ทัวร์จีน เสฉวน เส้นทางโรแมนติด วัฒนธรรมทิเบต อุทยานภูเขาสี่ดรุณี หุบเขาซวงเฉียวโกว เมืองตันปา หมู่บ้านทิเบตเจียจื่อ ทุ่งหญ้าถ่ากง ซินตูเฉียว เมืองคังติ้ง ซอยกว้างซอยแคบ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0476
จำนวน 6 วัน 5 คืน อาหาร 15 มื้อ
ประเทศ
จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน
ขาไป TG 618
เส้นทาง สนามบินเฉิงตู
เวลา 10:15
ขากลับ TG 619
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 15:30
ชนิดเที่ยวบิน บินตรง
ระยะเวลา 4.10 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์จีน อุทยานภูเขาสี่ดรุณี เมืองตันปา หมู่บ้านทิเบต เมืองซินตูเฉียว เส้นทางวัฒนธรรมทิเบต มณฑลเสฉวน
 • ชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของภูเขาหิมะ พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย
 • โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน
 • ที่พักแบบมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
 • เที่ยวภูเขาหิมะสี่ดรุณี “สี่สาวงาม ราชินีแห่งดินแดนเสฉวน” หรือ “ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนทางทิศตะวันออก”
 • เที่ยวเมืองตันปา เมืองแห่งสาวงาม ดินแดนอาณาจักรพันป้อม หมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศจีน
 • เที่ยวเมืองซินตูเฉียว สรวงสวรรค์ของช่างภาพ ชมทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากงซื่อ
 • เส้นทางโรแมนติกด้วยภูเขาหิมะ ลำธาร ทุ่งหญ้า ป่าไม้ สัมผัสวัฒนธรรมทิเบต
 • เดินทางสะดวกสบายโดยสายการบินไทย และ โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
วันที่ หมายกำหนดการ
1สนามบินสุวรรณภูมิ - เฉิงตู - ศูนย์เพาะเลี้ยงหมีแพนด้า - ตูเจียงเยี่ยน - เมืองโบราณกว้านเซี่ยนกู่เฉิง
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
  Mingcheng Times Hotel, Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2ตูเจียงเยี่ยน - อุทยานภูเขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) - ตันปา
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Lanfeng Hotel หรือระดับ 4 ดาว
3ตันปา - หมู่บ้านทิเบตเจียจื่อ - ซินตูเฉียว
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Photography Paradise Hotel หรือระดับ 4 ดาว
4ซินตูเฉียว - คังติ้ง - สะพานหลู่ติ้ง - หย่าอัน
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
HongZhu Hotel หรือระดับ 4 ดาว
5หย่าอัน - เฉิงตู - ร้านชา - ร้านนวดเท้า - ถนนหวานใจ ซอยกว้างซอยแคบ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
ACME Hotel หรือระดับ 4 ดาว
6เมืองเฉิงตู - ร้านยางพารา - ถนนโบราณจิงหลี่ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 
 • 08.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
 • 10.15 น.
ออกเดินทางสู่ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618
 • 14.25 น.
ถึง ท่าอากาศยานซวงหลิง นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน (เวลาประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเที่ยวชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน
 • 18.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณกว๊านเซี่ยนกู่เฉิง ซึ่งมีร้านของฝากร้านช้อปปิ้งมากมาย ให้ท่านช้อปปิ้งของฝากกันตามอัธยาศัย พักผ่อนกันตามสบาย
 • 07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาสี่ดรุณี หรือ ซื่อกู่เหนียงซาน (ระยะทางประมาณ 170 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง) ผ่านเข้าเขตภูเขาและเข้าเขตหมู่บ้านชาวทิเบต พบเห็นบ้านชาวทิเบตที่มีสีสันสวยงามและธงมนตราเรียงรายตลอดเส้นทาง ซึ่งชาวทิเบตแถวนี้เป็นชาวทิเบตนิกายหมวกแดง (นิงมาปา) เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามคล้ายธรรมชาติในแถบยุโรปใต้ จนได้รับฉายาว่า "เทือกเขาแอลป์ในแผ่นดินจีน" ซื่อกู่เหนียงซานหรือภูเขาสี่ดรุณี มีที่มาจากตำนานของสี่สาวพี่น้องคือ ต้ากู่เหนียงซาน, เออร์กู่เหนียงซาน, ซานกู่เหนียงซาน และซื่อกู่เหนียงซาน เทือกเขาสี่ดรุณี ตั้งชื่อตามยอดเขาสูงสี่ยอด ที่ทอดตัวยาวจากเหนือลงใต้ และทุกยอดนั้นจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดปี ดูเหมือนหญิงสาวที่ถูกคลุมหน้าด้วยผ้าขาวบางสีสดใส แวะจุดชมวิวชม ยอดเขาซื่อกู่เหนียงซาน
 • 12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารเปลี่ยนรถเป็นรถอุทยาน นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) มีระยะทาง 34.8 กม. มีพื้นที่รวม 216 ตารางกิโลเมตร จุดท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก หุบเขาหยินหยาง ทุ่งต้นหยาง แล้วเดินทางเข้าสู่ส่วนลึกสุดท่านจะได้เห็นธารน้ำแข็ง ภูเขากระจกแก้ว ภูเขาดวงอาทิตย์ ภูเขาดวงจันทร์ ยอดเขากระต่าย จากนั้นนำท่านชม ทุ่งหญ้าเหนี่ยนหยูป้า ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เช่น ยอดเขาพราน ยอดวังโปตาลา ยอดเขาเพชร ภูเขาหญิงตั้งครรภ์ ถ่ายรูปกันอย่างจุใจกับท้องทุ่งกว้างที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะขาวในหุบเขาจะมีลำธารใสสะอาดและสนสูงสีเขียวเข้มสลับด้วยต้นไม้หลายหลากเฉดสี เช่น เขียวอ่อน เขียวแก่ เหลืองส้ม แดง น้ำตาลเข้ม มีฝูงจามรีให้เห็นตลอดเส้นทางและชม ทะเลสาบ กลางหุบเขาหิมะ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองตันปา หุบเขาแห่งสาวงาม (ระยะทาง 100 กม. ให้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง)
 • 19.00 น.
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
 • 07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านชมบรรยากาศของเมืองตันปา ที่ตั้งอยู่ริมโตรกผาสูงตระหง่าน ด้านหนึ่งคือแม่น้ำต้าตูที่เชี่ยวกราก อีกด้านคือภูผาสูง เป็นเมืองชาวทิเบต ตัวเมืองตันปาถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญมากเมืองหนึ่งเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ตันปาในอดีตเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญมากของชาวทิเบต มีการเริ่มสร้างป้อมปราการตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น ซึ่งเคยมีป้อมปราการมากกว่า 3,000 แห่ง ปัจจุบันมีป้อมปราการเหลืออยู่ 562 แห่ง มีสมญาว่า “อาณาจักรพันป้อม” นำท่านถ่ายรูปหอสังเกตการณ์แบบทิเบต ตั้งกระจายอยู่ทั่วไป เมืองตันปามีหุบเขาที่สวยงาม จนได้ขึ้นชื่อว่า “หุบเขาแห่งสาวงาม” จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านทิเบตเจียจื่อ เป็นหมู่บ้านทิเบตที่ขึ้นชื่อว่าที่สวยที่สุด หมู่บ้านทิเบตเจียจื่อ ตั้งอยู่ตามไหล่เขาหันหน้าสู่แม่น้ำ บ้านเรือนของชาวทิเบตที่นี่สร้างขึ้นจากไม้และหินทาสีสันสวยงาม โดยชั้นล่างสุดเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ชั้นถัดมาจะเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าบ้าน ส่วนดาดฟ้าใช้สำหรับตากพืชผลทางการเกษตร บานหน้าต่างประตูของบ้านแต่ละหลังทำจากไม้ที่ได้รับการแกะสลักและลงสีไว้อย่างงดงาม ด้วยความสวยโดดเด่นจึงทำให้ National Geographic ของเมืองจีน ยกให้เป็น “หมู่บ้านที่สวยที่สุดของประเทศจีน”
 • 12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าเขตที่ราบสูงทิเบตสู่ เมืองซินตูเฉียว (ระยะทาง 150 กม.) ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าบนที่ราบสูง ระหว่าการเดินทางสู่ เมืองซินตูเฉียว แวะชม ป๋าเหม่ย สวนหินธรรมชาติ ชม ทุ่งหญ้าถ่ากง ทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ ถ่ากง มีความหมายตามภาษาทิเบตว่า “ดินแดนอันเป็นที่สิงสถิตย์แห่งองค์พระโพธิสัตว์” ซึ่งทุ่งหญ้าแห่งนี้อยู่ที่ความสูง 3,500 - 3,800 เมตร ที่มองไปสุดสายตามสลับกับภูเขาหญ้าที่มีฝูงจามรีหากินอยู่ และมีภูเขาหิมะอยู่ไกลๆ จากนั้นนำท่านชม วัดถ่ากงซื่อ วัดพุทธศาสนานิกายมหายานแบบทิเบต ภายในวัดมีองค์พระศรีศากยมุนี และมีเจดีย์ทอง ที่สร้างจากทองคำหนักกว่า 100 กิโลกรัม มียอดเขาหิมะยาลาทอดยาวอยู่เบื้องหลังเจดีย์ทอง
 • 19.00 น.
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านชมบรรยากาศยามเช้าของ เมืองซินตูเฉียว ซึ่งได้รับการขนานนามว่า สรวงสวรรค์ของช่างภาพ ปัจจุบันซินตูเฉียวได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจีน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ช่างภาพทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่น ใฝ่ฝันที่จะไปเยือนสักครั้งหนึ่ง เมืองซินตูเฉียวสวยงามด้วยทุ่งหญ้า ลำธารสายน้ำและต้นไม้ที่ขึ้นสลับริมลำธาร ในช่วงเดือนตุลาคม ตามริมลำธารจะเหลืออร่ามเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้เปลี่ยนสี จึงเป็นที่หลงใหลของบรรดาช่างภาพ จากนั้นนำท่านชม วัดลาคัง (Lhagang Monastery) วัดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซินตูเฉียว สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคังติ้ง (ระยะทาง 80 กม.) เส้นทางข้ามภูเขาลงจากที่ราบสูงทิเบต แวะชมวิวทิวทัศน์ที่จุดชมวิวระหว่างเส้นทาง
 • 12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารที่เมืองคังติ้ง (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลู่ติ้ง นำท่านชม สะพานหลู่ติ้ง สะพานโซ่เหล็กสร้างขึ้นในช่วงจักรพรรดิคังซีเรืองอำนาจ (ค.ศ. 1706) เป็นรอยต่อสำคัญระหว่างเขตชาวฮั่นและเขตทิเบต สะพานมีความยาว 103 เมตร กว้าง 3 เมตร ใช้โซ่เหล็ก 13 เส้น ขึงกลางแม่น้ำต้าตู้เหอ ที่หัวสะพานมีลายมือจักรพรรดิคังซี ต่อมาในวันที่ 29 พ.ค. ค.ศ. 1935 กองทัพแดงได้เดินทางถึงที่นี่ ทหารกล้าแห่งกองทัพแดง 22 คน ได้อาสาสกัดกั้นทหารก๊กมินตั๋นของเจียงไคเช็ค จึงทำให้กองทัพแดงของท่านเหมารอดจากวงล้อมของทหารเจียงไคเช็คไปได้ สะพานแห่งนี้จึงเป็นสะพานแห่งประวัติศาสตร์ของจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหย่าอัน เป็นพื้นที่ที่มีอากาศสะอาดสดชื่น เป็นเมืองท่องเที่ยวดีเด่นของจีน และเป็น 1 ใน 10 เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของจีน ประจำปี 2006 นอกจากนี้เมืองหย่าอันยังเป็นที่นิยมสำหรับการท่องเที่ยวแบบพักผ่อนตากอากาศ และยังเป็นสถานที่ค้นพบหมีแพนด้าตัวแรกของโลก 
 • 19.00 น.
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู (ระยะทาง 130 กม.) ชมวิถีชีวิตระหว่างทาง นำท่านแวะ ร้านชา ให้ท่านเลือกซื้อใบชาของฝากตามอัธยาศัย
 • 12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มือที่ 12) เมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง หลังอาหารนำท่านแวะ ร้านนวดเท้า ให้ท่านซื้อบัวหิมะและสมุนไพรจีน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ (ถนนควานไจ่เซี่ยงจื่อ Kuan Zhai Xiang Zi) แปลเป็นไทยได้ใจความ “ซอยกว้างซอยแคบ” เดิมเป็นถนนโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง และเป็นที่ตั้งค่ายพักทหารเมื่อ 300 กว่าปีก่อน ตัวตึกอาคาร ตกแต่งด้วยเรื่องราววิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนจีนเฉิงตูในสมัยโบราณ แต่ผสมความเป็นทันสมัยใส่เข้าไปได้อย่างลงตัว ถนนคนเดินมี 3 ซอย แต่ละซอยมีความยาวประมาณ 400 เมตร มีร้านค้าเล็กๆ ตั้งเรียงรายอยู่ในแต่ละซอยและตรอกให้เดินช้อปปิ้ง ทั้งร้านหนังสือ ร้านชา-กาแฟ บาร์ เสื้อผ้า ไปจนถึงร้านอาหารนานาชนิด รวมร้านค้าทุกซอยแล้วมีจำนวนหลายร้อยร้านค้า ให้ท่านเลือกซื้อของฝากกันตามอัธยาศัย
 • 18.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) หลังอาหารท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก TOP SHOW OF SICHUAN ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 14) หลังอาหารนำท่านแวะ ร้านยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อหมอน ที่นอนยางพาราเป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากที่ ถนนโบราณจิงหลี่ ถนนสายวัฒนธรรมที่มีขายสินค้าพื้นเมืองและขนมต่างๆ เป็นจำนวนมาก
 • 12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 15) เมนูพิเศษ...อาหารสมุนไพรจีน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซวงหลิง เฉิงตู
 • 15.30 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
 • 17.35 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย
2. ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4-5 ดาว)
3. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4. ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยว
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
6. ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8. ค่าวีซ่ากรุ๊ปจีน
9. ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
10. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยครับ
11. มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (วันละ 20 หยวนต่อคนต่อวัน ทริป 6 วัน 120 หยวน)
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50.-บาท รวม 6 วัน 300.-บาท (หรือจะให้มากให้น้อย ตามความถูกใจได้ครับ)
5. ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทางที่เกิดขึ้น
4. ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
การสำรองที่นั่ง
1. วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาท พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่าจีน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทาง อายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทางกลับของโปรแกรมที่เดินทาง) มีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
2. ระบุที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน+เบอร์ติดต่อ (กรณีเกษียณอายุแล้ว ระบุสถานที่ทำงานเก่า)
3. รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 2 รูป
4. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 1.5x2 นิ้ว
5. แต่งกายสุภาพ ไม่สวมเครื่องแบบราชการ ไม่สวมเสื้อสีขาวหรือสีคล้ายคลึง แนะนำให้ใส่เสื้อผ้าสีเข้มค่ะ เป็นเสื้อมีแขนค่ะ
6. ไม่สวมแว่นตา
7. ไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิด หมายรวมถึง กิ๊บสีติดผม ต่างหู และสร้อยพระ
8. เปิดหน้า เห็นคิ้ว และหูทั้งสองข้างชัดเจน (สุภาพสตรีแนะนำให้รวบผมขึ้น)
9. กรณีเด็กอายุ ต่ำกว่า 18 ปี
9.1 เดินทางกับพ่อหรือแม่
• สำเนาสูติบัตรของเด็ก
• สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่
• สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ นามสกุล กรณีชื่อปัจจุบันไม่ตรงกับสูติบัตร - ระบุที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมสถานศึกษา
9.2 เดินทางกับบุคคลอื่น ที่พ่อและแม่ไม่ได้เดินทางไปด้วย
• สำเนาสูติบัตรของเด็ก
• เอกสารรับรองจากสำนักงานเขต ระบุชื่อพ่อและแม่ อนุญาตให้เด็ก(ระบุชื่อ) เดินทางกับบุคคลที่3 โดยระบุชื่อบุคคลที่3และความสัมพันธ์กับเด็กอย่างชัดเจน พร้อมลงลายเซ็นของพ่อแม่ บุคคลที่3 และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต
• สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่
• สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล กรณีชื่อหรือนามสกุลปัจจุบันไม่ตรงกับสูติบัตร
• ระบุที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมสถานศึกษา
10. ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
**กรณีถือหนังสือเดินทางของชาติอื่น กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเพิ่มเติมค่ะ**
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2. ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
1. สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939 , 063-789-5428
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
ราคาถูกที่สุด 0.00 THB
จองเลย
^