ทัวร์ลาว หลวงพระบาง HAPPY LAOS สบายดี หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0486
จำนวน 3 วัน 2 คืน อาหาร 4 มื้อ
ประเทศ
จุดนัดพบ สนามบินดอนเมือง
สายการบิน
ขาไป FD1030
เส้นทาง สนามบินหลวงพระบาง
เวลา 14:30
ขากลับ FD1031
เส้นทาง สนามบินดอนเมือง
เวลา 16:30
ชนิดเที่ยวบิน บินตรง
ระยะเวลา 1.30 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์ลาว
 • วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุพูสี-ตลาดมืด
 • วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-พระราชวังหลวงพระบาง-วัดวิชุน-น้ำตกตาดกวางซี
 • วันที่สาม วัดแสนสุขาราม-หมู่บ้านผานม-สนามบินดอนเมือง
 • ตลาดเช้า, ตลาดมืด
 • ตักบาตรข้าวเหนียว, ตลาดเช้า
วันที่ หมายกำหนดการ
1สนามบินดอนเมือง - หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
   Villa Pumalin หรือเทียบเท่า
2ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดเชียงทอง - พระราชวังหลวง - วัดวิชุนราช - น้ำตกตาดกวางสี
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 Villa Pumalin หรือเทียบเท่า
3วัดแสนสุขาราม - บ้านผานม - หลวงพระบาง - สนามบินดอนเมือง
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 
 • 11.30 น.    
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 1 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระก่อนเดินทาง
 • 14.30 น.         
เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1030 (ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
 • 16.00 น.          
ถึงสนามบินหลวงพระบาง สปป.ลาว หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะ จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศท้องถิ่น เดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง นำท่านไปสักการะพระธาตุพูสี (ไม่รวมค่าเข้า ท่านละ 20,000 กีบ) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองสองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกจำปาลาวหลากสีสันมองจากยอดพูสี คือภาพพาโนรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดมืดเป็นถนนคนเดินตอนเย็น เริ่มตั้งแต่ประมาณ 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม มีชาวลาวท้องถิ่นนำสินค้าพื้นเมืองมาจำหน่ายมากมายอาทิ ผ้าทอมือผ้าปัก ผ้านุ่ง ผ้าซิ่นลาว เครื่องเงิน เครื่องไม้ วางเรียงรายริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนถึงสุดมุมถนน
 • ค่ำ         
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย            
 • 05.30 น.         
ร่วม ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียวทุกๆเช้า ชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ทีเรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆรูป ซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนสังคมอันสงบสุข  และความเลื่อมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี จากนั้นแวะเที่ยวตลาดเช้าชมวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง พร้อมเลือกซื้อเลือกชิม อาหารและของฝากท้องถิ่นหลากหลายชนิด
 • 08.00 น.        
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ พระราชวังหลวงพระบาง(ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 30,000 กีบ) ภายในนั้นมีการจัดแสดง ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และยาวนานของเมือง รวมถึงจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆอันเป็นเอกลักษณ์และ ของขวัญของกำนัลจากมิตรประเทศที่มอบให้ทางเข้าด้านขวาเป็นที่ตั้งของหอพระบางซึ่งประดิษฐาน “พระบางแห่งหลวงพระบาง” เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูงสองศอกเจ็ดนิ้ว หล่อด้วยสำริด (ทองคำผสม 90 เปอร์เซ็นต์) มีอายุอยู่ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ตามศิลปะเขมรแบบบายนตอนปลาย โดยมีพุทธลักษณะคือ ประทับยืนยกพระหัตถ์ขึ้น นิ้วพระหัตถ์เรียบเสมอกัน พระพักตร์ค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยม พระนลาฏกว้าง พระขนงเป็นรูปปีกกา พระเนตรเรียว พระนาสิกค่อนข้างแบน พระโอษฐ์บาง พระเศียร และพระเกตุมาลาเกลี้ยงสำหรับสวมเครื่องทรง ปั้นพระองค์เล็ก พระโสภีใหญ่ ครองจีวรห่มคลุม แลเห็นแถบสบง และหน้านางจากนั้นชม วัดเชียงทอง(ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 20,000 กีบ)หลังจากพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เถลิงราชสมบัติครองราชย์อาณาจักรล้านนาได้เพียง 1 ปี ก็ต้องมีเหตุให้เดินทางกลับมายังอาณาจักรล้าน ช้างครั้งนี้พระองค์จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกับพระพุทธสิหิงค์จาก เชียงใหม่กลับมายังหลวงพระบางด้วยจากนั้นพระองค์ก็เริ่มสร้างวัดเชียงทองขึ้นในใจกลางกรุงหลวงพระบางโดยสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2103 ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำโขง เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างที่สวยงามมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็น "อัญมณีของศิลปะล้านช้าง" จากนั้นชม วัดวิชุนราช (ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 20,000 กีบ) เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2058 ในรัชสมัยพระเจ้าวิชุนราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง อดีตเคยอัญเชิญพระบางมาประดิษฐานในวัดแห่งนี้เอกลักษณ์ของวัดนี้เห็นได้จากประตูไม้ที่มีการแกะสลักอย่างสวยงามและมีสถาปัตยกรรมแบบขอมที่ได้แบบมาจากปราสาทวัดภู แขวงจำปาศักดิ์ในเขตลาวภาคใต้ ด้านในวัดมีพระพุทธรูปเก่าแก่ และศิลาจารึกรูปแบบต่างๆ โดยมเหสีของพระเจ้าวิชุนราชได้ชักนำให้มีการสร้างพระธาตุขึ้นซึ่งต่างจากพระธาตุอื่นๆ คือสร้างเป็นรูปทรงกลมตัดครึ่ง มองคล้ายผลแตงโมชาวลาวจึงเรียกขานกันติดปากว่า“พระธาตุหมากโม” (ธาตุปะทุม) ต่อมา พ.ศ. 2485 วัดนี้จึงได้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับเก็บรักษาพระพุทธรูปและวัตถุโบราณจำนวนมาก
 • เที่ยง        
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร        
 • บ่าย        
นำคณะมุ่งหน้าสู่ น้ำตกตาดกวางสี (ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 20,000 กีบ)  ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตท้องถิ่น น้ำตกแห่งนี้ได้ ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบางอยู่ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 32 กิโลเมตร เป็นน้ำตกหินปูนไหลลดหลั่นชั้นเป็นชั้นๆ ความสูงประมาณ 75 เมตร น้ำในน้ำตกมีสีเขียวหรือฟ้าครามคล้ายสี ของมรกต อิสระท่านถ่ายรูปเก็บความประทับใจหรือเดินเล่นชมความ ร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์ ได้เวลาสมควรพบกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อเดินทางกลับหลวงพระบาง     
 • ค่ำ         
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • เช้า         
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ชม วัดแสนสุขารามอยู่ในเขตเมืองเก่าหลวงพระบาง เป็นวัดเก่าแก่ถูกสร้างขึ้น ภายหลังที่นครหลวงพระบาง แยกออกจากนครเวียงจันทน์ได้ 11 ปี โดดเด่นด้วยพระ อุโบสถสีแดงลงรักปิดทองอย่างสวยงาม ศิลปะแบบ หลวงพระบาง ภายในมีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่เพียง องค์เดียวในหลวงพระบาง ด้านข้างมีหอรอยพระพุทธบาทจำลองตามประวัติกล่าวว่ามีผู้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งแสนกีบ เป็นทุนเริ่มสร้างวัดใน พ.ศ. 2261 จึงเป็นที่มาของคำว่า “แสน” 
 • เที่ยง                  
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร        
 • บ่าย        
จากนั้นนำท่านชม บ้านผานมหมู่บ้านชาวไทลื้อผู้ทอผ้าให้กับเจ้ามหาชีวิตลาว อีกหนึ่งจุดหนึ่งซึ่งผู้มาเยือนหลวงพระบางไม่ควรพลาด หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียง ในการทำผ้าทอมือด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม ผ้าทอบ้านผานม มีทั้งผ้าแพรเบี่ยงลวดลายแบบลื้อแท้ๆ และผ้าที่ประยุกต์เป็นของใช้ในชีวิตปัจจุบัน เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียงผ้ารองแก้วรองจาน ฯลฯ เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง เช็คอินรับบอร์ดดิ้งพาส เตรียมตัวกลับ
 • 16.30 น.             
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1031 (ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
 • 17.55 น.             
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ำหนักโหลดกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด ปกติ 20 กิโลกรัม
4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
5. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์)
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. ชำระเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน
2. หลังจากชำระค่ามัดจำแล้วสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนที่บริษัทฯจะทำการออกตั๋วโดยต้องแจ้งล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ก่อนการเดินทางเท่านั้น

เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทาง หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง อย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทางสามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทาง ท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
2. กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้ เดินทางอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดิน สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ผู้เดินทางควรหาผู้ เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
***ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณีนกรณี
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย)
2. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3. ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
20 ธ.ค. 2561 - 22 ธ.ค. 2561
ราคาถูกที่สุด 10,999.00 THB
จองเลย
^