ทัวร์พม่า บินตรงเชียงใหม่ Mandalay Bagan chill chill (นั่งรถภายใน) เชียงใหม่ มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม 4 วัน 3 คืน

^