ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ ชาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0811
จำนวน 6 วัน 3 คืน อาหาร 9 มื้อ
ประเทศ
จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน
ขาไป EY405
เส้นทาง สนามบินนานาชาติอาบูดาบี
เวลา 04:00
ขากลับ EY40
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 23:40
ชนิดเที่ยวบิน ต่อเครื่อง
ระยะเวลา 0.00 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์รัสเซีย
 • ชมวิหารเซนต์บาซิล
 • จัตุรัสแดง
 • วิหารเซนต์ซาเวียร์
 • ช้อปปิ้ง ตลาดอิสไมโลโว่
 • จตุจักรแห่งรัสเซีย
วันที่ หมายกำหนดการ
1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติอาบูดาบี
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
   
2สนามบินนานาชาติ อาบูดาบี - สนามบินโดโมเดโดโวเมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย - เทือกเขาสแปร์โรว์ฮิล - จัตุรัสวิคเตอเรีย - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 Vega Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดอิสไมโลโว - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Vega Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4มอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน - โบถส์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้า GUM - ชมการแสดงละครสัตว์
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Vega Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย - สนามบินนานาชาติ อาบูดาบี
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
  
6สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
   
 • 15.00 น.    
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8เคาน์เตอร์ T สายการบิน Etihad Airways (EY) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
 • 18.05 น.    
ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY405 (ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6-7 ชั่วโมง)
 • 22.05 น.    
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 02.30 น.        
ออกเดินทางสู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโควว์ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY65
 • 07.20 น.        
เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์Sparrow Hills หรือ เนินเขานกกระจอกจุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโคว ที่สามารถชมด้านล่างได้เกือบทั้งหมด จึงทำให้เลนิน ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัฐเซียจากนั้น นำท่านชม ประตูชัยมอสโคว ที่บริเวณจัตุรัส วิคเตอเรีย ประตูชัยนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะ ที่มีต่อนโปเลียน ในสงครามปาตริโอติค เมื่อปี ค.ศ. 1812 
 • เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น จากนั้นสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro) ตื่นตากับการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี กับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดับด้วยกระจกสี หินอ่อน เป็นต้น ชมพร้อมกับชอปปิ้งที่ถนนคนเดิน ถนนอารบัต (Arbat Street) ที่ตั้งอยู่ในใจกลางของแหล่งประวัติศาสตร์ และถือว่าเป็นหนึ่งในย่านโบราณที่สุดของมอสโคว์ ที่มีชื่อปรากฏในประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านคาเฟ่ และยังเป็นแหล่งชุมนุมของศิลปินอินดี้ ที่มาโชว์ฝีมือกันจัดแบบไม่มีใครยอมใคร
 • เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
 • เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่างจากมอสโคว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เป็นที่ตั้ง ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ โดยประวัติแรกเริ่ม ในปี ค.ศ.1354 นักบุญเซอร์เยฟโปสาด (SergiyeyPosad) หรือ เซอร์เจียส(Sergius) แห่งราโดเนซ(Radonezh) เดินทางมาแสวงบุญจนถึงเมืองนี้ และเลือกสถานที่นี้เพราะว่ามีความสงบ นักบุญเซอร์เจียสได้บำเพ็ญเพียรจนบรรลุ สามารถรักษาคนไข้ให้หายได้ อีกทั้งในยามทหารจะออกศึก ถ้ามาขอพรก็จะชนะศึก ทำให้เป็นที่ศรัทธาอย่างมาก เมืองซาร์กอร์ส เป็นศูนย์กลางของคริสต์ศาสนา เนื่องจากประกอบไปด้วยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ได้แก่ โบสถ์โฮลีทรินิตี้  (Holy Trinity Monastery) ซึ่งเป็นโบสถ์แห่งแรกของเมือง อีกทั้งยังเป็นที่ฝังศพของนักบุญเซอร์เจียสอีกด้วย แต่เดิมโบสถ์หลังนี้สร้างด้วยไม้ และหลังจากที่มีการรื้อและขุดพื้นเพื่อก่อสร้างเป็นโบสถ์ปูน ก็ได้ขุดไปพบกับศพของนักบุญเซอร์เจียสซึ่งไม่เน่าเปื่อยอยู่ข้างใต้นั้นด้วย ปัจจุบันลักษณะของโบสถ์แห่งนี้ก็เป็นโบสถ์สีขาว มีหลังคาเป็นยอดโดมสีทองอร่ามโดยเฉพาะ เวลาต้องแสงอาทิตย์จะสวยงามมาก ส่วนภายในก็ยิ่งมีความงดงามอลังการด้วยภาพเขียนแบบเฟรสโก (เขียนบนปูนเปียก) ทั้งบนผนังและบนเพดาน อีกทั้งยังมีภาพไอคอน หรือภาพวาดรูปนักบุญต่างๆ ประดับอยู่ถึง 5 ชั้น และมีโคมไฟระย้าสวยงามมาก เมื่อออกมาจากโบสถ์ทรีนิตี้แล้ว นำท่านมายัง โบสถ์อัสสัมชัญ (AussumptionCatherdral) โบสถ์สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่นี่ โบสถ์หลังนี้ชื่อเหมือนกับโบสถ์อัสสัมชัญในเครมลิน แถมยังมีลักษณะคล้ายกันอีกคือเป็นอาคารสีขาว ช่องประตูหน้าต่างทำเป็นวงโค้ง มียอดโดมห้ายอด จะต่างก็ตรงที่โบสถ์อัสสัมชัญที่เครมลินจะเป็นโดมสีทอง แต่ที่นี่จะเป็นโดมสีน้ำเงินมีลวดลายเป็นดาวสีทองดวงเล็ก มีโดมตรงกลางเท่านั้นที่เป็นสีทอง ภายในโบสถ์แห่งนี้มีโลงศพของนักบวชสำคัญๆ อยู่มากมาย มีภาพวาดไอคอน และโคมไฟระย้าสวยงามมากเช่นกันเมื่อออกมาด้านนอกโบสถ์อัสสัมชัญแล้ว จะพบหอระฆัง ที่ตั้งสูงสง่าอยู่ข้างๆ มองไปทางด้านหน้าก็จะเห็นอาคารสามชั้นสีแดงสวยงาม นั่นก็คือ สุสานของพระเจ้าซาร์และครอบครัว และใกล้ๆ กันนั้นก็จะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the well) ซึ่งมีตำนานว่าไว้ว่ามีชายตาบอดได้มาล้างหน้าที่ตาน้ำแห่งนี้แล้วทำให้ตาที่บอดสามารถมองเห็นได้อีกครั้ง จึงมีผู้คนมากมายที่ต้องการได้น้ำจากที่นี่ไปดื่มกินเพื่อความเป็นมงคล ดังนั้นจึงมีการต่อน้ำจากตาน้ำนั้นขึ้นมาเป็นน้ำพุ
 • เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมอสโคว และเข้าสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Ismailova Market) ตลาดสินค้าหัตถกรรมและของเก่าอันลือชื่อ ของประเทศรัสเซียหรือจตุจักรแห่งประเทศเทศรัสเซียตลาดนี้เป็นศูนย์กลางทางการค้าของที่ระลึก และของเก่า ของสะสมขนาดใหญ่แห่งกรุงมอสโคว ตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟ Partisanskayaอยู่ทางตะวันออกของกรุงมอสโคว์ เรียกได้ว่าราคาถูกที่สุด และยังมีให้เลือกหลากหลายคุณภาพและราคา พร้อมให้อิสระแก่ท่านได้เดินเที่ยวชมและเลือกซื้อของที่ระลึกจากนั้นนำท่านชมความงามของ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์(St.Saviour Cathedral)หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี
 • เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
 • เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นชมความสวยงามและเจริญรุ่งเรืองของ กรุงมอสโคว์ ซึ่งถือเป็นเมืองหลวงของ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่ยิ่งใหญ่ นำท่านเข้าชม พระราชวังเคลมลินสัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกำเนิดของประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่นี่เปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ อีกทั้งยังเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่ง พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเชื่อว่าที่นี่เป็นที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่สำหรับการจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ วิหารหลวงเก่าแก่ ที่ถือว่าสำคัญที่สุดในเคลมลิน ซึ่งสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้เพื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
 • เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น จากนั้นชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานที่สำคัญใจกลางเมืองมอสโคว์ สร้างในสมัยคริสศตวรรษที่ 17 ที่เป็นศูนย์รวมเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประท้วง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังถือได้ว่าเป็นจัตุรัสที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก บริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญของประเทศ อีกหลายแห่งที่สามารถได้ชม อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล(Saint Basil’s Catherdral) สถานที่ที่ซึ่งถูกยอมรับว่าสวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว์ จนได้รับการขนานนามว่า “โบสถ์ลูกกวาด” สร้างขึ้นด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด 
เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกลที่เมืองคาซานและด้วยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงทำให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอีวานที่ 4 เป็นอย่างมาก จึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิก ด้วยการควักลูกตาทั้งสองข้างทิ้งเสีย เพื่อไม่ให้สถาปนิคผู้นี้สามารถสร้างสิ่งสวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำของพระองค์ในครั้งนั้น ส่งผลให้ทุกคนขนานนามว่า “พระเจ้าอีวานจอมโหด” (Ivan the terrible) ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour clock tower) ที่ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะแนวโกธิค ปลายยอดถูกประดับด้วยดาว 5 แฉกที่ทำมาจาก ทับทิม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้ประดับในปี ค.ศ.1995 นำท่านเข้าชมและชอปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม แบรนด์ดังที่มีชื่อเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุด
 • เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น จากนั้น    นำท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู้และตื่นตากับการแสดงกายกรรมมายากลของ ละครสัตว์Circus Showโดยเป็นนักแสดงมืออาชีพ พร้อมกับเหล่าสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี หลังจากจบการแสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตว์แสนรู้เพื่อเป็นที่ระลึกได้อีกด้วย **กรณีละครสัตว์งดการแสดง ซึ่งบางกรณีงดการแสดงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการส่วนนี้ให้
 • เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว ประเทศรัสเซีย เพื่อเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • 12.35 น.    
เดินทางสู่เพื่อเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยเที่ยวบินที่ EY68
 • 19.00 น.    
ถึงสนามบินนานาชาติอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 23.40 น.    
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน EY40
 • 08.55 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อาบูดาบี-มอสโคว-อาบูดาบี-กรุงเทพฯ
สายการบินเอดิฮัท (EY)
2. ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
4. ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
5. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
6. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
7. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
9. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 50USD/ท่าน
7. ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าทุกสถานที่
1. บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
8. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
12. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
13. ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช,โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่
14. หากเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ เป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป/รัสเซีย ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่
1. ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2. ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
ราคาถูกที่สุด 0.00 THB
จองเลย
^