วัดพรามนันต์

วัดพรามนันต์ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านพรามนันต์ เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยชวาภาคกลางราว ค.ศ. 10 โดยพระเจ้าบาลีตุง และด้วยความยิ่งใหญ่ งดงาม และสำคัญของวัดพรามนันต์ โบราณสถานพรามนันต์ จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น 1 ในมรดกโลกแห่งอินโดนีเซีย ในปี ค.ศ.1991 พื้นที่ของกลุ่มโบราณสถานวัดพรามนันต์ แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มโดยส่วนที่สำคัญที่สุด คือ กลุ่มวัดพรามนันต์ ในกลุ่มนี้มีปรางค์สูงใหญ่ 47 เมตร เป็นปรางค์ประธานมีวิหารของพระพรหม และวิหารพระวิษณุ ขนาบซ้ายขวา ส่วนด้านหน้าพระปรางค์ เป็นวิหารที่ประดิษฐานโคนนทิ สัตว์พาหนะของพระศิวะ ห่างจากกลุ่มวัดพรามบานันต์ขึ้นไปอีกประมาณ 1 กม. วัดพรามนันต์ มีชื่อเรียกขานอีกอย่างหนึ่งว่า โลโรจงกรัง มีที่มาจากตำนานพื้นบ้าน ที่ว่ากันว่าโลโรกรังเป็นเจ้าหญิงแสนงาม (โลโรจงกรังภาษาถิ่นหมายถึงสาวร่างอรชร) จึงมียักษ์มาขอแต่งงานเจ้าหญิงไม่กล้าปฏิเสธ แต่ทรงขอให้ยักษ์สร้างจันทิให้ได้ 1 พันหลังถึงจะแต่งงานด้วย ยักษ์จึงใช้เวทมนตร์สร้างจันทิจนเกือบจะเสร็จสิ้น ส่วนเจ้าหญิงก็ใช้เวทมนตร์ทำลายจันทิเหล่านั้น เพราะไม่ต้องการแต่งงานด้วย ทำให้ยักษ์โกรธจึงสาปเจ้าหญิงให้กลายเป็นหิน แล้วนำรูปมาทำประติมากรรมประดิษฐานอยู่ในวัดพรามนันต์แห่งนี้

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^