ แล้วพระศิวะก็ปราบตรีปุระได้สำเร็จ จึงเชื่อว่าเทวะสถานแห่งนี้เป็นสถานที่ที่พระศิวะบวงสรวงต่อพระพิฆเนศ การสักการะองค์ศรีมหาคณปติจะทำให้มีอำนาจยิ่งใหญ่ สามารถพิชิตมารร้ายและอุปสรรคทั้งหลายได้สำเร็จ
 • 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านสักการะ องค์ศรีจินดามณี วัดศรีจินดามณี (Sri Chintamani) เมืองเธอูร์ Theur วัดนี้สร้างโดยพระราชโอรสของพระเจ้าโมรยะ โกสารี เพื่อเฉลิมฉลองที่พระบิดาทรงบรรลุสัจธรรมที่เมืองนี้ ณ ริมฝั่งแม่น้ำมูลามุทา ตามเทวตำนานเชื่อกันว่าเจ้าชายกานา โอรสของกษัตริย์อภิจิตแย่งชิงแก้วจินดามณี (แก้วสารพัดนึก) จากฤาษีกาปิละไป ฤาษีกาปิละจึงอ้อนวอนขอให้พระพิฆเนศช่วยเหลือ ต่อมาเมื่อฤาษีกาปิละ รบชนะและได้แก้วจินดามณีคืนกลับมา จึงอธิษฐานขอให้พระพิฆเนศประทับอยู่ที่นี่ตลอดไป และถวายแก้วจินดามณีนั้นประดับแด่องค์พระพิฆเนศ จึงเชื่อกันว่าเมื่อสักการะบูชาองค์ศรีจินดามณี จะสมหวัง ดังได้อธิษฐานต่อลูกแก้วจินดามณี จากนั้นนำท่านสักการะ องค์ศรีมยุเรศววา วัดศรีโมเรศวา (Sri Moreshwar) เมืองโมเรกาวน์ (Morgaon) คำว่า “โมเร” มีความหมายว่านกยูง และ “กาวน์” หมายถึงหมู่บ้าน เพราะในอดีตหมูบ้านแถบนี้มีนกยูงอาศัยอยู่จำนวนมาก อีกทั้งรูปร่างของหมู่บ้านก็คล้ายกับรูปนกยูงด้วย ตามตำนานเล่าว่าพระพิฆเนศเสด็จลงมาครั้งแรกเพื่อสังหารสินธุ โอรสของกษัตริย์จันทระปานี ซึ่งถือตัวว่าได้รับพรจากสุริยเทพให้เป็นอมตะ จึงรังแกและฆ่าฟันเหล่าเทวดา พระพิฆเนศประทับบนหลังนกยูงเสด็จลงมาสังหารสินธุ หลังจากนั้นเทวดาจึงขอพระพิฆเนศประทับอยู่ที่นี่ตลอดไป พระพิฆเนศจึงเนรมิตเทวรูปของพระองค์เองขึ้นที่นี่ เมื่อสักการะบูชาองค์ศรีมยุเรศววา จะปราศจากอุปสรรคและอันตรายใดๆทั้งปวง
 • 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น หลังอาหารออกเดินทางสู่ วัดศรีวิฆเนศวา (Sri Vighneshwar) เมืองโอซาร์ Ozhar เทวะสถานแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในเรื่องความงดงามทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะยอดโดมที่เป็นทองคำและความงดงามของพวงมาลัยที่ประดับอยู่ที่ตัวเทวาลัย ตำนานเล่าว่า กษัตริย์อภินันทะประกอบพิธีบูชายัญเพื่อจุติมาเป็นอินทรเทพ พระอินทร์ได้ทราบดังนั้นจึงสร้างวิฆนาสูรเพื่อส่งไปทำลายพิธีกรรมของกษัตริย์อภินันทะ แต่วิฆนาสูรกลับทำลายพิธีและทำลายทุกอย่างทั้งหมด ทำให้ธรรมะหายไปจากทั้งสามโลก เหล่าฤาษีนักบวชจึงอ้อนวอนต่อพระพิฆเนศให้เสด็จมาปราบวิฆนาสูร พระพิฆเนศใช้อำนาจสยบอำนาจทั้งหมดของวิฆนาสูร ทำให้วิฆนาสูรยอมแพ้และถวายตัวต่อองค์พระพิฆเนศเพื่อให้ไว้ชีวิตตน และขอร้องให้องค์พระพิฆเนศใช้ชื่อของตัวเองรวมกับพระนามของพระองค์เพื่อล้างบาปและเป็นบุญกุศลแก่วิฆนาสูร เทวรูปพระพิฆเนศที่นี่จึงถูกขนานนามว่า “ศรีวิฆเนศวร” หมายถึงผู้ขจัดอุปสรรคและภยันตราย จึงเชื่อว่าผู้ที่มาสักการะองค์ศรีวิฆเนศวรก่อนทำการใดๆ จะทำการนั้นได้สำเร็จราบรื่น ไร้อุปสรรค จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดศรีคีรีจัตมา (Sri Girijatmaj) เมืองเลนยาดรี Lenyadri ตั้งอยู่ในถ้ำบนภูเขาริมแม่น้ำกุกดี ซึ่งครั้งหนึ่งถ้ำที่ภูเขาแห่งนี้ ได้ขุดเจาะเพื่อเป็นวัดในพระพุทธศาสนา หลังจากพระพุทธศาสนาเริ่มเสื่อม ศาสนาฮินดูก็รุ่งเรืองและภายในถ้ำแห่งนี้ก็เกิดปาฏิหารย์ มีพระพิฆเนศเกิดขึ้นมาทำให้ชาวฮินดูขึ้นมายาตรามหาเทพ จึงทำให้ถ้ำแห่งนี้กลายเป็นถ้ำของพระพิฆเนศ การสักการะองค์พระพิฆเนศ จะต้องขึ้นบันได 283 ขั้น เทวะตำนานแห่งนี้เล่าว่า พระแม่อุมาเทวีอยากมีโอรสมาก จึงได้เดินทางมาที่ถ้ำคีรีจัตมาเพื่อมาทำพิธีปันยากพรต (บุญยักวริตะ) ขึ้นเพื่อเป็นการบูชาต่อพระวิษณุเทพ ตามการแนะนำของพระศิวะเป็นเวลาหนึ่งปี ทำให้พระวิษณุโปรดปราณมาก จึงให้พระกฤษณะไปกำเนิดเป็นบุตรของพระแม่อุมาเทวี จึงเชื่อกันว่า พระพิฆเนศที่ถ้ำแห่งนี้เป็นอวตารปางหนึ่งของพระกฤษณะด้วย การยาตรามายังถ้ำเทวะสถานคีรีจัตมาแห่งนี้ก็เพื่อขอบุตร ซึ่งผลบุญแห่งการยาตรามาแสวงบุญนี้ จะทำให้ผู้ที่ยังไม่มีบุตรและมาประกอบพิธีขอบุตรที่นี่จะประสบความสำเร็จสมหวังเสมอ จะได้บุตรที่ดีมีปัญญาหลักแหลมเหมือนดังองค์พระคเนศ ที่บริเวณถ้ำแห่งนี้สามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเลนยาตรีได้อีกด้วย
 • 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดศรีสิทธิวินายัก (Sri Siddhivinayak) เมืองสิทธิเทก Siddhatek วัดนี้ตั้งอยู่ในที่ห่างไกลจากชุมชน ตามตำนานเล่าว่าสถานที่แห่งนี้คือจุดที่พระพรหมสร้างโลก และเป็นสถานที่พระวิษณุปราบมาธุสูรและไกตสูร ที่มาก่อกวนพระพรหมขณะกำลังสร้างโลก ศรีสิทธิวินายักเป็นองค์เดียวในอักษฏวินายักที่งวงของพระพิฆเนศหันไปทางขวามือของพระองค์ ซึ่งถือว่าเป็นเทวลักษณะที่หายากและปรากฎขึ้นเพียงแห่งเดียว ผู้ที่สักการบูชาองค์ศรีสิทธิวินายัก จะประสบความสำเร็จในเรื่องงานทุกประการ
 • 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองมุมไบ นำท่านชม วัดสิทธิวินายัก (Siddhivinayak) ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมุมไบ (บอมเบย์) นักแสดง นักการเมือง นักธุรกิจ ผู้มีชื่อเสียงในอินเดียให้ความศรัทธาเป็นอย่างมาก องค์พระพิฆเนศที่นี่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากที่อื่นตรงที่งวงหันไปทางขวา ผู้คนที่นับถือพระพิฆเนศทั้งในอินเดียและต่างประเทศ ต่างพากันไปสักการบูชาและขอพรอย่างไม่ขาดสาย
 • 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ตลาดคอฟฟอร์ด ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองมุมไบ
 • 02.00 น.
ออกเดินทางกลับ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
 • 07.40 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน JET AIRWAYS ตามโปรแกรมทัวร์
2. ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามระบุในรายการ)
4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
6. ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินอินเดีย
7. ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8. ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
9. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
1. ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถอินเดีย (วันละ 5 ดอลล่า 4 วัน รวม 20 ดอลล่า)
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท)
4. ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
1. วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์)
3. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
4. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
6. ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2. นังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3. รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
5. กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันนะครับ
• สถานฑูตอินเดียอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1. ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2. ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
1. สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
ราคาถูกที่สุด 0.00 THB
จองเลย
^