เมืองปัตนะ

เมืองปัตนะ, ปาฏลีบุตร (Patna, Patliputra) ความเป็นมาของเมือง ปาฏลีบุตรเมืองปาฏลีบุตร หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองปัตนะ เป็นเมือง หลวงของรัฐพิหารในสมัยครั้งพุทธกาลเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อว่า ปาฏลิคามสมัยครั้งพุทธกาลเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง ชื่อว่า ปาฏลิคาม ด้วยเหตุที่พระเจ้าอชาตศัตรูไม่พอพระทัยเจ้าลิจฉวี แห่งแคว้นวัชชี ปรึกษาหารือกันและ มีคำ สั่งให้สุนีธะ และวัสสการพราหมณ์ไปที่หมู่บ้านปาฏลิคาม สร้างเป็นป้อมปราการ เพื่อเป็นเขตแดนกั้นระหว่างมคธกับวัชชี ตลอดจนการตั้งกองกำ ลังเพื่อ ปราบแคว้นวัชชีในภายภาคหน้า พอพระทัยเจ้าลิจฉวี พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่า จะประสบภัย และได้มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อปี
-พ.ศ. ๑๑๔๓ ตกอยู่ในอำ นาจการปกครองของแคว้นเบงกอล สมัยของพระเจ้าศศางกา 
-พ.ศ. ๑๗๖๐ เปลี่ยนชื่อมาเป็น “อชิมาบัด” เพราะมุสลิมได้ ทำ การยึดการปกครอง
-พ.ศ. ๒๑๓๖ อังกฤษยึดครองและเป็นศูนย์กลางขายฝิ่นให้จีน
-พ.ศ. ๒๔๓๘ ดร. เวคเดลล์ ได้ทำ การขุดค้นได้เสาไม้และเสา หินเป็นจำ นวนมาก
-พ.ศ. ๒๔๕๕ ดร.อันเตก้า ได้ขุดค้นพบเสาหินใหญ่จำ นวน ๒๒๕ ต้น
ตัวเมืองปัตนะในปัจจุบันตัวเมืองปัตนะนี้ปัจจุบันเริ่มมีความเจริญตามยุคตามสมัยได้มีการสร้าง มีมหาวิทยาลัยและ สนามบิน เป็นต้น 

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^