ทัวร์รัสเซีย In Train รถไฟตู้นอน มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0395
จำนวน 7 วัน 5 คืน อาหาร 12 มื้อ
ประเทศ
จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน
ขาไป AY142
เส้นทาง สนามบินเฮลซิงกิ
เวลา 08:55
ขากลับ AY143
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 23:55
ชนิดเที่ยวบิน ต่อเครื่อง
ระยะเวลา 6.40 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์รัสเซีย
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
 • ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
 • ล่องเรือที่แม่น้ำมอสควาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมอสโคว
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น
 • เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ
 • ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด
 • พิเศษรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส จากมอสโควสู่เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก
วันที่ หมายกำหนดการ
1สนามบินสุวรรณภูมิ - เฮลซิงกิ - มอสโคว์
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
   Delta หรือเทียบเท่า
2พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - ละครสัตว์
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Delta หรือเทียบเท่า
3สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - เนินเขาสแปร์โรว์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสควา - เดินทางนครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก ด้วยรถไฟตู้นอนสู่แบบเฟิร์สคลาส
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 
4เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล - พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า - โบสถ์หยดเลือด
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 Park Inn หรือเทียบเท่า
5พุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Park Inn หรือเทียบเท่า
6พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - สนามบิน - เฮลซิงกิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 
7สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
   
 • 05.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้าประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ พบเจ้าหน้าที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
 • 08.55 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 142
***คณะเดินทางวันที่ 2-8 พ.ย. 61 ออกเดินทาง เวลา 09.05 น. และถึงเฮลซิงกิ เวลา 15.00 น.***
 • 15.15 น.
ถึงสนามบินเฮลซิงกิ นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ
 • 17.40 น.
ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 713
***คณะเดินทางวันที่ 2-8 พ.ย. 61 ออกเดินทาง เวลา 18.00 น. และถึงมอสโคว เวลา 20.40 น.***
 • 19.20 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป นำท่านเข้าสู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นำท่านสู่จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนำไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทำให้ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armory) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่อังกฤษ และ อิหร่าน
 • ช่วงเที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน นำชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด ที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ. 1995 ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่จากนั้นอิสระให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอยที่ ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างในปี ค.ศ. 1895 จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และราคาค่อนข้างแพง
 • ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง นำท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย ***กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท*** จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่ำ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก จากนั้นนำเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (St.Saviour Cathedral) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ. 1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจำนวนมากที่ท่านสามารถเลือกซื้อและต่อรองราคาได้ด้วย นำท่านถ่ายรูปด้านนอกชมสนามกีฬาลุจนีกี ซึ่งเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรัสเซีย มีความจุที่นั่งทั้งหมด 89,318 ที่นั่ง แต่เดิมสนามกีฬานี้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับกีฬาโอลิมปิกปี 1980 ฤดูร้อนชิงแชมป์โลกในฮ็อกกี้น้ำแข็งกรีฑาและรักบี้ และคอนเสิร์ตที่มีนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ตลอดช่วงเวลานี้อย่างไรก็ตามฟุตบอลมีบทบาทพิเศษสนามที่มีเจ้าภาพมากกว่า 3,000 แมทช์ ปัจจุบันยังใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสร CSKA มอสโคว์ และยังเป็นหนึ่งในสนามหลักที่ใช้จัดงานแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 ที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพ
 • ช่วงเที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 • ช่วงบ่าย
นำท่านล่องเรือที่แม่น้ำมอสควาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของกรุปมอสโคว ซึ่งจะล่องผ่านสถานที่สำคัญต่างๆของมอสโควอาทิเช่น อารามชีโนโวดิชินี มหาวิทยาลัยมอสโคว ตึกกระทรวงการต่างประเทศ จากนั้นนำท่านสู่ถนนอารบัต เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ
 • ช่วงค่ำ
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กด้วยรถไฟตู้นอนแบบเฟิร์สคลาส (First Class)
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ถึงนครเซนท์ปีเตอร์เบิร์กโดยสวัสดิภาพ นำชมความงดงามของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St.Petersburg) ที่สร้าง โดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเมื่อปี ค.ศ. 1703 ได้รับฉายาว่าราชินีแห่งยุโรปเหนือ นำท่านเข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็น ที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอกที่ พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า (Russian Cruiser Aurora Museum) ซึ่งป็นเรือรบจอดทอดสมออยู่ในแม่น้ำ แต่ปลดประจำการแล้ว อดีตเคยเป็นเรือลาดตระเวนติดธงสีแดงเข้าร่วมรบสงครามรัสเซียกับญี่ปุ่น และสงครามปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง
 • ช่วงเที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
 • ช่วงบ่าย
นำท่านเข้าชม โบสถ์แห่งหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สวยงาม แต่แฝงไปด้วยประวัติศาสตร์แห่งความเศร้า เป็นอนุสรณ์ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระบิดา หรือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์บริเวณนี้ ในปี ค.ศ. 1881 จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกจากร้านค้า ไว้เป็นความทรงจำกลับไปจากนั้นนำท่านเดินเล่นที่ ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) ถนนประวัติศาสตร์ศูนย์กลาง แห่งเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างขึ้นปี ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช โดยสถาปนิก ชื่อว่า Alexandre Jean Baptiste Le Blond มีความยาวทั้งสิ้น 4.5 กิโลเมตร เริ่มต้นจากหน้าพระราชวังฤดูหนาว Hermitage และสิ้นสุดที่สถานีรถไฟ เป็นจุดศูนย์รวมทั้งย่านการค้า ที่อยู่อาศัย ที่ตั้งของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม ร้านค้า และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • ช่วงค่ำ
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองนี้เป็นที่ประทับในฤดูร้อนของราชวงศ์ และมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1917 พระเจ้านิโคลัสที่ 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ คณะปฏิวัติ ซึ่งกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศ์ โรมานอฟที่ยาวนานกว่า 200 ปี นำเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village) ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนำเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆนับร้อยโดยเฉพาะห้องอำพัน (Amber Room) ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส หรือช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย
 • ช่วงเที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
 • ช่วงบ่าย
นำเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ พระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต์ (Peterhof Palace) ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช พระตำหนักที่ได้ชื่อว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับด้วยทองคำอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน้ำพุอันตระการตาสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส
 • ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย - รัสเซีย ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง
 • ช่วงเที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
 • ช่วงบ่าย
นำท่านเข้าชมวิหารเซ็นไอแซค (St.Isaac's Cathedral) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1818 แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1858 เป็นหนึ่งในมหาวิหารที่สวยที่สุดของรัสเซีย สร้างในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Auguste de Montferrand ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 40 ปี ประกอบด้วยเสาหินแกรนิต 48 ต้น น้ำหนักต้นละ 114 ตัน ถายในประดับประดาด้วยปฏิมากรรมบอร์น และภาพวาดกว่า 400 ชิ้น โดมทองอันสง่างามที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองด้วยขนาดมหึมาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 25.8 เมตร ซึ่งเป็นอันดับที่ 4 ของโลกรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม มหาวิหารเซนต์ปอลที่ลอนดอน และมหาวิหาร "สตา เดล ฟีออเร" ที่ฟลอเรนซ์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานปูลโกโว
 • 19.35 น.
ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY706
***คณะเดินทางวันที่ 23-29 ต.ค. และ 2-8 พ.ย. 61 ออกเดินทาง เวลา 19.50 น. และถึงเฮลซิงกิ เวลา 19.45 น. (Day light saving)***
 • 20.25 น.
ถึงสนามบินเฮลซิงกิ นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ
 • 23.55 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY143
***คณะเดินทางวันที่ 23-29 ต.ค. และ 2-8 พ.ย. 61 ออกเดินทาง เวลา 22.55 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.40 น.***
 • 14.00 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดีภาพ
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว - 4 ดาว)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
9. ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
**ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้**
เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี**
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
10. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้
3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (30 ดอลล่าร์สหรัฐฯ)
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูเอสดอลล่าร์ ต่อคน ต่อวัน : 7 x 3 = 21 ดอลล่าร์สหรัฐฯ)
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (30 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไป ชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า - ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin / Double) ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมในรัสเซียไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน ผู้เดินทาง จะได้ห้องพักประเภท ห้องคู่แบบไม่มีเตียงเสริม
2. โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
ราคาถูกที่สุด 0.00 THB
จองเลย
^