ทัวร์ภูฏาน 5 วัน พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง โชว์ระบำภูฏาน พาโรซอง ตาชิโชซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0479
จำนวน 5 วัน 4 คืน อาหาร 14 มื้อ
ประเทศ
จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน
ขาไป KB131
เส้นทาง สนามบินพาโร เมืองพาโร
เวลา 06:50
ขากลับ KB120
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 11:00
ชนิดเที่ยวบิน บินตรง
ระยะเวลา 3.10 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์ภูฏาน
 • ดินแดนแห่งขุนเขาอันลึกลับ มนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติและความสงบสุข รวมทั้งกลิ่นอายของวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น ที่มีให้เห็นเป็นรูปงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีปรากฏอยู่ให้เห็นทั่วทุกหนแห่ง กับรอยยิ้มแห่งความเป็นมิตรที่จริงใจและซื่อบริสุทธิ์ของผู้คนที่สามารถพบได้ทั่วไป สิ่งเหล่านี้ที่ทำให้ภูฏานแตกต่างจากทุก ๆ ประเทศแห่งโลกใบนี้
วันที่ หมายกำหนดการ
1สนามบินสุวรรณภูมิ - เมืองพาโร พิพิธภัณฑ์ภูฏาน พาโรซอง - ทิมพู สวนสัตว์ ตาชิโชซอง
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Hotel Phunshopelli หรือระดับเดียวกัน
2เมืองทิมพู - โดจูล่า - เมืองปูนาคา วัดชิมิลาคัง ปูนาคาซอง
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
The Vara Hotel หรือระดับเดียวกัน
3เมืองปูนาคา ซิมโทกาซอง เมืองทิมพู เมมโมเรียลโชเตน โชว์ระบำภูฏาน
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Hotel Phunshopelli หรือระดับเดียวกัน
4เมืองพาโร - วัดทักซัง วัดคิชูลาคัง
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Olathang Hotel หรือ ระดับเดียวกัน
5พาโร - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 
 • 04.30 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์สายบินดรุ๊กแอร์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 06.50 น.
ออกเดินทางสู่ ประเทศภูฏาน โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB131 (บนเครื่องมีบริการอาหาร)
 • 10.00 น.
ถึง สนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) ที่ระดับความสูง 2,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล หลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศ ให้ท่านแลกเงินงุลดรัม (Ngultrum) ที่สนามบินพาโร (เวลาของประเทศภูฏาน ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางสู่ ตัวเมืองพาโร (Paro) นำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (National Museum of Bhutan) ซึ่งในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์ หรือ ตาซอง (Ta Dzong) ให้แก่พาโร ริงปุง ซอง แต่ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1968 มีทั้งหมด 6 ชั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวมรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอย สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจน ดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงามมากมายหลายรูปแบบ จากนั้นนำท่านชม พาโรริงปุงซอง (Paro Ringpung Dzong) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ถูกสร้างบนพื้นที่ ที่เด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร ทางเข้าตัวซองจะมีสะพานไม้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น้ำเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซองเป็นทั้งสถานที่สำหรับส่วนบริหารเมืองพาโรและส่วนที่เป็นวัด ซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป และยังเป็นสถานที่หนึ่งที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนต์ เรื่อง The Little Buddha (การเข้าไปในป้อมหรือซองทุกแห่งจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่เป็นชุดสั้น ไม่ใส่เสื้อยืดแขนสั้น ไม่กางร่ม และไม่สวมหมวก ส่วนชาวภูฏานทุกคนจะต้องสวมชุดประจำชาติ)
 • 12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงทิมพู (Thimphu) (ระยะทาง 65 ก.ม.) แวะชมวิวทิวทัศน์ที่ วัดตัมชู (Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็กเก่าแก่อยู่ด้านหน้าวัด นำท่านชม จุดชมวิวแม่น้ำวังชู ซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูที่ไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ประเทศอินเดีย ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลภูเขา ถึง เมืองทิมพู ที่ระดับความสูง 2,400 เมตร จากนั้นนำท่านชม สถานอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติของภูฏาน ที่เรียกว่า ทาคิน (Takin) ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมาก จากนั้นนำเข้าชมภายใน ทิมพู ซอง Thimpu Dzong หรือมีชื่อเป็นทางการว่า “ตาชิโช ซอง” (Tashicho Dzong) ซึ่งเป็นป้อมปราการที่ตั้งของสำนักพระราชวังและทำเนียบรัฐบาล มีห้องทำงานมาก กว่า 100 ห้อง ในส่วนของมหาอารามนั้นจะมีตำหนักที่ประทับฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ในส่วนของซองแห่งนี้จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ได้เฉพาะในส่วนของบริเวณวัด ซึ่งที่ในโบสถ์มีพระประธานเป็นพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี พระโพธิสัตว์ ท่านคุรุปัทมสัมภวะ และท่านซับดรุง งาวัง นัมเกลซึ่งเป็นผู้รวบรวมชนเผ่าจนเกิดเป็นประเทศภูฏาน ชมการตกแต่งภาพจิตรกรรมผาผนัง และผ้าพระบทที่เล่าเรื่องราวในพุทธศาสนา
 • 19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปูนาคา (Punakha) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร แวะชม โดจูล่า (DochuLa) ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร ให้ท่านชม สถูป 108 องค์ ที่ถูกโดยราชินีองค์ที่ 1 ในพระเจ้าจิกมี่ซิงเก วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์วังชุก เพื่อเป็นการขอบคุณพระสวามีและบุตรชายในการชนะสงครามและเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย และสถานที่นี้ในวันที่อากาศแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม รวมถึง ยอดเขากังก้าพุนซุม (Gangkhar Phuensum) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (ที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถปีนขึ้นไปได้) ซึ่งสูงถึง 7,500 เมตร ระหว่างทาง ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้ที่บานตลอดเส้นทาง
 • 12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านชม วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) วัดนี้ได้ถูกค้นพบในปี 1499 โดยพระงาหวัง ชอคเยล ชาวภูฏานนิยมมาไหว้ขอพรในเรื่องครอบครัว อาทิ ขอพรให้ประสบความสำเร็จในเรื่องความรัก ขอพรให้ลูกหรือมาให้พระตั้งชื่อให้ลูก จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวแม่น้ำโพและแม่น้ำโม แม่น้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบกันและมีป้อมปูนาคาซองตั้งตระหง่านอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสาย เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ นำท่านเที่ยวชม ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจำเมืองปูนาคา ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล โดยตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโพ (แม่น้ำพ่อ) และแม่น้ำโม (แม่น้ำแม่) ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช ป้อมปราการแห่งนี้ถูกภัยธรรมชาติทำลายหลายครั้ง คือมีไฟไหม้และน้ำท่วม แต่ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง
 • 19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเมืองทิมพู แวะชม ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) ซึ่งเป็นซองที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศ สร้างขึ้นในสมัยรวมชาติ ใช้เป็นโรงเรียนสอนภาษา “ซองคา” ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ และใช้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาสำหรับสามเณรลามะ ขอเชิญชมความเก่าแก่ของวัด สักการะพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ภายในโบสถ์
 • 12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดประจำชาติของชาวภูฏานคือชุด โก สำหรับผู้ชายและชุด คีร่า สำหรับผู้หญิง ได้ใส่ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกัน (ทางบริษัทได้จัดเตรียมชุดไว้สำหรับทุกท่านครับ) นำท่านชมวิวบนเนินเขา Kuenselphodrang เหนือตัวเมืองในจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในประเทศภูฏาน พร้อมนมัสการพระพุทธรูปหล่อสัมริดประทับนั่งกลางแจ้ง Big Buddha สูง 51.50 เมตร องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการรวมพลังของชาวพุทธจากทั่วโลก โดยได้ต้นแบบมาจากพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในสถูปพุทธคยา ประเทศอินเดีย นำท่านชม เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) เป็นมหาสถูปที่สร้างขึ้นในปี 1974 ตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าจิกมี ดอร์จิ วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงค์วังชุก ซึ่งเสด็จสวรรคตในปี 1972 สร้างขึ้นเพื่อสันติสุขและความรุ่งเรืองของโลก จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งของฝากจากเมืองทิมพู อาทิ ชุดประจำชาติภูฏาน ผ้าทอต่างๆ และของฝากประเภทงานไม้ หน้ากาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพาโร ชม โชว์ระบำภูฏาน ซึ่งเป็นการแสดงในด้านความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวภูฏาน
 • 19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
 • 07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่ เมืองพาโร นำท่านเดินทางขึ้นสู่ วัดทักซัง (Taktshang Goemba) หรือ รังเสือ (Tiger Nest) ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร วัดทักซังเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด นำท่านเดินขึ้นสู่ยอดเขาจากระดับน้ำ 2,300 เมตร สู่ยอดเขา 3,100 เมตร ใช้เวลาประมาณ 2.30 - 3 ชั่วโมง (บริเวณตีนเขามีม้าบริการให้ขี่ขึ้นเขา ค่าขี่ม้าไม่รวมในรายการทัวร์ ราคาประมาณ 15 ดอลล่า)
 • 12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารบนยอดเขา (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านไปนมัสการพระพุทธรูปและรูปของคุรุรินโปเช่ ซึ่งชาวภูฏานถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 2 จากนั้นนำท่านเที่ยวชม คิชูลาคัง (Kyichu Lhakhang) หรือ วัดคิชู วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน วัดนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ซองเซน กัมโป (Songtsen Gampo) แห่งทิเบตซึ่งได้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศภูฏานวัดหนึ่งในโครงการสร้าง 108 แห่ง เพื่อตอกอวัยวะ 108 จุดของนางยักษ์ชั่วร้ายตนหนึ่ง ซึ่งนอนตีแผ่ทั่วเทือกเขาหิมาลัย เพื่อไม่ให้พุทธศาสนาได้เปล่งรัศมีในบริเวณดังกล่าว
 • 19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : โปรแกรมขึ้นเขาเที่ยววัดทักซัง สำหรับท่านที่ไม่อยากขึ้นไปเที่ยวบนเขา สามารถเปลี่ยนโปรแกรมนำเที่ยวในเมืองพาโรได้ครับ (เส้นทางขึ้นวัดทักซังค่อนข้างชัน)
 • 07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งของฝากจากเมืองพาโร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน rkFi
 • 11.00 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB120 (บนเครื่องมีบริการอาหาร)
 • 16.10 น.
เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ
1. ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - พาโร - กรุงเทพฯ และ ค่าภาษีสนามบิน
2. ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
3. ค่าที่พักโรงแรม (พักห้องละ 2 ท่าน) โดยใช้โรงแรมที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน
4. ค่าวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ US$ 20 + ค่าพัฒนาการท่องเที่ยว US$ 10
5. ค่าพาหนะในการนำเที่ยวและค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
7. ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์คนไทย
1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถภูฏาน (วันละ 6 ดอลล่า รวมทั้งทริป 30 ดอลล่า)
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (วันละ 60 บาท รวมทั้งทริป 5 วัน รวม 300.-บาท)
3. ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
การสำรองที่นั่ง
1. แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2. วางมัดจำท่านละ 20,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (เพื่อทำการจองตั๋วครับ)
3. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
4. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
5. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
7. ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
1. ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นขอวีซ่าให้ โดยส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้กับทางบริษัทฯ
2. บริษัทฯ เป็นคนยื่นเอกสารขอวีซ่าจากการท่องเที่ยวภูฏานที่เมืองทิมพู (ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7 วัน)
ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม
1. ภูฎาน : เป็นประเทศที่อยู่ในหุบเขาสูง มีพื้นที่ราบและพื้นที่ทำการเกษตรมีน้อย
2. อาหารการกิน : มีอาหารจำพวกผักเยอะหน่อยครับ เนื้อสัตว์ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศอินเดีย
3. โรงแรม : เราใช้โรงแรมที่มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน
4. บุหรี่ : การนำบุหรี่เข้าประเทศภูฏาน ท่านต้องจ่ายภาษี 100% และการสูบบุหรี่ในที่สาธาณะเป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยครับ
5. การแต่งตัว : การท่องเที่ยวในประเทศภูฏาน แนะนำให้แต่งตัวแบบเรียบร้อย เพราะภูฏานรักษาวัฒนธรรมอย่างเหนียวแน่น
6. การถ่ายรูป : ประเทศภูฏาน ท่านสามารถถ่ายรูปได้แทบทุกสถานที่ ยกเว้นพระพุทธรูปที่อยู่ภายในวัดครับ
7. ทริปนี้เป็นทัวร์กึ่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาตินะครับ
8. สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
28 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค. 2562
29 ธ.ค. 2561 - 02 ม.ค. 2562
(วันหยุดสิ้นปี 61 ปีใหม่ 62)
ราคาถูกที่สุด 49,995.00 THB
จองเลย
^