ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เสินหนงเจี้ย...ยำสาหร่าย เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) ฉางซา 6 วัน 5 คืน

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-1080
จำนวน 6 วัน 5 คืน อาหาร 16 มื้อ
ประเทศ
จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน
ขาไป สนามบินสุวรรณภูมิ
เส้นทาง สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 14:30
ขากลับ สนามบินสุวรรณภูมิ
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 19:50
ชนิดเที่ยวบิน บินตรง
ระยะเวลา 4.10 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์จีน ทัวร์เสินหนงเจี้ย... 1 ในมรดกโลกแห่งใหม่
 • ทัวร์จีน ทัวร์เสินหนงเจี้ย อุทยานเทียนเยี่ยน ผ่านชมที่ราบสีแดง “หงผิงฮั่วหลาง” 
 • สะพานสายรุ้ง อุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง) 
 • หุบเขาเสินหนงกู่ สันเขาลิงทอง เสี่ยวหลงถัง อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว) 
 • อุทยานเสินหนงถัน ต้นไม้พันปี เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) สวนกวนอูอี้หยวน-กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก
 • ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดย่าง, สุกี้หมูป่า, สามก๊ก
วันที่ หมายกำหนดการ
1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเมืองฉางซา - อี้หยาง
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
  Yincheng Huatian Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2อี้หยาง - วัดไป๋หลู่ - กำแพงเมืองโบราณอี้หยาง - อี๋ชาง - ช้อปปิ้งย่านการค้าของเมืองอี๋ชาง
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Dongshan Sanxia Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3อี๋ชาง - เสินหนงเจี้ย - ผ่านถนนบนสายน้ำที่สวยที่สุด - อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว) - อุทยานเสินหนงถัน - ต้นไม้พันปี
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Shennong Shanzhuang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4เสินหนงเจี้ย - อุทยานเทียนเยี่ยน - ผ่านชมที่ราบสีแดง“หงผิงฮั่วหลาง” - สะพานสายรุ้ง - อุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง) - หุบเขาเสินหนงกู่ - สันเขาลิงทอง - เสี่ยวหลงถัง
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Shennong Shanzhuang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5เสินหนงเจี้ย - เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) - สวนกวนอูอี้หยวน - กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก - ฉางเต๋อ - ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Changde Vienna Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6ฉางเต๋อ - ฉางซา - พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 • 11.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู2บริเวณ ISLAND-CสายการบินTHAI SMILE (WE)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
 • 14.30น.
เหิรฟ้าสู่ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่WE616(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 18.45 น. 
เดินทางถึง “ฉางซา”ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง  ตะวันออกติดภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อำเภอ  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองอี้หยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)      
 • เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่วัดไป๋หลู่เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอี้หยางสร้างในสมัยราชวงศ์ถังมีประวัติกว่า1,200ปีภายในแบ่งเป็นวิหารต่างๆ วิหารพระสังกัจจายน์ภายในประดิษฐานองค์พระสังกัจจายน์และซื่อต้าเทียนหวังวิหารเจ้าแม่กวนอิมภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมและเป็นห้องปฎิบัติธรรมวิหารหลักภายในประดิษฐานพระอรหันต์ 18 องค์วิหารเย่าสือและหอคัมภีร์ จากนั้นนำท่านชม กำแพงเมืองโบราณอี้หยางสร้างขึ้นในสมัยสามก๊กกำแพงส่วนใหญ่สร้างด้วยดินภายหลังในสมัยราชวงศ์ชิงได้ใช้อิฐสีเขียวก่อสร้างเพิ่มเติมเข้าไปในสมัยโบราณที่นี่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการรบอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 • เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย
นำท่านเดินทาวสู่เมืองอี๋ชาง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)หรือเรียกย่อๆว่า เมืองอี๋ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ย และอยู่ปากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น้ำแยงซีเกียงทางทิศตะวันออก  มีพื้นที่ประมาณ 21,600 ตร.กม ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่ากลุ่มน้อยที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันประมาณ 20 กว่าเผ่า  อาทิเช่น เผ่าหุย  ถู่เจีย แมนจู และชาวฮั่น ฯลฯ เป็นต้นจากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งย่านการค้าของเมืองอี๋ชาง เป็นศูนย์รวมของสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ 
 • ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดย่าง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
 • เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เสินหนงเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)ระหว่างทางรถจะวิ่ง ผ่านถนนบนสายน้ำที่สวยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดไม้ทำลายป่าบนภูเขา การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ถนนสายนี้จึงถูกสร้างขึ้นในหุบเขาลึก ความยาวรวมกว่าสิบกิโลเมตร นำท่านเดินทางต่อสู่ เสินหนงเจี้ย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ย เป็นสถานที่แห่งใหม่ที่ทางคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโก้ (UNESCO) สมัยสามัญครั้งที่ 40 ได้มีมติให้ “เสินหนงเจี้ย” เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่าแห่งชาตินี้ได้เข้าเป็นอีกหนึ่งแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี 2016  เสินหนงเจี้ย ยังได้ชื่อว่าเป็นอาณาเขตแห่งเทพกสิกร(农氏)ซึ่งชาวจีนเชื่อกันว่าเป็นบูรพกษัตริย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จีน ที่นี่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ยแล้วกว่า1,700 เมตร มียอดเสินหนงติ่งที่สูงสุด มีความสูงจากน้ำทะเล 3,105.4 เมตร ที่แห่งนี้มีระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติดั้งเดิมที่สมบูรณ์ ป่าไม้หนาแน่นตั้งแต่โบราณ มีประวัติโบราณกว่า 3,000 กว่าปี ก่อนจดบันทึกไว้ว่ามีคนป่าอาศัยอยู่ จึงเป็นปริศนาที่ไม่มีคำตอบ 1ใน 4 ของโลก  ยังมีสัตว์ป่านานาชนิด ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือลิงขนทอง และหมีแพนด้า และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่ง “โอโซน” (อากาศที่บริสุทิ์) ตามธรรมชาติที่หายากในโลก ณ ปัจจุบันนี้ การสูดหายใจด้วยอากาศบริสุทธิ์มีส่วนช่วยต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ ทำให้สมองมีความสามารถในการคิดอ่านมากขึ้น และมีอารมณ์ดียิ่งขึ้น
 • เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาทีสูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร  มีพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร ที่นี่มีดอกกล้วยไม้เต็มทั่วหุบเขา จึงได้ชื่อว่าหุบเขากล้วยไม้ เดินไปตามทางเดินริมหน้าผา  เห็นสะพานสวรรค์สร้างจากธรรมชาติอยู่กลางหุบเขา  น้ำตกที่ตกจากยอดสูงเหมือนเป็นภาพวาด  เสียงน้ำตกและเสียงนกร้องเหมือนเป็นเพลง ทำให้เพลิดเพลินและผ่อนคลาย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเสินหนงถันสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง
เหยียนตี้(炎帝)เทพกสิกร(神农氏)เสินหนงถังมีความหมายต่อทุกคนที่มีเชื้อสายที่เป็นคนจีน เหยียนตี้ เป็นผู้ซึ่งทำให้คนจีนได้ตั้งรกรากในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งท่านเน้นเรื่องความอุดมสมบูรณ์ สอนให้คนรู้จักเพาะปลูก รู้จักการอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องเป็นชนเผ่าเร่รอน จัตุรัสแท่นที่บูชาสง่างดงาม สิ่งก่อสร้างหลักคือองค์เทพกสิกร สูง21เมตร กว้าง35เมตร พระเศียรเป็นวัว ลำตัวอยู่ในแผ่นดิน  ข้างแท่นที่บูชามีหินห้าสีเป็นองค์ประกอบ หมายถึง ทอง ไม้ น้ำ ไฟ และ ดิน 5ธาตุ สำหรับคนจีนถ้าได้มาที่เสินหนงเจี้ยจะต้องมาที่ เสินหนงถัง เพื่อมากราบไหว้สักการะบรรพบุรุษ นำท่านชม ต้นไม้พันปีที่มีอายุมากกว่า 1,200 ปี สูง 48 เมตร มีเส้นผ่าสูงกลาง 2.8 เมตร ต้องมีมากกว่า6คนจับมือกันถึงจะกอดรอบต้นไม้ได้  และมีต้นไม้ที่เคยโดนฟ้าผ่ามีรูปองค์เทพกสิกรอยู่ตรงกลางต้นไม้ ผู้คนที่มาเยือนต่างกราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้หมูป่า จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
 • เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเทียนเยี่ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเสินหนงเจี้ย มีพื้นที่ประมาณ926.24 ตารางกิโลเมตร ซึ่งยังคงเป็นวิวป่าไม้ดงดิบ เน้นการท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศ รวมถึงต้นไม้แปลก ดอกไม้แปลก ถ้ำแปลก ยอดเขาแปลก วัฒนธรรมชนเผ่าแปลก ไว้เป็นหนึ่งเดียว ให้ท่านที่มาเที่ยวที่นี้ได้รับสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน เหมาะกับท่านที่ชอบเที่ยวแบบผจญภัยนำท่านผ่านชมที่ราบสีแดง “หงผิงฮั่วหลาง”ตั้งอยู่ที่เทียนเหมินยาหนานลู่ระยะทางยาว 15 กิโลเมตร มี 3 น้ำตก 4 สะพาน 5 ทะเลสาบ6 ถ้ำ และ 36 ยอดเขา รวมกันเรียกเป็น ที่ราบแดง ตามตำนานบอกกล่าวไว้ว่าสถานที่แห่งนี้ก็คือบริเวณที่เหยียนตี้ อยู่อาศัยนั่นเอง นำท่านชมสะพานสายรุ้งสะพานเหล็กที่สร้างเชื่อมระหว่างช่องว่างสองยอดเขา(เอี้ยนจื่อยา) เมื่อยืนอยู่บนสะพานท่านจะได้เห็นวิวสวยงามระหว่างสองภูเขา  
 • เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย
นำท่านเดินทางสู่อุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเสินหนงเจี้ย มีพื้นที่  883.6 ตารางกิโลเมตร ยอดเสินหนงติ่งเป็นยอดสูงสุดของเสินหนงเจี้ย มีความสูงจากน้ำทะเล 3,105.4 เมตร เป็นจุดที่สามารถมองเห็นทุกยอดทั่วหุบเขา ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาสูงสุดของเขตหัวจง(ภาคกลางของประเทศจีน) เป็นชื่อเรียกของ 4 มณฑลรอบๆแม่น้ำแยงซีเกียง ได้แก่ มณฑล เหอหนาน หูเป่ย  หูหนาน และ เจียงซี ที่นี่ได้รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติของป่าไม้เขตร้อนอย่างสมบูรณ์ได้ชื่อว่าเป็น “ขุมทรัพย์สีเขียว”“คลังพันธุ์กรรมของพืช”“สวนสัตว์ธรรมชาติ” “สถานที่ลี้ภัยของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์” ฯลฯ เป็นอุทยานสำคัญที่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวเสินหนงเจี้ย จากนั้นนำท่านชม สันเขาลิงทองให้ท่านได้สูดโอโซนบริสุทธิ์ให้เต็มปอดที่สันเขาลิงทองที่นี่เป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดเป็นที่อยู่อาศัยของลิงขนทองเลยเป็นที่มาของชื่อสันเขาลิงทองยังมีน้ำตกลิงทองที่สวยงามเหมือนสร้อยเงินที่แขวนไว้ได้รับการยกย่องให้เป็นวิวที่สวยที่สุดของมณฑลหูเป่ยเป็นแหล่งโอโซนตามธรรมชาติที่หายากในโลก ณ ปัจจุบันนี้ จากนั้นนำท่านชม เสี่ยวหลงถังให้ท่านชมความน่ารักของลิงขนทองซึ่งเป็นสัตว์สงวนที่หาดูได้ยากมีค่าเท่ากับหมีแพนด้าพวกมันอาศัยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,300-3,000 เมตร มีขนสีทองสง่างามตาโตจมูกโด่งซึ่งหน้าของหงอคงในหนังเรื่องไซอิ๋วก็ใช้หน้าของลิงนี้เป็นแบบอย่าง
หมายเหตุ : รายการท่องเที่ยวนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน แต่หาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
 • ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
 • เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมงอยู่ในมณฑลหูเป่ยใกล้กับเขื่อนสามผาเป็นเมืองที่ใหญ่และมีความสำคัญเป็นอันดับสองของมณฑลหูเป่ยรองจากอู่ฮั่นเป็นเมืองที่มีประวัติกว่า 2,700ปีเริ่มจากสมัยฉู่กั๋ว  มีสถานที่สำคัญและสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับสามก๊กมากมาย
 • เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...สามก๊ก
 • บ่าย
นำท่านเดินทางสู่สวนกวนอูอี้หยวนอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกำแพงเมืองเกงจิ๋ว ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างถึง 1,500 ล้านหยวน ใช้ความจงรักภักดีเป็นหัวข้อ ใช้วิธีต่างๆบอกเล่าชีวประวัติของท่านกวนอู ภายในสวนมี รูปปั้นเทพเจ้ากวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้างโดยใช้แผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 4,000 ชิ้น มีความสูง 58 เมตร หมายถึงท่านมีอายุ 58 ปี  น้ำหนักมากกว่า 1,200 ตัน มือถือง้าวยาว 70 เมตร จากนั้นนำท่านชม กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิวโจว)ชมภายนอกมีความกว้าง 3.75 เมตร  มีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.83 เมตร มี 6 ประตูทุกประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยู่ด้านบน กำแพงเดิมสร้างขึ้นยุคชุนชิวจ้านกว๋อ ที่เห็นตอนนี้ส่วนมากเป็นการต่อเติมในปลายสมัยราชวงศ์หมิงต้นราชวงศ์ชิง ซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฉางเต๋อ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนานเป็นแหล่งถลุงเหมืองแร่ที่สำคัญและมีผลิตผลทางการเกษตรที่มีชื่อของประเทศจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจียเป็นถนนที่ก่อสร้างแบบสมัยโบราณสร้างตามวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเมืองฉางเต๋อเป็นแหล่งรวมอาหารพื้นเมืองเช่นเต้าหู้เหม็นเส้นหมี่ฉางเต๋อ ฯลฯอิสระให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อตามอัธยาศัย
 • ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
 • เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม  จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ เป็นพิพิธภัณฑ์ตำราไม้ไผ่แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศจีน ซึ่งมีตำราประมาณ 140,000 เล่ม ถูกขุดค้นพบเมื่อปี 1996 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงได้รับความนิยมอย่างมากจากนักศึกษา นักวิชาการ สำหรับเป็นที่ศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนยุคโบราณอีกด้วย (ปิดทุกวันอังคาร)
 • เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย 
นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายสำหรับเป็นของฝากและที่ระลึกแก่คนที่รักทางบ้าน
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
 • 19.50 น.
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินTHAI SMILEเที่ยวบินWE617(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 22.45 น.  
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมันณวันที่15ต.ค. 61เป็นเงิน1,500บาท
3. ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 800 บาทสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย(ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องถ่ายให้เห็นทั้ง 2 หน้า ตามรูป)
4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่านน้ำหนักต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่คุ้มครอง
กรณีที่เสียชีวิตหรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อัต
8. ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!
1. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 180 หยวนต่อคน(เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่าน / ทริป
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มVAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
5. ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
1. ในการจองครั้งแรกชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด(ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง)พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่ายจำนวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม1,050 บาท(อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
3. ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายจากร้านถ่ายรูปจำนวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น!!
ข้อห้าม: ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื้อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เสื้อสีอ่อนและสีขาว (ห้ามใส่เสื้อคอกว้างแขนกุดซีทรูลูกไม้สายเดี่ยวชุดราชการชุดยูนิฟอร์มชุดทำงานชุดนักเรียนนักศึกษา),ห้ามใส่แวนตาสีดำหรือกรอบแว่นสีดำ, ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิดเช่นต่างหูสร้อยกิ๊ปติดผมคาดผมเข็มกลัด เป็นต้น
รูปต้องเห็นคิ้วและใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจนห้ามผมปิดหน้า
รูปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเท่านั้นและต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่ากรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเดินทางใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
1. สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
เดินทางพร้อมญาติ
1. สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทางที่ชื่อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง)ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านั้น
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น
3. สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผู้รับยื่นวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนในวันยื่นวีซ่า
7. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยตัวจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3 – 6 เดือนหากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
2.หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้
- หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ5,060 บาท
- หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทำการยื่นวีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 10 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทำความเข้าใจศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูตและบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APECในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
2. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
1. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
2. ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือหมู่บ้านใบชา, ร้านหยก, ผ้าไหม,ร้านนวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นหากท่านปฏิเสธที่จะไม่เข้าร้านดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน/ คน/ วันที่ไม่เข้าร้าน
3. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
4. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5. รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
8. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบันหากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
11. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
12. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
13. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
14. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
23 ม.ค. 2562 - 28 ม.ค. 256214:3019:50
ราคาถูกที่สุด 21,999.00 THB
จองเลย
^