ทัวร์ลาว Happy Laos หลวงพระบางด้วยแรงอธิษฐาน 3 วัน 2 คืน

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-1013
จำนวน 3 วัน 2 คืน อาหาร 4 มื้อ
ประเทศ
จุดนัดพบ สนามบินดอนเมือง
สายการบิน
ขาไป FD1030
เส้นทาง สนามบินหลวงพระบาง
เวลา 14:30
ขากลับ FD1031
เส้นทาง สนามบินดอนเมือง
เวลา 14:30
ชนิดเที่ยวบิน บินตรง
ระยะเวลา 1.30 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์ลาว
 • น้ำตกกวางสี
 • พระธาตุพุสี
 • วัดเชียงทอง
วันที่ หมายกำหนดการ
1สนามบินดอนเมือง - สนามบินหลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
   LuangPrabang Paradise Resort หรือเทียบเท่า
2ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดเชียงทอง - พระราชวังหลวง - วัดวิชุนราช - น้ำตกตาดกวางสี
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 LuangPrabang Paradise Resort หรือเทียบเท่า
3วัดแสนสุขาราม - บ้านผานม - สนามบินหลวงพระบาง - สนามบินดอนเมือง
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 
 • 11.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 1 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)  โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระก่อนเดินทาง
 • 14.30 น.
เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1030 (ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
 • 16.00 น.
ถึงสนามบินหลวงพระบาง สปป.ลาว หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะ จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศท้องถิ่น เดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง นำท่านไปสักการะพระธาตุพูสี(รวมค่าเข้าชมแล้ว) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตรใจกลางเมืองสองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกจำปาลาวหลากสีสันมองจากยอดพูสี คือภาพพาโนรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดมืดเป็นถนนคนเดินตอนเย็น เริ่มตั้งแต่ประมาณ 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม มีชาวลาวท้องถิ่นนำสินค้าพื้นเมืองมาจำหน่ายมากมายอาทิ ผ้าทอมือผ้าปัก ผ้านุ่ง ผ้าซิ่นลาว เครื่องเงิน เครื่องไม้ วางเรียงรายริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนถึงสุดมุมถนน
 • ค่ำ
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 • 05.30 น.
ร่วม ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว(รวมค่าข้าวเหนียวใส่บาตรแล้ว)ทุกๆเช้า ชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอ    ตักบาตรพระสงฆ์ทีเรียงแถวเดินมาตามถนนเป็น    ร้อยๆรูป ซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนสังคมอันสงบสุข    และความเลื่อมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนาได้เป็น    อย่างดี จากนั้นแวะเที่ยวตลาดเช้าชมวิถีชีวิต    ของชาวหลวงพระบาง พร้อมเลือกซื้อเลือกชิม    อาหารและของฝากท้องถิ่นหลากหลายชนิด
 • 08.00 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ พระราชวังหลวงพระบาง(รวมค่าเข้าชมแล้ว) ภายในนั้นมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และยาวนานของเมือง รวมถึงจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆอันเป็นเอกลักษณ์และของขวัญของกำนัลจากมิตรประเทศที่มอบให้ทางเข้าด้านขวาเป็นที่ตั้งของหอพระบางซึ่งประดิษฐาน “พระบางแห่งหลวงพระบาง”เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูงสองศอกเจ็ดนิ้ว หล่อด้วยสำริด (ทองคำผสม 90เปอร์เซ็นต์) มีอายุอยู่ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ตามศิลปะเขมรแบบบายนตอนปลาย โดยมีพุทธลักษณะคือ ประทับยืนยกพระหัตถ์ขึ้น นิ้วพระหัตถ์เรียบเสมอกัน พระพักตร์ค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยม พระนลาฏกว้าง พระขนงเป็นรูปปีกกา พระเนตรเรียว พระนาสิกค่อนข้างแบน พระโอษฐ์บาง พระเศียร และพระเกตุมาลาเกลี้ยงสำหรับสวมเครื่องทรง ปั้นพระองค์เล็ก พระโสภีใหญ่ ครองจีวรห่มคลุม แลเห็นแถบสบง และหน้านางจากนั้นชม วัดเชียงทอง(รวมค่าเข้าชมแล้ว) หลังจากพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เถลิงราชสมบัติครองราชย์อาณาจักรล้านนาได้เพียง 1 ปี ก็ต้องมีเหตุให้เดินทางกลับมายังอาณาจักรล้านช้างครั้งนี้พระองค์จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกับพระพุทธสิหิงค์จากเชียงใหม่กลับมายังหลวงพระบางด้วยจากนั้นพระองค์ก็เริ่มสร้างวัดเชียงทองขึ้นในใจกลางกรุงหลวงพระบางโดยสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2103ตั้งอยู่    ใกล้แม่น้ำโขง เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างที่สวยงามมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็น"อัญมณีของศิลปะล้านช้าง"    จากนั้นชม วัดวิชุนราช(รวมค่าเข้าชมแล้ว) เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2058 ในรัชสมัยพระเจ้าวิชุนราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง อดีตเคยอัญเชิญพระบางมาประดิษฐานในวัดแห่งนี้เอกลักษณ์ของวัดนี้เห็นได้จากประตูไม้ที่มีการแกะสลักอย่างสวยงามและมีสถาปัตยกรรมแบบขอมที่ได้แบบมาจากปราสาทวัดภู แขวงจำปาศักดิ์ในเขตลาวภาคใต้ ด้านในวัดมีพระพุทธรูปเก่าแก่ และศิลาจารึกรูปแบบต่างๆโดยมเหสีของพระเจ้าวิชุนราชได้ชักนำให้มีการสร้างพระธาตุขึ้นซึ่งต่างจากพระธาตุอื่นๆ คือสร้างเป็นรูปทรงกลมตัดครึ่ง มองคล้ายผลแตงโมชาวลาวจึงเรียกขานกันติดปากว่า“พระธาตุหมากโม” (ธาตุปะทุม) ต่อมาพ.ศ.2485 วัดนี้จึงได้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับเก็บรักษาพระพุทธรูปและวัตถุโบราณจำนวนมาก
 • เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหาร
 • บ่าย
นำคณะมุ่งหน้าสู่ น้ำตกตาดกวางสี(รวมค่าเข้าชมแล้ว) ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตท้องถิ่น น้ำตกแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบางอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 32กิโลเมตรเป็นน้ำตกหินปูนไหลลดหลั่นชั้นเป็นชั้นๆความสูงประมาณ 75 เมตร น้ำในน้ำตกมีสีเขียวหรือฟ้าครามคล้ายสีของมรกต อิสระท่านถ่ายรูปเก็บความประทับใจหรือเดินเล่นชมความร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์ ได้เวลาสมควรพบกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อเดินทางกลับหลวงพระบาง     
 • ค่ำ
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 • เช้า
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารโรงแรมชม วัดแสนสุขารามอยู่ในเขตเมืองเก่าหลวงพระบาง เป็นวัดเก่าแก่ถูกสร้างขึ้น ภายหลังที่นครหลวงพระบางแยกออกจากนครเวียงจันทน์ได้ 11 ปี โดดเด่นด้วยพระ อุโบสถสีแดงลงรักปิดทองอย่างสวยงาม ศิลปะแบบหลวงพระบาง ภายในมีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่เพียง องค์เดียวในหลวงพระบาง ด้านข้างมีหอรอยพระพุทธบาทจำลองตามประวัติกล่าวว่ามีผู้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งแสนกีบ เป็นทุนเริ่มสร้างวัดใน พ.ศ. 2261 จึงเป็นที่มาของคำว่า“แสน” 
 • เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหาร        
 • บ่าย
จากนั้นนำท่านชม บ้านผานมหมู่บ้านชาวไทลื้อผู้ทอผ้าให้กับเจ้ามหาชีวิตลาว อีกหนึ่งจุดหนึ่งซึ่งผู้มาเยือนหลวงพระบางไม่ควรพลาด หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงในการทำผ้าทอมือด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม ผ้าทอบ้านผานม มีทั้งผ้าแพรเบี่ยง ลวดลายแบบลื้อแท้ๆ และผ้าที่ประยุกต์เป็นของใช้ในชีวิตปัจจุบัน เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียงผ้ารองแก้วรองจาน ฯลฯ เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก  สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง เช็คอินรับบอร์ดดิ้งพาส เตรียมตัวกลับ
 • 16.30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1031 (ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
 • 17.55 น.
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ำหนักโหลดกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด ปกติ 20 กิโลกรัม
4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
5. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์)
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ
1. ชำระเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน
2. หลังจากชำระค่ามัดจำแล้วสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนที่บริษัทฯจะทำการออกตั๋วโดยต้องแจ้งล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ก่อนการเดินทางเท่านั้น
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้***ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณีนกรณี
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย)
2. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3. ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
ราคาถูกที่สุด 0.00 THB
จองเลย
^