ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว นั่งกระเช้า อุทยานหวงหลง หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0475
จำนวน 6 วัน 5 คืน อาหาร 15 มื้อ
ประเทศ
จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน
ขาไป TG 618
เส้นทาง สนามบินเฉิงตู
เวลา 10:15
ขากลับ TG 619
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 15:30
ชนิดเที่ยวบิน บินตรง
ระยะเวลา 4.10 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์จีน
 • อุทยานจิ่วจ้ายโกว
 • อุทยานหวงหลง มณฑลเสฉวน
 • ชมความยิ่งใหญ่และสวยงาม พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย
 • โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน
 • ที่พักแบบมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
วันที่ หมายกำหนดการ
1สนามบินสุวรรณภูมิ - เฉิงตู - เมืองเม่าเสี่ยน
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
  Maoxian International Hotel หรือเทียเท่าระดับ 4 ดาว
2เม่าเสี้ยน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - นั่งกระเช้า อุทยานหวงหลง
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Jinlong International Hotel หรือระดับ 4 ดาว
3อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (เต็มวัน) - เมืองชวนจู่ซื่อ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Jinlong International Hotel หรือระดับ 4 ดาว
4เมืองชวนจู่ซื่อ - เมืองซงพาน - เฉิงตู
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Rayfont Hotel หรือเทียเท่าระดับ 4 ดาว
5เฉิงตู - ศูนย์หมีแพนด้า - ช้อปปิ้งซอยกว้างซอยแคบ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Rayfont Hotel หรือเทียเท่าระดับ 4 ดาว
6หมีแพนด้า - เฉิงตู - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 
 • 08.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
 • 10.15 น.
ออกเดินทางสู่ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618
 • 14.25 น.
ถึง ท่าอากาศยานซวงหลิง นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน (เวลาประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
 • 19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย
 • 06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ซึ่งตั้งอยู่ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตร มองลงไปยังหุบเขาเบื้องล่างจะแลเห็นทะเลสาบสีเขียว เทอร์คอยซ์ทาบยาวไปตามซอกหุบเขา จากนั้นนำท่านเดินเดินทางสู่ อุทยานหวงหลง เป็นอุทยานที่มีลำธารน้ำไหลมาจากยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นสายน้ำที่มีส่วนผสมของหินปูน เมื่อไหลลงสู่ที่ราบก่อเกิดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่น้อย ทำให้หินปูนตกตะกอนเกาะตัวกันเป็นแอ่งเล็กใหญ่มากมาย น้ำใสเรียบเหมือนกระจกที่สะท้อนภาพท้องฟ้า ภูเขาและต้นไม้
 • 12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา ชมทะเลสาบและป่าเปลี่ยนสีในมุมสูงของ อุทยานหวงหลง หรือ อุทยานมังกรเหลือง จากนั้นเดินตามเส้นทางที่ทางอุทยานสร้างไว้เลียบลำธารเป็นการเดินลงจากยอดเขา ระหว่าทางเดินมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่น้อยมากมายน้ำใสสีฟ้าเป็นประกายให้ได้ถ่ายรูป รวมทั้งมีน้ำตกสายเล็กๆมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานจิ่วจ้ายโกว ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนานปิง
 • 19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

หมายเหตุ ในช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. และ ม.ค. - มิ.ย. อุทยานหวงหลงปิดครับ ทางบริษัทเปลี่ยนไปนำเที่ยว อุทยานโหมวหนีโกว แทนนะครับ อุทยานโหมวหนีโกวตั้งอยู่ทางตะวันตกของ อำเภอซงพาน ภายในหมู่บ้านโหมวหนีโกว มีพื้นที่ 160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,800 เมตร จุดที่สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร นำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์ของ ภูเขา ผืนป่า ลำธาร น้ำตก ที่มีความสวยงาม
 • เที่ยวอุทยานหวงหลง เดือนไหนดี?
 • ช่วงใบไม้ร่วง เดือนตุลาคม - ต้นเดือนพฤศจิกายน อุทยานหวงหลงสวยงามที่สุด เป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ลำธารสวย ทะเลสาบสีฟ้าตัดกับผืนป่าเปลี่ยนสี
 • ช่วงฤดูหนาว กลางเดือน พฤศจิกายน - มีนาคม อุทยานหวงหลงปิด มีแต่หิมะ ลำธาร ทะเลสาบเริ่มแห้งไม่ค่อยมีน้ำ
 • ช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน เดือนเมษายน - เดือนกรกฏาคม อุทยานหวงหลง มีีป่าสนและป่าดิบเขาสีเขียว
 • 06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว มรดกโลกทางธรรมชาติ ชมความสวยงามของภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน มีแอ่งน้ำน้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มน้ำตกใหญ่น้อยมากมาย ท่านจะได้พบกับความหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้ ชมสภาพของน้ำในทะเลสาบมีสีสันที่พิสดารหลากหลาย ประกอบด้วยฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงจนทำไห้เกิดสีสัน อันมหัศจรรย์จนได้ฉายาว่า “7 แดนเทพนิยาย” ชม น้ำตกตะวันลับฟ้า น้ำตกที่หลดหลั่นตามหน้าผาที่สวยงาม ชม ทะเลสาบกระจก ทะเลสาบ Long Lake ทะเลสาบ 5 สี ที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิต ดั่งภาพวาดในจินตนาการ
 • 12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารในอุทยาน (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านชมความงดงามของ ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบสองมังกร จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านซู่เจิ้ง หมู่บ้านชาวทิเบตที่อาศัยอยู่ในอุทยานจิ่วจ้ายโกว
 • 16.00 น.
ออกจากอุทยานจิ่วจ้ายโกว นำท่านเดินทางสู่ เมืองชวนจู่ซื่อ
 • 19.00 น.
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย
 • เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เดือนไหนดี?
 • ช่วงใบไม้ร่วง เดือนตุลาคม - ต้นเดือนพฤศจิกายน จิ่วจ้ายโกวสวยงามที่สุด เป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสี น้ำตกสวย ทะเลสาบสีฟ้าตัดกับผืนป่าเปลี่ยนสี
 • ช่วงฤดูหนาว กลางเดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม จิ่วจ้ายโกวมีหิมะ เป็นช่วงใบไม้ร่วงแล้วแต่มีป่าสนสีเขียวและป่าดิบเขา จะเห็นหิมะเกาะตามต้นสนตามทางเิดิน น้ำตกเริ่มเป็นน้ำแข็งไหลแบบน้ำแข็งละลายสวยไปอีกแบบ ทะเลสาบเริ่มเป็นน้ำแข็ง
 • ช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน เดือนเมษายน - เดือนกรกฏาคม จิ่วจ้ายโกวมีีป่าสนและป่าดิบเขาสีเขียว น้ำตกสวย ทะเลสาบสีฟ้าตัดกับผืนป่าสีเขียว
 • 07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซงพาน นำท่านชม เมืองเก่าซงพาน เมืองชายแดนในสมัยโบราณที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบต ซึ่งชาวฮั่นนิยมนำใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจำวันมาแลกเปลี่ยนม้า แกะ ขนแกะ และหนังสัตว์ของชาวทิเบต ชม กำแพงเมืองโบราณ ในสมัยราชวงศ์หมิง
 • 12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารที่เมืองเม่าเสี่ยน (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทางและนำท่านแวะ ร้านชา ให้ท่านเลือซื้อชากันตามอัธยาศัย
 • 19.00 น.
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่10) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย
 • 07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า (รวมค่ารถกอล์ฟไฟฟ้า)
 • 12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร เมืองเฉิงตู (มือที่ 12) หลังอาหารนำท่านแวะ ร้านผ้าไหม และ ร้านบัวหิมะ จากนั้นนำท่านไปเดินช้อปปิ้งที่ ถนนควานไจ่เซี่ยงจื่อ ซอยกว้างซอยแคบ เป็นถนนโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ปัจจุบันเป็นถนนสายวัฒนธรรม มีร้านของฝาก ร้านชา - กาแฟ บาร์ เสื้อผ้า ไปจนถึงร้านอาหารนานาชนิด มีจำนวนหลายร้อยร้าน
 • 19.00 น.
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) หลังอาหารท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก TOP SHOW OF SICHUAN ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
 • 07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 14) หลังอาหารนำท่านแวะ ร้านยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้อหมอนยางพารา ที่นอนยางพารา หรือผลิตภัณฑ์จากยางพารา จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถนนโบราณจิ๋นหลี่ ถนนที่อยู่ติดกับศาลเจ้าสามก๊ก เป็นถนนวัฒนธรรม ตกแต่งแบบย้อนยุค เต็มไปด้วยกลิ่นอายของสามก๊ก ตัวถนนมีการตกแต่งอย่างสวยงาม มีของเก่าๆ มากมาย มีร้านอาหาร ร้านน้ำชา โรงเตี๊ยม โรงงิ้ว และมีของที่ระลึกเกี่ยวกับสามก๊กขายเยอะมาก ร้านอาหารหลายร้านตกแต่งเป็น เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย มีของกินข้างทางอร่อยๆ
 • 12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 15) เมนูพิเศษอาหารสมุนไพรจีน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซวงหลิง เฉิงตู
 • 15.30 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
 • 17.35 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย
2. ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4-5 ดาว)
3. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4. ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยว
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
6. ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8. ค่าวีซ่ากรุ๊ปจีน
9. ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
10. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยครับ
11. มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (วันละ 20 หยวนต่อคนต่อวัน ทริป 6 วันรวมทั้งหมด 120 หยวน จ่ายกับไกด์จีนครับ)
4. สำหรับค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50.-บาท รวม 6 วัน 300.-บาท (หรือจะให้มากให้น้อย ตามความถูกใจได้ครับ)
5. ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
4. ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
การสำรองที่นั่ง
1. วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาท พร้อมส่งชื่อ - นามสกุล + ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ใช้เฉพาะหนังสือเดินทางอย่างเดียว)
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3. ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
4. พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่านครับ
5. หมายเหตุ : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2. ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
1. สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939 , 063-789-5428
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
28 ธ.ค. 2561 - 02 ม.ค. 2562
ราคาถูกที่สุด 30,995.00 THB
จองเลย
^