เมืองราชคฤห์

เมืองราชคฤห์เป็นชื่อเมืองหลวงของแคว้นมคธสมัยพุทธกาล หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เบญจคีรีนครเป็นเมืองที่มีประวัติความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากที่สุดสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและพระสาวกยังปรากฏอยู่มากมาย ราชคฤห์เป็นเมืองตั้งหลักพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเมืองหลวงแห่งแคว้นมคธตามพระบาลีเรียกว่าชื่อว่า “ราชคห์” ปัจจุบันชาวมหาภารต (อินเดีย) เรียกชื่อเพี้ยนไปว่า “ราชคีย์” แต่คนไทยสมัยนี้นิยมเรียกชื่อเป็นสำเนียงภาษาสันสกฤตว่า “ราชคฤห์” ตั้งอยู่ในท่ามกลางภูเขาทั้ง 5 ลูกคือ เขาคิชฌกูฏ เขาเวภาระ เขาเวปุลละ เขาอิสิคิลิ และเขากาลกูฏ

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^