ทัวร์จีน เฉิงตู ย่าติง เต้าเฉิง หลี่ถัง หย่าเจียง ซินตูเฉียว คังติ้ง อุทยานมู่เก๋อฉั่ว หมู่บ้านทิเบต ทุ่งหญ้าแปดหญิงงาม ภูเขาหิมะ ทะเลสาบบนยอดเขา (ไม่ลงร้านรัฐบาล)

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0474
จำนวน 8 วัน 7 คืน อาหาร 21 มื้อ
ประเทศ
จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน
ขาไป TG 618
เส้นทาง สนามบินเฉิงตู
เวลา 10:15
ขากลับ TG 619
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 15:30
ชนิดเที่ยวบิน บินตรง
ระยะเวลา 4.10 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์จีน
 • ดินแดนแชงกรีล่าแห่งสุดท้าย ทัวร์ย่าติง เต้าเฉิง หลี่ถัง หย่าเจียง คังติ้ง หมู่บ้านทิเบต ซินตูเฉียว เฉิงตู
 • ชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ ทุ่งหญ้า ป่าเปลี่ยนสี พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย
 • โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน
 • ที่พักแบบมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
วันที่ หมายกำหนดการ
1สนามบินสุวรรณภูมิ - เฉิงตู - หย่าอัน
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
  HongZhu Hotel หรือระดับ 4 ดาว
2หย่าอัน - คังติ้ง - อุทยานมูเก๋อฉั่ว
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Kangding Kangba Hotel หรือระดับ 4 ดาว
3คังติ้ง - ซินตูเฉียว - หย่าเจียง
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Yalongjiang Hotel หรือระดับ 4 ดาว
4หย่าเจียง - หลี่ถัง - ย่าติง
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Ramada หรือ Holiday Inn Hotel Yading หรือระดับ 4 ดาว
5อุทยานย่าติง (เที่ยวเต็มวัน)
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Ramada หรือ Holiday Inn Hotel Yading หรือระดับ 4 ดาว
6ย่าติง - เต้าเฉิง - ซินตูเฉียว
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Paradis Hotel เมืองซินตูเฉียว หรือระดับ 4 ดาว
7ซินตูเฉียว - สะพานหลู่ติ้ง - เฉิงตู
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
ACME Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
8เมืองเฉิงตู - ศาลเจ้าสามก๊ก - ช้อปปิ้งถนนจิงหลี่ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 
 • 08.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
 • 10.15 น.
ออกเดินทางสู่ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618
 • 14.25 น.
ถึง ท่าอากาศยานซวงหลิง นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน (เวลาประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองหย่าอัน อยู่ห่างจากเมืองเฉิงตูประมาณ 137 กิโลเมตร ระหว่างทางลอด อุโมงค์เอ้อร์หลังซาน อุโมงค์ที่มีความยาว 4,176 เมตร เชื่อมระหว่างเมืองหย่าอันของชาวฮั่นกับเมืองกานจือ เขตของชนชาวทิเบต เมืองหย่าอัน เป็นสถานที่ค้นพบหมีแพนด้าตัวแรกของโลก และแหล่งที่อยู่ของหมีแพนด้าในมณฑลเสฉวน รวมทั้งเป็นเมืองที่สวยงามทางธรรมชาติ เมืองพักผ่อนตากอากาศและเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมชาและการปลูกชา
 • 19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
 • 07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองคังติ้ง ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามตามถนนที่สร้างเลียบแม่น้ำต้าตู้เหอ แวะชมวิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทาง
 • 12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานมู่เก๋อฉั่ว อยู่ห่างจากเมืองคังติ้งประมาณ 21 กิโลเมตร ถือเป็นอุทยานที่มีทิวทัศน์สวยงามโรแมนติก ความสวยงามที่ไม่แพ้อุทยานจิ่วจ้ายโกว มีเทือกเขา ป่าไม้ดึกดำบรรพ์ ทุ่งหญ้า ทะเลสาบนับสิบแห่ง บนพื้นที่กว่า 350 ตารางกิโลเมตร และสถานที่แห่งนี้ยังมีกุหลาบ 1,000 ปี ที่มีมากถึง 100,000 ต้น มีทั้งหมด 68 สายพันธุ์ มู่เก๋อฉั่ว เป็นภาษาทิเบต แปลว่า ทะเลสาบคนป่า จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถอุทยานเพื่อชมตามจุดต่างๆ เริ่มต้นไต่ระดับจากความสูง 2,800 เมตร วิ่งตามเส้นทางขึ้นไปจนถึงจุดที่ความสูง 3,780 เมตร มีน้ำตกน้อยใหญ่สลับกับโขดหินรูปร่างแปลกตา ระยะทาง 18 กิโลเมตร ชม ทะเลสาบมู่เก๋อฉั่ว เป็นทะเลสาบที่ตั้งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,780 เมตร กินเนื้อที่ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร จากนั้นนำท่านนั่งรถอุทยานไต่ระดับลงมาสู่บริเวณ ทะเลสาบ 7 สี ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของอุทยานมู่เก๋อฉั่ว ชมความมหัศจรรย์ของทะเลสาบ 7 สี จากนั้นนำท่านไปสัมผัสความอลังการของ บ่อน้ำแร่สมุนไพร หรือที่รู้จักกันในนามชื่อ ทะเลเดือดสมุนไพร ซึ่งอุดมไปด้วยแร่กำมะถัน ให้ท่านได้แช่เท้า 30 นาที (นั่งแช่แค่หัวเข้า) ช่วยให้ผ่อนคลายและรักษาโรคได้ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
 • 19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
 • 07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซินตูเฉียว เมืองซินตูเฉียวเป็นเมืองที่มีทิวทัศน์สวยงาม ขนานนามว่า สรวงสวรรค์ของช่างภาพ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองคังติ้งไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 83 กิโลเมตร ปัจจุบันซินตูเฉียวได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจีน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ช่างภาพทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่น ใฝ่ฝันที่จะไปเยือนสักครั้งหนึ่ง ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองซินตูเฉียว
 • 12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหย่าเจียง เมืองหย่าเจียงเป็นเมืองระหว่างเส้นทางไปเมืองย่าติง เมืองธรรมชาติผสานกับความเจริญรุ่งเรืองเมืองเล็กๆ แต่มีกลิ่นอายแห่งความทันสมัยปนอยู่ ช่วงฤดูใบไม้ผลิท่านจะได้เห็นดอกตู้เจียนบานสะพรั่งตลอดสองข้างทาง ระหว่างเส้นทาง ข้ามภูเขา 3 ลูก คือ ภูเขาเจี่ยนจือวานซาน ภูเขาข่าจือลาซาน และเทือกเขาไห่จือซาน ยอดเขาที่สูงที่สุดในแนวเทือกเขาชื่อทู่เอ่อซาน (ภูเขากระต่าย) หุบเขาบริเวณนี้มีความสวยงามและแปลกตา มีทุ่งหินกว้างสุดตา มีลำธารไหลแซมทุ่งหินคล้ายกับว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลหรือจมอยู่ในน้ำมาก่อน วัฒนธรรมของชาวเมืองเป็นแบบชาวทิเบต
 • 19.00 น.
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย
 • 07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลี่ถัง (Li Tang) เมืองหลี่ถังเป็นเมืองระหว่างทางจากหย่าเจียงไปเมืองเต้าเฉิงและย่าติง นักท่องเที่ยวไม่นิยมมาพักที่เมืองนี้เพราะหลี่ถังเป็นเมืองที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก เมืองหลี่ถังเป็นเมืองที่เสนอเรื่องขอขึ้นทะเบียนเป็นเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงกว่าทิเบต เป็นดินแดนเรียกได้ว่าลึกลับที่สุดที่อยู่ในความสูงระดับ 4,000 - 6,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นบ้านเกิดขององค์ดาไลลามะที่ 6 อีกด้วย ระหว่างทางท่านจะได้เห็นภาพชาวเมืองที่มีวิถีชีวิตสบายๆ ในการทำสวนทำไร่ ชาวเมืองหลี่ถังเป็นชาวทิเบต วัฒนธรรมแบบชาวทิเบต ในเมืองนี้ท่านจะได้เห็น ภูเขาไหจื่อซาน ภูเขาหิมะสีขาวโพลน เป็นภูเขาที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ ตามสายถนนหลักของเมืองนี้จะมีเจดีย์ทิเบตตั้งเรียงราย ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมืองอาหลี่ถัง รวมทั้งการ์เซียปกคลุมภูเขาไหจื่อซาน ได้รับการขนานนามว่า “ภูเขานกกระเรียนขาวหิมะหยก”
 • 12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองย่าติง เมืองแห่งสมญานามว่า แชงกรี่ล่าแห่งสุดท้าย ระหว่าทางทานจะได้ชมทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ของดินแดนที่ราบสูงเสฉวน จะเห็นชาวทิเบตออกมาเลี้ยงจามรี ผ่านวัดแบบทิเบต ผ่านทุ่งหญ้า ป่าเปลี่ยนสีที่มีให้เห็นระหว่างทางและวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะอันสวยงามระหว่างตลอดเส้นทาง
 • 19.00 น.
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคารของโรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
 • 07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานย่าติง นำท่านเปลี่ยนเป็นรถอุทยาน เที่ยวชม ภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์ ที่ชาวทิเบตนับถืออย่างสูง และได้รับสมญานามว่า "The Last Shangri-La" นำท่านชม ภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์ ประกอบไปด้วย ยอดเขาเซียนหน่ายยื่อ คือ พระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา ยอดเขาเซี่ยโยโตเจีย คือ เซียนเทวดาผู้สูงส่ง ยอดเขายานม่ายหยง คือ องค์ทิพย์เทพพิทักษ์ จากนั้นนำท่านเดินทางไป ทุ่งหญ้าลั่วหรง ให้ท่านชม ทุ่งหญ้าลั่วหรงและป่าเปลี่ยนสี ให้เวลาถ่ายรูปและเก็บความทรงจำอันงดงามที่ดินแดนที่อัศจรรย์แห่งนี้
 • 12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารในอุทยานย่าติง (มือที่ 12) หลังอาหารนำท่านชม น้ำตกย่าติง อันสวยงาม บริเวณน้ำตกมีทุ่งหญ้าและป่าเปลี่ยนสี ซึ่งในเดือนตุลาคม ผืนป่าจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสลับเขียวรวมทั้งภูเขาหิมะ มีความสวยงามมาก จากนั้นนำท่านชม วัดชงกู่ วัดที่เป็นศิลปะของชาวทิเบต เที่ยวชม ทะเลสาบไข่มุก และชมความงามของ ภูเขาหิมะหยางเหม่ยหยาง มีความสูงประมาณ 5,958 เมตร จากระดับน้ำทะเล สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก (สำหรับท่านที่จะขี่ม้าขึ้นยอดเขา มีชาวทิเบตจูงให้ ราคานี้ไม่รวมค่าม้าประมาณ 300 - 400 หยวน)
 • 19.00 น.
บริการอาหารค่ำ ที่ภัตตาคารของโรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย
 • 07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 14) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเต้าเฉิง เมืองที่อยู่บนความสูงเกือบ 4,000 เมตร นำท่านเที่ยวชม เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดีย์ขาว) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า จูนเซินถ่าหลิน หรือวัดเจดีย์ขาว เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า เป็นเจดีย์ขาวที่ใหญ่ที่สุดในเขตกันจือโจว ตรงกลางเป็นเจดีย์สูง 37 เมตร รองลงมาเป็นเจดีย์ล้อมรอบอีก 4 ชั้น จากบนลงล่างเป็นชั้นละ 15 - 23 - 31 - 39 เจดีย์ รวมทั้งหมด 108 เจดีย์ล้อมรอบเจดีย์อันใหญ่ ฐานเจดีย์ยังมีคัมภีร์หมุนอีกมากมาย เป็นเจดีย์ที่ชาวธิเบตชอบมากราบไหว้
 • 12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มือที่ 15) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซินตูเฉียว ระหว่างทางนำท่านชม ทุ่งหญ้าแปดหญิงงาม หรือ ทุ่งหญ้าสวรรค์สร้างเป็นทุ่งหญ้าที่มีความสวยงามมากในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี จุดเด่นของเส้นทางนี้ คือ ทุ่งหญ้า ที่สวยงาม พร้อมฝูงแกะ ม้า และ ทิวเขา พร้อมกับชม สถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบทิเบต
 • 19.00 น.
บริการอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 16) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 17) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู แวะเที่ยวชม สะพานหลู่ติ้ง สะพานโซ่เหล็กสร้างขึ้นในช่วงจักรพรรดิคังซีเรืองอำนาจ (ค.ศ. 1706) เป็นรอยต่อสำคัญระหว่างเขตชาวฮั่นและเขตทิเบต สะพานมีความยาว 103 เมตร กว้าง 3 เมตร ใช้โซ่เหล็กสิบสามเส้นขึงกลางแม่น้ำต้าตู้เหอ ที่หัวสะพานมีลายมือจักรพรรดิคังซีที่ตั้งชื่อว่า สะพานหลูติ้งเฉียว luding bridge ต่อมาในวันที่ 29 พ.ค. ค.ศ. 1935 กองทัพแดงได้เดินทางถึงที่นี่ทหารกล้าแห่งกองทัพแดง 22 คน ได้อาสาสกัดกั้นทหารก๊กมินตั๋นของเจียงไคเช็ค จึงทำให้กองทัพแดงของท่านเหมารอดจากวงล้อมของทหารเจียงไคเช็คไปได้ สะพานแห่งนี้จึงเป็นสะพานแห่งประวัติศาสตร์ของจีน
 • 12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น (มือที่ 18) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกันต่อ แวะชมวิว ถ่ายรูประหว่างเส้นทาง ซึ่งมีจุดถ่ายรูปมากมาย
 • 19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 19) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
 • 07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 20) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าสามก๊ก ซึ่งเป็นศาลเจ้าของนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงในสมัย 3 ก๊ก ภายในนำท่านชมรูปปั้นของบุคคลสำคัญในตำนานอันยิ่งใหญ่ของชนชาติจีน อาทิเช่น ขงเบ้ง กวนอู เตียวหุย เล่าปี่ ชมสุสานเล่าปี่ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากที่ ถนนคนเดินจิงหลี่ ถนนสายวัฒนธรรมที่มีขายสินค้าพื้นเมืองและขนมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก
 • 12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 21) เมนูพิเศษอาหารสมุนไพรจีน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซวงหลิง เฉิงตู
 • 15.30 น.
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
 • 17.35 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย
2. ค่าโรงแรมที่พัก 7 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4 ดาว)
3. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4. ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยว
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ)
6. ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8. ค่าวีซ่าจีนคนละ 1,500.-บาท
9. ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
10. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยครับ
11. มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (วันละ 40 หยวนต่อคนต่อวัน ทริป 8 วัน 320 หยวน)
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50.-บาท รวม 8 วัน 400.-บาท (หรือจะให้มากให้น้อย ตามความถูกใจได้ครับ)
5. ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง
4. ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
การสำรองที่นั่ง
1. วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร 1 ชุด) พร้อมรูปถ่ายสี 2 รูป รูปขนาด 2x2 นิ้ว เท่านั้น
4. ที่อยู่สถานที่ทำงาน (กรณีไม่ได้ทำงาน ไม่ต้องใส่)
5. เด็กต่ำกว่า 18 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร (หากต่ำกว่า6 ขวบใช้เอกสารตัวจริง) และสำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก / สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
6. เด็กต่ำกว่า 18 ปี ต้องใช้หนังสือยินยอมออกนอกประเทศตัวจริง ออกเอกสารจากสำนักงานเขตหรืออำเภอ (ใช้ทั้งกรณีเดินทางกับพ่อแม่และไม่ได้เดินทางกับพ่อแม่)
7. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้นำสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลแนบมาด้วย
8. กรณีชื่อ-นามสกุล พ่อหรือแม่ในสูติบัตรไม่ตรงกับหน้าพาสปอร์ต ต้องแนบสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล และสำเนาใบสมรสแนบมาด้วย
9. ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
10. พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่านครับ
11. หมายเหตุ : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทาง
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2. ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
1. สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939 , 063-789-5428
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
ราคาถูกที่สุด 0.00 THB
จองเลย
^