ทัวร์ศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ วัดบุปผาราม ถ้ำดัมบูลล่า โปโลนนารุวะ สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้าอนุราธปุระ เจดีย์รุวันเวลิ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0019
จำนวน 5 วัน 4 คืน อาหาร 11 มื้อ
ประเทศ
จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน
ขาไป UL403
เส้นทาง สนามบินบันดารานาเยก (ศรีลังกา)
เวลา 09:05
ขากลับ UL402
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 01:15
ชนิดเที่ยวบิน -
ระยะเวลา 0.00 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์ศรีลังกา
 • โปรแกรมทัวร์เส้นทางแสวงบุญพระพุทธศาสนา ณ ประเทศศรีลังกา บ้านพี่เมืองน้องในพระพุทธศาสนา ซึ่งครั้งหนึ่งไทยเรารับเอาพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์มาจากประเทศศรีลังกา และศรีลังกาเองได้รับพระพุทธศาสนาสยามวงศ์จากเมืองไทย
 • เที่ยวชมเมืองเก่า อนุราธปุระ โปโลนนารุวะ สัตตมหาปราสาท สิกิริยา ถ้ำดัมบูลล่า วัดพระเขี้ยวแก้ว
 • ทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน และเมนูอาหารรับประกันคุณภาพตลอดทริป
วันที่ หมายกำหนดการ
1สนามบินสุวรรณภูมิ - เนคอมโบ - แคนดี้ - วัดบุปผาราม - ระบำพื้นเมืองศรีลังกา
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 Cinnamon Citadel Hotel หรือเทียบเท่า
2เมืองแคนดี้ วัดพระเขี้ยวแก้ว สวนสมุนไพร - ถ้ำดัมบุลล่า - โปโลนนารุวะ - สัตตมหาปราสาท
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
The Deer Park Hotel หรือเทียบเท่า
3สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า - อนุราธปุระ - วัดอิสุรุมุณิยะ - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - เจดีย์ถูปาราม - เจดีย์เชตวัน
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Rajarata Hotel หรือเทียบเท่า
4โคลัมโบ - วัดกัลณียา - วิหารกลางน้ำ - วัดคงคาราม - ช้อปปิ้งศูนย์การค้า ODEL
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
5สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
   
 • 06.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน Sri Lankan Airlines มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 • 09.05 น.
ออกเดินทางสู่ นครโคลัมโบ
 • 10.55 น.
ถึงสนามบินดารานายเก ประเทศศรีลังกา (เวลาท้องถิ่นของศรีลังกาช้ากว่าไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเนคอมโบ เมืองตากอากาศชายทะเลเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
 • 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ นำท่านชมวัดบุปผาราม หรือวัดพระอุบาลี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแคนดี้ เป็นวัดที่พระอุบาลีและคณะสมณฑูตจากกรุงศรีอยุธยามาทำการบรรพชาให้ภิกษุชาวศรีลังกา ในสมัยพระเจ้าบรมโกศ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ “นิกายสยามวงศ์” นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแคนดี้จากยอดเขา มองเห็นทะเลสาบและตัวเมืองที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม ระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา ที่เมืองแคนดี้
 • 19.30 น.
บริการอาหารเย็น หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 05.30 น.
นำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว นมัสการ พระเขี้ยวแก้ว ซึ่งประดิษฐานอยู่ในผอบและอยู่ในเจดีย์อีก 4 ชั้น อยู่ในห้องกระจกกันกระสุน มีประตูเงิน ประตูทอง (ในตอนเช้าของทุกวัน ที่วัดพระเขี้ยวแก้วมีการฉลองประโคมวงมโหรีให้พระเขี้ยวแก้ว)
 • 07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ถ้ำดัมบูลล่า (มรดกโลกทางวัฒนธรรม) ซึ่งมีทั้งหมด 5 ถ้ำ ภายในประกอบด้วยพระพุทธรูปมากกว่า 150 องค์ ที่นี่มีภาพวาดฝาพนังและเพดานที่นับว่ามีเนือที่มากที่สุดในโลก ชมวัดถ้ำดัมบุลล่า หรือวัดราชมหาวิหาร ระหว่างทางแวะชม สวนสมุนไพร ที่เมือง Matale พร้อมเลือกซื้อยาสมุนไพรที่มีชื่อเสียงของศรีลังกา
 • 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองโปโลนนารุวะ (มรดกโลก) ชมเมืองหลวงแห่งที่สองของศรีลังกา นำท่านชมอนุสาวรีย์พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองโปโลนนารุวะ ทรงครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 1696-1729 ชม สัตตมหาปราสาท เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมทึบก่อด้วยอิฐซ้อนกันขึ้นไปรวม 7 ชั้น เที่ยวชมอาฬาหนะปริเวณ ซึ่งภายในประกอบด้วยเจดีย์รังโกตเวเหระ สร้างโดย พระเจ้านิสสังกมัลละ (พ.ศ. 1730-1739) เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโปโลนนารุวะ ชมเจดีย์กิริเวเหระ เชื่อกันว่าสร้างโดยพระมเหสีของพระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช มีพระนามว่า “สุภัทธา” เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ชม วิหารถูปาราม และ วิหารวฏะทาเค จากนั้นนำท่านชมกัลวิหาร หรือ วิหารหิน (อุตตราราม) ชมพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงและสวยงาม
 • 19.30 น.
บริการอาหารเย็น หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสิกิริยา (มรดกโลก) (Sigiriya) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด เดินขึ้นบันได 2,200 ขั้น บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของพระราชวังในอดีต ชม พระราชวังลอยฟ้า พระราชวังสิกิริยา (Sigiriya Palace) พระราชวังบนยอดเขา อ่างเก็บน้ำโบราณและวิวทิวทัศน์ของเมืองสิกิริยา ชม ป้อมปราการ หรือ ประตูสิงโต เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งเดียวบนเกาะนี้รู้จักกันดีในชื่อ Lion Rock หรือ แท่นศิลาราชสีห์ ชม ภาพเขียนสีเฟรสโก เป็นภาพนางอัปสรสวรรค์ ที่มีอายุพันกว่าปีและถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองอนุราธปุระ (เมืองมรดกโลก) ชมนครหลวงแห่งแรกของศรีลังกา นำท่านชม วัดอิสุรุมุณิยะ วัดที่สร้างโดยสร้างโดยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะซึ่งเป็นพระสหายของพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อ 2 พันกว่าปีมาแล้ว ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่จัดเก็บรูปประติมากรรมต่างๆเอาไว้ ชม รูปสลักหินคู่รัก The Lover ซึ่งเป็นรูปแห่งตำนานรักของเจ้าชายสาลิยะ พระราชโอรสของพระเจ้าทุฎฐคามณี ที่ทรงสละราชบังลังก์เพราะความรักที่มีต่อหญิงในวรรณะต่ำและเป็นรูปที่รัฐบาลศรีลังกาได้นำไปตีพิมพ์เป็นดวงตราไปรษณีย์มาแล้ว จากนั้นนำท่านนมัสการ พระศรีมหาโพธิ์ ที่นำกิ่งมาจากพุทธคยา เพราะเชื่อกันว่าพระนางเถรีสังฆมิตตา พระราชธิกาของพระเจ้าอโศกมหาราชทรงผนวชเป็นภิกษุณี เป็นผู้นำหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้มาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย มาปลูกไว้ที่เมืองอนุราชปุระ ในปี พ.ศ. 235 นำท่านนมัสการ เจดีย์รุวันเวลิ หรือ สุวรรณมาลิกเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ มีขนาดกว้าง 100 เมตร สูง 100 เมตร และนมัสการ เจดีย์ถูปาราม เป็นเจดีย์ทางพุทธศาสนาองค์แรกที่สร้างขึ้นในเกาะลังกา โดยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ ทรงสร้างขึ้นในราว พ.ศ. 300 และเป็นที่ประดิษฐานพระรากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลาร้า) ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในโลก นำท่านนมัสการ เจดีย์เชตวัน เป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างด้วยอิฐทั้งองค์ สร้างในสมัยพระเจ้ามหาเสนะ ครองราช พ.ศ. 819 - 846 เป็นเจดีย์ มีความสูง 122 เมตร และชมเจดีย์อภัยคีรี เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่และมีความสำคัญมาก ตั้งอยู่ในวัดอภัยคีรีวิหาร สร้างโดยพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย เมื่อราว 2,100 ปีมาแล้ว สูง 113 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 110 เมตร
 • 19.00 น.
บริการอาหารเย็น หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ กรุงโคลัมโบ ชมวิวทิวทัศน์ของประเทศศรีลังการะหว่างเดินทาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
 • 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดกัลณียา ชมมหาวิหารและเคยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองเมื่อ 2,500 ปี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามและพระพุทธรูปที่นำมาจากประเทศไทยไปประดิษฐานไว้ นำท่านชมวิหารกลางน้ำ ซึ่งรอบๆวิหารมีพระพุทธรูปมากมายที่นำมาจากประเทศไทย จากนั้นนำท่านชม วัดคงคาราม อันเป็นที่สังฆกรรม ชมรูปปั้นสลักปูนอันสวยงามในวิหารและโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรีลังกา จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินพื้นเมืองที่ศุนย์การค้าและซื้อชาชั้นดีใน ศูนย์การค้า ODEL กันตามสบาย
 • 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินดารานายเก ประเทศศรีลังกา
 • 01.15 น.
ออกเดินทางกลับ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 06.15 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
1. ค่าตั๋วเครื่องบินตามโปรแกรมทัวร์
2. ค่าโรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาว จำนวน 3 คืน
3. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4. ค่ารถบัสท้องถิ่นปรับอากาศนำเที่ยวทุกแห่งตามที่ระบุรายการ
5. ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
7. ค่าวีซ่าประเทศศรีลังกา
8. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
1. ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
2. ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถศรีลังกา (20 ดอลล่า)
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท)
4. ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
1. วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ครับ)
3. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
4. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
6. ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2. ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
1. โปรแกรมทัวร์เที่ยวศรีลังกา ไกด์ใช้ภาษาอังกฤษครับ แต่เรามีไกด์ภาษาไทยนำเที่ยวตลอดรายการ
2. การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีข้อบังคับมากมาย แต่เวลาเข้าวัดแนะนำให้แต่งตัวแบบเรียบร้อย กางเกงขายาวดีที่สุด
3. ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาวครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบ
4. การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้เอาดอลล่าร์ แล้วไปแลกเงินรูปีที่สนามบินโคลัมโบครับ
5. ทริปเป็นทัวร์กึ่งตามรอยพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนะครับ
6. สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
29 ธ.ค. 2561 - 02 ม.ค. 2562
(วันหยุดสิ้นปี 61 ปีใหม่ 62)
ราคาถูกที่สุด 39,995.00 THB
จองเลย
^