ทัวร์จีน ปักกิ่ง เกาหลีเหนือ เจาะลึกดินแดนม่านเหล็ก 7 วัน 5 คืน

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0384
จำนวน 7 วัน 5 คืน อาหาร 17 มื้อ
ประเทศ
จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน
ขาไป CA980
เส้นทาง สนามบินปักกิ่ง
เวลา 01:00
ขากลับ CA979
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 19:35
ชนิดเที่ยวบิน ต่อเครื่อง
ระยะเวลา 5.20 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์จีน
 • ปักกิ่ง เกาหลีเหนือ เยือนเกาหลีเหนือ ดินแดนในม่านเหล็ก ที่ใครต่างขนานนามว่าเป็นดินแดนที่ลึกลับที่สุด
 • เยี่ยมชมหมู่บ้านสันติภาพ “ปันมุนจอม” เส้นแบ่งดินแดน เขตปลอดทหาร (DMZ)
 • เยี่ยมชมหอปรัชญาจูเช่ ปรัชญาเศรษฐกิจ แก่นแท้ของวัฒนธรรมการเมืองของเกาหลีเหนือ
 • พิพิธภัณฑ์โคเรียว พิพิธภัณฑ์ชนชาติเกาหลี แห่งอาณาจักรโคกูรยอ
 • สถานีรถไฟใต้ดิน ยลโฉมสถาปัตยกรรม เปียงยางเมโทร หนึ่งในสถานีรถไฟที่ลึกที่สุดในโลก
 • ชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน สิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
วันที่ หมายกำหนดการ
1สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
   
2สนามบินสุวรรณภูมิ - ปักกิ่ง - เปียงยาง - ชมด้านนอกประตูชัย
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 Pyongyang Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
3มันซูเด - อนุสาวรีย์หอม้าบิน - หอปรัชญาจูเช่ - วังเยาวชนมันยองเด - เมียวเฮียงซาน
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Pyongyang Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
4หอนิทรรศการของขวัญนานาชาติ - วัดโปยอน - พิพิธภัณฑ์สงครามเกาหลี
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Pyongyang Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
5เปียงยาง - เคซอง - หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม - พิพิธภัณฑ์โคเรียว - อนุสาวรีย์รวมชาติเกาหลี - สินค้าที่ระลึก - กายกรรมเปียงยาง - สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Pyongyang Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
6เปียงยาง - ปักกิ่ง - วัดลามะ - ถนนโบราณเฉียนเหมิน
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Beijing Yitel Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
7กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ศูนย์สมุนไพรจีนแผนโบราณ - ตลาดรัสเซีย
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 • 22.30 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู xx เคาน์เตอร์ 3 สายการบิน แอร์ ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
 • 01.00 น.
ออกเดินทางสู่ มหานครปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA980
 • 06.20 น.
เดินทางถึงสนามบิน กรุงปักกิ่ง สนามบินนี้ได้เปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดให้บริการต้อนรับกีฬาโอลิมปิก 2008 คาดว่าสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ข้าง ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้ และใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภายในตัวอาคาร นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย มหานครปักกิ่งเป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก จากนั้นนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วพักผ่อนภายในสนามบินเพื่อรอต่อเครื่อง
 • 12.00 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเปียงยาง โดยสายการบิน แอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA121
 • 14.30 น.
เดินทางถึงกรุงเปียงยาง เมืองหลวงปัจจุบันของ ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี หรือที่รู้จักกันใน นาม ประเทศเกาหลีเหนือ เปียงยางเป็นมหานครที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับ 2,000 ปี เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักร โชซอนโบราณ อาณาจักรโกครูยอ ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่กว่า 3 ล้านคน มีสถานะเป็นเมืองปกครองพิเศษที่รับ คำสั่งโดยตรงจากรัฐบาล ในช่วงหลังจากการยึกครองของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง กรุงเปียงยางได้ถูกปลด ปล่อยโดยกองทัพโซเวียตรัสเซีย ตรงกันข้ามทางภาคใต้ได้ถูกปลดปล่อยโดยกองทัพอเมริกา ซึ่งต่อมาต่างฝ่ายต่าง ก็ผลักดันผู้นำประเทศที่ตนสนับสนุนขึ้นมาเป็นผู้นำของทั้งฝั่งเหนือและใต้ นับเป็นการแบ่งประเทศอย่างเป็นทางการ ต่อมาในอีก 4 ปีต่อมา กองทัพเกาหลีเหนือได้ทำการบุกข้ามแนวขนานเส้นที่ 38 ลงมาเพื่อทำการรวมประเทศ ทางองค์การสหประชาชาติซึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกาจึงได้ใช้ปฏิบัติการทางการทหารตอบโต้ หลังจากการยกพลขึ้น บกทิ่อินชอน ทางกองทัพสหประชาชาติได้ขับไล่กองทัพเกาหลีเหนือจนสุดแม่น้ำยาลู ทางเหนือที่ติดกับพรมแดนจีน ซึ่งในขณะนั้นจีนก็ตกอยู่ภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตุง ที่ได้นำกองทัพปลดแอดประชาชนของจีน เข้ามาต่อสู้โดยตรง หลังจากการสู้รบยาวนานกว่า 4 ปี ทั้ง 3 มหาอำนาจจึงได้ทำการตกลงหยุดยิงที่หมู่บ้านปันมุนจอม นับเป็นการแบ่งประเทศออกอย่างเป็นทางการ โดยเกาหลีเหนือมีเมืองเปียงยางเป็นเมืองหลวง ขณะเดียวกันในฝั่งเกาหลีใต้ก็ได้ตั้งกรุงโซลเป็นเมืองหลวงเช่นเดียวกัน จากนั้นนำท่าน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม ด้านนอกประตุชัยเปียงยาง เป็นประตูชัยที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 สองของโลก สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในสงครามต่อต้านญี่ปุ่น ( ค.ศ. 1910 - ค.ศ. 1945) สร้างโดยใช้หินบล็อกทั้งหมด 25,500 ก้อน โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1982 ตัวสถาปัตยกรรมได้อ้างอิงมาจากประตูชัยฝรั่งเศส แต่ในส่วนของจิตรกรรมจะเป็นศิลปะแบบคอมมิวนิสต์
 • ช่วงเย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชม อนุสาวรีย์ท่านผู้นำมันซูเด อนุสาวรีย์ผู้น้ำทั้งของคิมอิลซุงและ คิมจองอิล ผู้นำคนลำดับแรกและลำดับสองของเกาหลีเหนือ เป็นสถานที่ที่ชาวเกาหลีเหนือทั่วประเทศจะมาถวายความอาลัยต่อท่านผู้นำที่รักอยู่ตลอด นำท่านชม อนุสาวรีย์หอม้าบิน หรือ อนุสาวรีย์ชาลิม่า ชาลิม่า เป็นม้าในปกรณัมพื้นบ้านที่เล่าขานกันในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ตะวันออกไกลของรัสเซียและบริเวณคาบสมุทรเกาหลี มีความสามารถในการเดินทาง สามารถเดินทางได้ถึงวันละ 10 ลี้ (400กิโลเมตร) ปัจจุบันใช้เป็นสัญลักษณ์ของทีมฟุตบอลทีมชาติเกาหลีเหนือ อีกทั้งในปี ค.ศ. 1961 หลังสงครามเกาหลี ประเทศเกาหลีเหนือต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการฟื้นฟูประเทศ จึงทำการสร้างอนุสาวรีย์ชาลิม่า ที่สูง 46 เมตร พร้อมคำขวัญที่แต้งโดยท่ายนผู้นำคิมอิลซุง “จิตวิญญาณวีรบุรุษ จิตใจนักสู้ของชาวเกาหลี พร้อมการคิดค้นนวัตรกรรมที่ก้าวหน้า ประเทศจะพัฒนารวดเร็วดังขี่ชาลิม่า” จากนั้นนำท่านชมหอปรัชญาจูเช่ หอคอยสูง 170 เมตร ที่สร้างขึ้นเป็นของขวัญครบรอบ 70 ปี ของท่านผู้นำคิมอิลซุง สร้างโดยใช้หินแกรนิต 25,500 ก้อน ว่ากันว่าได้แรงบันดาลใจจาก อนุสรณ์สถานวอชิงตัน ด้านหน้าของหอคอยมมีรูปจำลอง บุคคลที่เป็นเป็นตัวแทนของชนชั้น กรรมกร (ค้อน) ชาวนา (เคียว) และพู่กัน (กรรมกรนักคิด) ซึ่งเป็นรากฐานของลัทธิจูเช่ แนวความคิดที่บัญญัติโดยคิมอิลซุง ที่มีสโลแกนในการพึ่งพาตนเองอย่างสุดขั้ว
 • ช่วงเที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าชม วังเยาวชนมันยองเด เป็นสถานศึกษาสำหรับนักเรียนที่ถูกคัดสรรมา โดยจะมีการเรียนดนตรี ภาษาต่างประเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการกีฬา โดยตัววังมีทั้งหมด 120 ห้อง ประกอบด้วย สระว่าย้ำ และโรงยิม อีกทั้งโรงภาพยนตร์ที่มีความจุ 2,000 ที่นั่ง ด้านหน้าของวังจะมีลานกว้างที่นักเรียกจะมาพักผ่อนกันหลังจบการเรียนในแต่ละวัน จากนั้น นำท่านชม เขาเมียวเฮียงซาน หนึ่งในมรดกโลกทางนิเวศวิทยาของเกาหลีเหนือ ในตำนานของเกาหลีเชื่อว่าเขาเมียวเฮียงซานเป็นบ้านของกษัตริย์ทางกุน ต้นตระกูลของชาวเกาหลีทั้งปวง ตัวเขาอยู่เหนือระดับ น้ำทะเล 2,000 เมตร เป็นที่อยู่อาศัยของพืชกว่า 30 ชนิด และสัตว์กว่า 12 ที่ใกล้สูญพันธ์ อีกทั้งภายในเขายังมีการค้นพบสมุนไพรที่สรรพคุณต่างๆ มากมาย
 • ช่วงเย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชมหอนิทรรศการของขวัญนานาชาติ เปิดทำการใน วันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1978 ด้วยขนาดกว่า 70,000 ตารางเมตร ในตำนานพื้นบ้านเล่ากันว่าคิมจองอิล ได้ทำการสร้างขึ้นในเวลาสามวัน แต่ในความเป็นจริงสถานที่แห่งนี้ใช้เวลาสร้างนับปี ภายในมีการจัดแสดงของขวัญกว่า 220,000 ชิ้น เป็นของขวัญที่ได้รับจากแขกจากต่างประเทศ โดยในการเข้าชมหอนิทรรศการจะต้องถอดรองเท้าและทำความเคารพต่อรูปของคิมจองอิลทุกครั้ง จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดโปยอน เป็นวัดพุทธแบบเกาหลี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โคเรียว ในคริสต์ศตวรรษที่ 11 เป็นหนึ่งในวัดพุทธหลักของเกาหลีเหนือ ในยุคสงครามได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดของอเมริกา
 • ช่วงเที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเปียงยาง จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์สงครามเกาหลี เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับสงครามเกาหลี ที่แสดงความเหนือกว่าในการรบกับ สหรัฐอเมริกาศัตรูหมายเลขหนึ่งและ รัฐหุ่นเชิดเกาหลีใต้ มีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปรณ์ที่ยึดได้จากสงครามเกาหลี อีกทั้งยานพาหนะของประเทศต่างๆ ที่เข้ามาสอดแนม หรือพลัดหลงเข้ามาในอาณาเขตของเกาหลีเหนือ
 • ช่วงเย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเคซอง เมืองชายแดนใกล้กับชายแดนเกาหลีใต้ จากนั้นนำท่านเข้าชม หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตปลอดทหาร (DMZ) หลังการเจรจาหยุดยิงในปี ค.ศ. 1953 หน่วยรักษาความมั่นคงร่วมได้ตั้งเขตปลอดทหารที่มีความยยาว 1.2 กิโลเมตร บ้างครั้งถูกเรียกว่า หมู่บ้านโฆษณาชวนเชื่อ ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปจำลอง นกพิราบของปีกัสโซ่แต่ถูกซ่อนไว้ เพราะทางฝั่งอเมริกาเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของคิมมิวนิสต์ (ปีกัสโซ่เป็นคอมมิวนิสต์) จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โคเรียว พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงศิลปวัตถุ จิตรกรรม วิถีชีวิตของชาวเกาหลีในสมัยโบราณ ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีโลงศพของจักรพรรดิคองมิน อีกทั้งโรงเรียนขงจื๊อ โดยตลอดทั้งสองข้างทางจะเต็มไปด้วยต้นสนสมัยโบราณ ตัดสลับกับรูปปั้นโบราณ
 • ช่วงเที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเปียงยาง จากนั้นนำท่านเข้าชม ชมอนุสาวรีย์รวมชาติเกาหลี ตั้งอยู่บริเวณถนนเส้นรวมชาติ สร้างในปี ค.ศ. 2001 เป็นจุดที่ถนนทอดตรงสู่ประเทศเกาหลีใต้ จากนั้นนำท่านอิสระช็อปปิ้งร้านของที่ระลึก
 • ช่วงเย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านชมการแสดงกายกรรมเปียงยาง กายกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดจากกายกรรมปักกิ่งอันลือชื่อ แต่ได้มีการพัฒนาและคิดค้นรูปแบบออกมาอย่างมีเอกลักษณ์ จากนั้นนำท่านเข้าชม สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง สถานีรถไฟใต้ดินเพียง 3 เส้นทางของเกาหลีเหนือก่อสร้างโดยวิศวกรจากโซเวียตรัสเซีย ทำให้ตัวสถานีรถไฟมีรูปแบบการสร้างสถานีลึกลงไป จะไม่สลับเป็นชั้นๆ ในปัจจุบันมีเพียง 2 สถานีเท่านั้นที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ซึ่งจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 05.00 น.
Morning Call
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเปียงยาง
 • 08.30 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองปักกิ่ง โดยสายการบิน แอร์ไชน่า โดยเที่ยวบินที่ CA122
 • 10.00 น.
เดินทางถึงเมืองปักกิ่ง นำท่านผ่านการตรวจสอบศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองจากนั้น
 • ช่วงกลางวัน
นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม วัดลามะยงเหอกง สถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชายสี่ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่เก๋อ
 • ช่วงเย็น
นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของ COPY ยี่ห้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วงๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกันแต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้
 • ช่วงเที่ยง
นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน เมนูมื้อสุกี้ นำท่านชม ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมาแล้วหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบร้อนได้
 • ช่วงเย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินปักกิ่ง
 • 19.35 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานครโดยเที่ยวบินที่ CA979
 • 23.40 น.
เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่าแบบเดี่ยว เข้าออก 2 ครั้ง (2,550 บาท)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
**ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้**
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม / ท่าน ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ ท่านละ 600 หยวน / ท่าน / ทริป...หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ดุลยพินิจของลูกค้า กรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน เก้บทิปเพิ่มท่านละ 100 หยวนรวมเป้น 700 หยวนต่อท่าน
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้**
- ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ 1,500 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทำการ 2,550 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น** และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2 ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,060 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท (ยกเว้น บราซิล แคนาดา อาร์เจนตินา)
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1. พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2. รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเท่านั้น** และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2 ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3. ใบอนุญาตการทำงาน
4. หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล รับรองตราประทับร้านที่แปลสถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ประกาศ
เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

เอกสารในการยื่นวีซ่าเกาหลีเหนือสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
1. การยืนวีซ่าเข้าเกาหลีเหนือจะต้องส่งเอกสารยื่นวีซ่าล่วงหน้าวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (ผู้เดินทางหากมีสัญชาติญี่ปุ่นและอเมริกันจะต้องลงทะเบียน 30 วัน)
2. หนังสือเดินทางตัวจริง
3. รูปถ่ายสีสำหรับยื่นวีซ่า ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
4. เวลาที่ใช้ในการทำการขอวีซ่า 7 วัน
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / ร้าน
11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939 , 063-789-5428
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
ราคาถูกที่สุด 0.00 THB
จองเลย
^